Dodavatel

FRÄNKISCHE Rohrwerke  Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Straße 1
97486 Königsberg/Bayern
info@fraenkische.de
Telefon: +49 9525 88 – 0
Zaregistrováno: Bamberg HRA 7042
VAT Reg. No.: DE 132 96 55 46

Zastoupeno osobně
FRÄNKISCHE Rohrwerke Management GmbH
Hellinger Straße 1
97486 Königsberg/Bayern
info@fraenkische.de
Telefon: +49 9525 88 – 0
Zaregistrováno: Bamberg HRB 6526

Zastoupení
prezident Otto Kirchner, Julius Kirchner
a jednatelé Hartmut Hausknecht, Guido Wey, Marcus Wittmann

Photo Credits

44160936 – peshkova – stock.adobe.com
129851312 blackzheep – stock.adobe.com
198237145  – Wellnhofer Designs – stock.adobe.com
79216603 –  Robert Kneschke – stock.adobe.com
84692909 – 3darcastudio – stock.adobe.com
84253876 – 3darcastudio – stock.adobe.com
77211807 – archideaphoto –  stock.adobe.com
60502513 – Christian Hillebrand – stock.adobe.com
106116273  – ptyphoto – stock.adobe.com
123264669  – peshkov – stock.adobe.com
91863229  – momius – stock.adobe.com
vejaa – stock.adobe.com
Wellnhofer Designs – stock.adobe.com
lev dolgachov – stock.adobe.com

Prohlášení o ochraně osobních údajů podle GDPR

I. Jméno a adresa správce

Subjektem odpovědným za zpracování osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a ostatních zákonů na ochranu osobních údajů platných v členských státech, i jiných právních ustanovení o ochraně osobních údajů, je společnost FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG a její dceřiné společnosti se sídlem v EU, ve kterých má FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG sama přímý nebo nepřímý většinový podíl (skupina FRÄNKISCHE).

FRÄNKISCHE Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Straße 1
97486 Königsberg / Německo
Telefon: +49 95 25 88-0
Fax: +49 95 25 88-150
Email: info@fraenkische.de
internet: www.fraenkische.com

II. Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů správců je:

Riscreen GmbH
Hauptplatz 37
85276 Pfaffenhofen an der Ilm / Německo
Tel.: +49 8441 47706-12
Fax: +49 8441 47706-20
E-Mail: datenschutz@fraenkische.de

III. Obecná ustanovení o zpracování osobních údajů

Prostřednictvím následujících informací bychom Vám, návštěvníkům našich webových stránek, zákazníkům či zájemcům o naše služby, dodavatelům či jiným subjektům údajů chtěli poskytnout přehled o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a jaká máte na základě dané legislativy práva. Zpracování jednotlivých osobních údajů a způsob jejich využití se řídí podle požadované či sjednané služby. Z tohoto důvodu se Vás nebudou týkat zcela všechny části těchto informací.

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich zákazníků, uživatelů našich webových stránek či jiných subjektů údajů shromažďujeme a používáme zásadně pouze tehdy, je-li to v daném kontextu zpracování nezbytné.

 1. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud pro operace zpracování osobních údajů vyžadujeme souhlas subjektu údajů, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Při zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. To platí také pro operace zpracování nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.
Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se vztahuje na naši společnost, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
V případě, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR.
Je-li zpracování nezbytné pro ochranu oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy  mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, pak je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 1. Výmaz osobních údajů a doba uložení

Osobní údaje subjektu údajů se vymazávají nebo znepřístupňují, jakmile pomine účel jejich uložení. Ukládání se nadto může provádět v případě, kdy ukládání stanovil evropský nebo vnitrostátní zákonodárce v unijních nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech, které se na správce vztahují. K omezení zpracování osobních údajů nebo jejich výmazu dochází také v případě, kdy uplyne lhůta pro ukládání stanovená uvedenými normami, ledaže je nezbytné údaje dále ukládat kvůli uzavření nebo splnění smlouvy.
 

IV. Zpracování osobních údajů obchodních partnerů

 1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

V rámci spolupráce s obchodními partnery zpracováváme osobní údaje kontaktních osob zákazníků, dodavatelů, zájemců, distributorů a spolupracovníků (dále „obchodních partnerů“). Přitom se zpracovávají především následující osobní údaje:

 • Kontaktní informace jako jsou křestní jména a příjmení, obchodní adresa, firemní telefonní číslo, firemní telefonní číslo na mobil, firemní číslo faxu a firemní emailová adresa,
 • platební údaje jako jsou údaje nezbytné k provedení platebních operací nebo pro prevenci podvodu, včetně informací o kreditních kartách a číslech karet,
 • další informace, jejichž zpracování je nezbytné v rámci projektu nebo uzavření smluvního vztahu s naší společností a jež nám naši obchodní partneři dobrovolně poskytnou, např. v rámci provedených objednávek, dotazů či projektových detailů,
 • osobní údaje, které jsou získány z veřejně dostupných zdrojů, informačních databank nebo z registrů dlužníků a
 • osobní údaje nezbytné pro ověření osoby:
  datum narození, občanský průkaz a číslo občanského průkazu, informace o relevantních soudních řízeních nebo jiných právních sporech, které se našich obchodních partnerů týkají.

Společnost FRÄNKISCHE osobní údaje zpracovává za těmito účely:

 • Komunikace s obchodními partnery o produktech, službách a projektech, např. za účelem zpracování dotazu obchodního partnera nebo poskytnutí technických informací o produktech,
 • plánování, provedení a správa smluvního obchodního vztahu mezi společností FRÄNKISCHE a obchodním partnerem, např. provedení objednávky produktů a služeb, inkasování plateb, vedení účetnictví a realizace dodávek, údržby či oprav,
 • zákaznické průzkumy, marketingové kampaně, analýzy trhu, hry o výhru, soutěže nebo podobné akce a eventy,
 • průzkumy spokojenosti zákazníků a přímý marketing,
 • zachování a ochrana bezpečnosti našich produktů a služeb, včetně našich webových stránek, zamezení a odhalení bezpečnostních rizik, podvodného jednání nebo jiných kriminálních činů nebo činů s úmyslem způsobit škodu,
 • dodržování (i) právních požadavků (např. povinnost uchovávat daňové a obchodní podklady, viz též odstavec IV, č. 3), (ii) stanovené povinnosti ověřovat osoby (za účelem zabránění hospodářské kriminalitě nebo praní peněz) a (iii) směrnic naší společnosti a průmyslových standardů a
 • řešení právních sporů, plnění stávajících smluv, uplatnění, provedení a obhajoba právních nároků.
 1. Účely zpracování osobních údajů a jeho právní základy

Zpracování osobních údajů je nezbytné k naplnění výše uvedených účelů. Pokud při shromažďování osobních údajů není výslovně uvedeno jinak, je právní základ pro zpracování osobních údajů tento:

 • realizace a plnění s Vámi uzavřené smlouvy podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • plnění právních povinností, k nimž je společnost FRÄNKISCHE zavázána podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR nebo
 • ochrana oprávněných zájmů společnosti FRÄNKISCHE podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem společnosti FRÄNKISCHE spočívá v navázání, realizaci a uzavření obchodního vztahu.

Pokud jste v jednotlivém případě výslovně udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, je tento souhlas právním základem pro zpracování podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 1. Doba uložení

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytnou pro splnění našich smluvních a zákonných povinností.

Pokud již osobní údaje nejsou nezbytné pro plnění smluvních nebo zákonných povinností, dochází pravidelně k jejich smazání, kromě případů, kdy je jejich další – časově omezené – zpracování nezbytné k následujícím účelům:

-Splnění zákonné povinnosti uchovávat údaje (např. povinnost uchovávat obchodní a daňové údaje podle obchodního zákoníku a daňového zákona). Zákonem stanovené lhůty pro uchovávání případné dokumentace jsou zpravidla v délce dvou až deseti let.

-Obdržení důkazních prostředků v rámci zákonných předpisů o promlčení.
Podle § 195 německého Občanského zákoníku mohou být promlčecí lhůty stanoveny až na 30 let, přičemž pravidelná promlčecí lhůta je 3 roky.

V. Používání cookies

 1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Abychom naši nabídku uspořádali co možná uživatelsky nejpřívětivěji, používáme soubory cookies.

U cookie se jedná o malý textový soubor, který posílá webový server společnosti FRÄNKISCHE (tedy např. webový server www.fraenkische.com) Vašemu prohlížeči, když navštívíte webovou stránku. Toto cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků umožňující jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opakovaném vyvolání webové stránky. Platnost relačních cookies (session cookies) na konci relace prohlížeče uplyne a cookies mohou Vaše aktivity zaznamenat během této jedné relace prohlížeče. Naproti tomu permanentní cookies zůstávají uloženy také mezi různými relacemi prohlížeče na Vašem koncovém zařízení a mohou zaznamenat Vaše nastavení nebo aktivity na více webových stránkách.

Cookies nepředstavují pro Váš počítač žádné nebezpečí, neboť se jedná pouze o textové soubory, a nikoli o proveditelné programy.

Cookies webových stránek společnosti FRÄNKISCHE (www.fraenkische.com) slouží jednak k usnadnění užívání našich webových stránek a jednak k průzkumu trhu a reklamním účelům, a dále shromažďování statistik užívaní. Mimoto používáme cookies v rámci web trackings a tyto užíváme jako základ pro personalizované obsahy.

Vedle relačních cookies, které se vymazávají, jakmile svou relaci prohlížeče ukončíte, používáme také permanentní cookies. Tyto cookies zůstávají uloženy až do Vašeho vymazání.  V souborech cookies, které používáme, se neukládají žádné osobní údaje.

Podle nastavení Vašeho prohlížeče se soubor cookie ukládá nebo odmítá. Pokud se soubor ukládá, může náš webový server Vaše koncové zařízení identifikovat. Při pozdějších návštěvách a změně funkcí, které od Vás požadují zadání hesla, si můžete díky cookie několik zadání ušetřit. Tím Vám cookies usnadňují užívání našich webových stránek, které vyžadují zadání uživatele. Navíc nám mohou cookies pomoci předložit Vám nabídku, pokud možno přizpůsobenou speciálně Vám.

Pokud si to nepřejete, můžete cookies deaktivovat, jak je popsáno dále takto:

Nastavte Váš prohlížeč tak, aby naše cookies odmítl, pokud chcete používat naše webové stránky bez funkce cookie. Jaké kroky přesně pro to musíte podniknout, záleží na používaném prohlížeči, proto je zde nemůžeme přesně popsat.

Je-li už Váš prohlížeč nastaven tak, že pokaždé zobrazí varovné hlášení, jakmile přijme cookie, můžete případ od případu rozhodnout, zda chcete použití cookies akceptovat. Vzhledem k tomu, že při vyvolání každé naší jednotlivé webové stránky musí být znovu zaslán náš identifikační cookie, mohou být tato hlášení rychle pociťována jako velmi rušivá.

Proto Vám doporučujeme, abyste svůj prohlížeč nastavili tak, aby cookies stránky www.fraenkische.com byly vždy povolené. Můžete toto nastavení stanovit individuálně pro jednotlivé webové stránky. V tomto případě mohou být např. Vaše textové záznamy do polí formuláře uloženy pro další dotazy, takže při příští návštěvě našich webových stránek nebudou nutná opětovná zadání. Přirozeně Vám můžeme pak také prezentovat obsahy, které budou přizpůsobeny Vám osobně.

Některé prvky naší internetové stránky vyžadují, aby vyvolávající prohlížeč mohl být identifikován také po změně stránky.

V souborech cookies se přitom ukládají a přenášejí následující údaje:

 • Nastavení jazyka
 • Informace o nalogování (Log-In)
 • Zadané vyhledávané pojmy
 • Četnost vyvolávání stránek
 • Využívání funkcí webové stránky

Takto shromážděné údaje uživatelů jsou anonymizovány technickými opatřeními. Proto již není přiřazení údajů o vyvolávajícím uživateli možné. Údaje nejsou ukládány společně s ostatními osobními údaji uživatelů.

Při vyvolání naší webové stránky jsou uživatelé informováni prostřednictvím Infolayer o používání cookies k analytickým účelům a odkázáni na toto Prohlášení o ochraně údajů. V této souvislosti následuje také upozornění, jak lze ukládání cookies do nastavení prohlížeče zamezit.

Další informace o používání nebo deaktivaci cookies naleznete na www.meine-cookies.org nebo www.youronlinechoices.com.

Nezávisle na uložených cookies se musíte z bezpečnostních důvodů pro každý přístup k oblastem podléhajícím registraci na naší webové stránce vždy opět nalogovat.

a) Cookies třetích poskytovatelů

Společnost FRÄNKISCHE navíc integruje na stránce fraenkische.de obsahy třetích stran. Tito třetí poskytovatelé mohou umístit cookies, zatímco navštěvujete naše webové stránky, a tím například získat informaci, že jste vyvolali naše webové stránky na www.fraenkische.com. Pro další informace o používání cookies třetích poskytovatelů doporučujeme navštívit jejich webové stránky. Pokud jste se rozhodli, že neudělíte souhlas s používáním cookies vyžadujících souhlas, nebo jej odvoláte (deaktivace cookies), budou Vám poskytnuty pouze funkce našich webových stránek, jejichž užívání můžeme zaručit bez těchto cookies.

b) Sociální média (Facebook, Google+, Twitter)

Služby naší společnosti najdete také na sociálních sítích online, které nabízejí na internetu jiné společnosti (Facebook, Google, Twitter).

Těchto služeb můžete využívat pouze v případě, jestliže jste registrováni a přihlášeni také na příslušné sociální síti. Dbejte proto, že pro užívání příslušné sociální sítě platí podmínky příslušného poskytovatele služeb o užívání a ochraně osobních údajů.

 • Naše webové stránky používají sociální pluginy („Plug-Ins“) těchto sociálních sítí: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Irsko, identifikovatelný podle loga Facebooku (bílé nebo modré „f“ na modrém nebo bílém poli).
 • Google+, provozovaný společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, identifikovatelný podle loga Google+ (červené „g” s následující „+1”).
 • Twitter, služba microblogging, zkrácená forma blogování, americké společnosti Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, identifikovatelná podle loga Twitteru (modrého ptáka).

Nemáme vliv na rozsah údajů, které poskytovatelé služeb shromažďují pomocí svých pluginů, a proto Vás informujeme podle toho, co o nich víme: Zapojením pluginů získá příslušný poskytovatel služeb informaci, že jste vyvolali příslušnou stránku naší internetové prezentace. Jste-li u příslušného poskytovatele služeb nalogováni, může návštěvu přiřadit Vašemu účtu. Pokud s pluginy interagujete, například stisknete tlačítko doporučit, je příslušná informace z Vašeho prohlížeče přenesena přímo příslušnému poskytovateli služeb a tam uložena. Pokud nejste členem poskytovatele služeb, vychází se z toho, že příslušný poskytovatel služeb se Vaši IP adresu dozví a uloží ji. Jste-li členem poskytovatele služeb a nechcete, aby shromažďoval Vaše osobní údaje prostřednictvím naší internetové prezentace a sdružoval s Vašimi členskými údaji uloženými u příslušného poskytovatele služeb, musíte se před kliknutím na ikonu sociální sítě u příslušného poskytovatele služeb odlogovat.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a dalším zpracování a užívání údajů Facebookem, jakož i Vašich možnostech nastavení na ochranu Vašeho soukromí si prosím přečtěte v příslušných směrnicích o ochraně osobních údajů poskytovatelů služeb:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation a http://www.facebook.com/full_data_use_policy

Google+:   http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Twitter:     http://twitter.com/privacy

 1.  Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je při souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Právním základem pro zpracování osobních údajů, které se při užívání pluginů přenášejí, je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 1. Účel zpracování dat

Účelem používání technicky nutných cookies je zjednodušit užívání webových stránek pro uživatele. Některé funkce naší internetové stránky nelze bez použití cookies nabízet. Pro ně je nezbytné, aby prohlížeč byl identifikován také po změně stránky.

Uživatelské údaje, shromážděné technicky nutnými cookies, se nepoužívají k vyhotovení profilů uživatele.

Analytické cookies se používají za účelem zlepšení kvality naší webové stránky a jejích obsahů. Díky analytickým cookies se dozvíme, jak je webová stránka užívána, a můžeme tak naši nabídku stále optimalizovat.

Cookies Google se používají zejména pro shromažďování webových statistik.

Cookies poskytovatelů sociálně-mediálních služeb používáme k tomu, abychom uživatelům poskytli možnost interakce s dalšími službami, kterých využívají.

V těchto účelech také spočívají naše oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 1.  Doba uložení

Cookies se ukládají do paměti počítače uživatele a z něj se přenášejí nám. Proto máte jako uživatel také plnou kontrolu nad používáním cookies. Změnou nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči můžete přenos cookies deaktivovat nebo omezit. Již uložené cookies je možné kdykoli vymazat. To lze provést také automaticky.

Co se týká doby uložení osobních údajů příslušným poskytovatelem sociálně-mediálních služeb a Vašich příslušných práv a možností nastavení k ochraně Vašeho soukromí, odkazujeme na výše uvedené linky k pokynům o ochraně osobních údajů příslušných poskytovatelů služeb.

Upozorňujeme také na to, že při výmazu cookies by mohly být současně vymazány Opt-out-Cookies, čímž by nenastal vlastní požadovaný účinek. Pokud jste v prohlížeči vymazali všechna svá cookies, musíte proto příslušný Opt-out Cookie opět nastavit.

 1. Možnost vznést námitku a možnost odstranění

Máte možnost nastavení cookie Vašeho prohlížeče kdykoli deaktivovat, jak je popsáno v oddílu V. 1. Pokud k aktivní deaktivaci nedojde, je možné provést odstranění pouze výmazem ve Vašem systému. Právo vznést námitku není z technických důvodů možné.

Co se týká možnosti vznést námitku a možnosti odstranění u příslušných poskytovatelů sociálně-mediálních služeb a Vašich příslušných práv a možností nastavení k ochraně Vašeho soukromí, odkazujeme na výše uvedené linky o pokynech k ochraně osobních údajů příslušných poskytovatelů služeb.

VI. Zpřístupnění webové stránky a vyhotovení logovacích souborů (logfiles)

 1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů 

Při každém vyvolání naší webové stránky náš systém automaticky zaznamená údaje a informace za systému počítače, která dotaz vyvolává.
Přitom se zpracovávají především následující osobní údaje:

(1) Informace o typu prohlížeče a používané verzi
(2) operační systém uživatele
(3) poskytovatel internetových služeb uživatele
(4) IP adresa uživatele
(5) datum a čas přístupu
(6) webové stránky, z nichž se systém uživatele dostává na naši webovou stránku
(7) webové stránky, které systém uživatele vyvolává přes naši webovou schránku

Údaje se rovněž ukládají do logovacích souborů našeho systému. Tyto údaje se neukládají společně s jinými osobními údaji uživatele.

 1. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro dočasné ukládání osobních údajů a logovacích souborů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 1. Účel zpracování osobních údajů

Ukládání do logovacích souborů slouží k zobrazení webové stránky ve Vašem prohlížeči, k zajištění funkčnosti webové stránky a k její optimalizaci. Vyhodnocení údajů k marketingovým účelům se v této souvislosti neprovádí.

V těchto účelech také spočívá náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 1. Doba uložení

Údaje se vymazávají, jakmile již vzhledem k dosažení účelu jejich zpracovávání nejsou nezbytné. V případě evidence údajů ke zpřístupnění webové stránky se výmaz provádí až po ukončení příslušné relace.

Při ukládání údajů do logovacích souborů se výmaz provádí po 14 dnech. Je možné také ukládání přesahující tuto dobu trvání. V takovém případě jsou IP adresy uživatele anonymizovány, takže již není možné přiřadit klienta, který vyvolání provádí.

 1. Možnost vznést námitku a možnost odstranění

Evidence údajů ke zpřístupnění webové stránky a ukládání údajů do logovacích souborů jsou nezbytně nutné pro provoz internetové stránky. Uživatel tudíž nemá možnost vznést námitku.

VII. Odkazy na sociální sítě (LinkedIn, Xing, Youtube)

Na naší webové stránce najdete odkazy („linky“) na sociální sítě LinkedIn, Xing a Youtube. Účelem je upozornit na služby a produkty společnosti FRÄNKISCHE a vstoupit v kontakt s Vámi coby návštěvníkem a uživatelem stránek těchto sociálních médií i naší webové stránky. Na zpracování Vašich osobních údajů při návštěvě stránek těchto sociálních médií nemáme žádný vliv. Poskytovatel sociální sítě má kontrolu nad zpracováním dat v rámci používání stávající služby. Sem patří například ukládání a používání souborů cookies na koncových zařízeních uživatele a analýza chování uživatele na dané sociální síti.

Odkazy poznáte podle loga dané sociální sítě. Kliknutím na logo dojde k vytvoření přímého spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem dané služby a budete přesměrováni na webovou stránku poskytovatele služby.

Právním základem pro použití odkazů poskytovatelů třetích stran je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Další informace o zpracování osobních údajů na webových stránkách sociálních médií najdete ve směrnici o ochraně osobních údajů dané sociální sítě:

–           Xing

–           LinkedIn

–           Youtube

VIII. Newsletter

 1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

a) Na naší webové stránce je možnost odebírat bezplatný newsletter. Při přihlášení k odběru newsletteru se nám přenášejí veškerá data ze vstupní masky, např. emailová adresa, kontaktní údaje a stát.

Kromě toho se při přihlášení shromažďují též údaje o IP adrese a osobní údaje v okamžik registrace.

b) Pokud Vy, popřípadě Váš zaměstnavatel, u nějž jste kontaktní osobou pro naši společnost, od nás (např. prostřednictvím naší webové stránky) získáte zboží či služby a při té příležitosti uložíte svou emailovou adresu, můžeme ji následně použít pro zaslání newsletteru. V takovém případě se prostřednictvím newsletteru zasílá výhradně přímá reklama na zboží či služby podobné těm, které jste už od nás objednali nebo využili.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro zasílání newsletterů se osobní údaje nepředávají třetím stranám. Kromě zasílání newsletteru se osobní údaje používají také pro sestavení profilů uživatelů.

 1. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování dat po přihlášení uživatele k odběru newsletteru je při uděleném souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Právním základem pro zaslání newsletteru v důsledku prodeje zboží nebo služeb je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 1. Účel zpracování osobních údajů

Sběr emailové adresy uživatele slouží k doručení newsletteru.

Shromažďování ostatních osobních údajů v rámci přihlašovací operace slouží k tomu, aby se zabránilo zneužívání služeb nebo použité emailové adresy.

 1. Doba uložení

Údaje se vymazávají, jakmile již vzhledem k dosažení účelu jejich zpracovávání nejsou nezbytné. Emailová adresa uživatele se proto ukládá tak dlouho, dokud je odběr newsletteru aktivní.

Ostatní osobní údaje shromážděné v rámci přihlašovací operace se vymazávají po sedmi dnech.

 1. Možnost vznést námitku a možnost odstranění

Odběr newsletteru může daný uživatel kdykoliv vypovědět. K tomuto účelu je v každém newsletteru příslušný link.

Tím je rovněž umožněno odvolání souhlasu s ukládáním osobních údajů shromážděných během přihlašovací operace.

IX. Založení a používání zákaznického účtu

 1. Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Pro využití určitých služeb přes naši webovou stránku je nezbytná registrace uživatele. Při založení a používání zákaznického účtu jsou zpracovávány osobní údaje jako například Vaše jméno, kontaktní údaje, údaje k uživatelskému účtu a údaje týkající se služeb, které jste v rámci svého zákaznického účtu využili.

Část těchto informací se při tom automaticky přebírá do našeho programu správy zákazníků, kde jsou tyto informace uloženy za účelem naplnění smlouvy o objednaném zboží. Kromě toho nám údaje shromážděné při registraci slouží k udržení kontaktu, oslovení prostřednictvím reklamy, navázání smluvních vztahů a ke zpracování dotazů.

 1. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Slouží-li registrace ke splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uživatel, nebo je nezbytná pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, je právním základem pro zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Je-li uživatel zaměstnancem obchodního partnera společnosti FRÄNKISCHE, je právním základem pro zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Právním základem pro automatické přebírání a ukládání údajů v našem programu správy zákazníků je čl. 6 odst. 1 písm. b), f) GDPR.
Právním základem pro přechodné uložení údajů a logovacích souborů při užívání účtu je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 1. Doba uložení

Údaje se vymazávají, jakmile již vzhledem k dosažení účelu jejich zpracovávání nejsou nezbytné. V případě evidence údajů ke zpřístupnění webové stránky se výmaz provádí až po ukončení příslušné relace.

Údaje shromážděné během registračního procesu ke splnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy se vymazávají, pokud již nejsou k provedení smlouvy nezbytné. Také po uzavření smlouvy může trvat nezbytnost uložit osobní údaje smluvního partnera, aby se dostálo smluvním nebo zákonným povinnostem.

Přejete-li si Váš zákaznický účet smazat, obraťte se prosím na emailovou adresu info@fraenkische.de. Upozorňujeme na skutečnost, že se smazáním zákaznického účtu není spojeno vymazání takových osobních dat, která podléhají zákonné lhůtě uložení. Tyto údaje se nacházejí v našem programu správy zákazníků.

X. Kontaktní formulář a kontaktní email

 1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Na naší webové stránce jsou k dispozici kontaktní formuláře, které mohou být použity pro elektronické kontaktování. Pokud uživatel této možnosti využije, budou nám údaje zadané ve vstupní masce zaslány a u nás uloženy. Jedná se o tyto údaje:

(1) jméno (povinný údaj)
(2) kontaktní údaj, např. emailová adresa, poštovní adresa nebo telefonní číslo
(jeden kontaktní údaj je povinný)
(3) Vaše zpráva

(4) IP adresa uživatele
(5) datum a čas registrace

V této souvislosti se údaje třetím stranám mimo koncern FRÄNKISCHE nepředávají. Údaje se používají výhradně ke zpracování korespondence.

 1. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování údajů je při uděleném souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Právním základem pro zpracování osobních údajů, které se přenášejí během zasílání emailu, je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Směřuje-li emailový kontakt k uzavření smlouvy, je dodatečným právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 1. Účel zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky nám slouží pouze ke zpracování navázaného kontaktu. V případě navázání kontaktu přes email v tom také spočívá nezbytný oprávněný zájem na zpracování osobních údajů.
Ostatní osobní údaje zpracované během odesílacího procesu slouží k tomu, aby se zabránilo zneužití kontaktního formuláře a byla zajištěna bezpečnost našich IT systémů.

4. Doba uložení

Údaje se vymazávají, jakmile již vzhledem k dosažení účelu jejich zpracovávání nejsou nezbytné. Na osobní údaje ze vstupní masky kontaktního formuláře a údaje zaslané emailem se tento výmaz vztahuje až poté, co je příslušná korespondence s uživatelem ukončena a dotčený obsah je definitivně vysvětlen.

5. Možnost vznést námitku a možnost odvolání

Uživatel má kdykoliv možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Pokud nás uživatel kontaktuje prostřednictvím emailu, může vznést s uložením svých osobních údajů kdykoliv námitku. V takovém případě nemůže korespondence pokračovat. Svou žádost o výmaz nám prosím pošlete prostřednictvím emailu na adresu info@fraenkische.de.

Veškeré osobní údaje uložené během kontaktování se v tomto případě vymazávají.

XI. Používání pluginů sociálních médií

Na naší webové stránce používáme takzvané sociální pluginy společností, které provozují sociální sítě. Pluginy jsou samostatnými přídavnými doplňky poskytovatelů sociálních sítí. Pluginy používáme proto, aby návštěvníci naší webové stránky mohli na jednotlivých sociálních sítích sdílet obsah naší online nabídky. Cílem je rozšířit dosah naší online nabídky.

Pokud si nepřejete, aby poskytovatel sociální sítě obdržel údaje o této online nabídce a popřípadě tyto údaje ukládal nebo je dále používal, neměli byste dané pluginy používat. Takzvaným „dvojím kliknutím“ Vás chráníme před tím, aby Vaše návštěva naší webové stránky nebyla standardně evidována a vyhodnocována poskytovateli sociálních sítí. K předání osobních údajů poskytovateli sociální sítě dochází pouze při použití sociálního pluginu.

Níže naleznete informace o jednotlivých pluginech, které na naší webové stránce používáme.

 1. LinkedIn

a)Rozsah zpracování osobních údajů
Na našich stránkách jsou integrovány komponenty sociální sítě „LinkedIn“. Tyto funkce nabízí společnost LinkedIn Ireland Limited, 77 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irsko. Použitím ikony „InShare“ se Vámi navštívené webové stránky propojí s Vaším účtem LinkedIn a budou o nich vědět ostatní uživatelé. Přitom se také přenášejí osobní údaje na LinkedIn.

Informace o dalším zpracování a užívání údajů sociální sítí LinkedIn a o Vašich příslušných právech a možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů LinkedIn, které je dostupné na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other

b)Právní základ pro zpracování osobních údajů
Právním základem pro postoupení osobních údajů společnosti LinkedIn je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Další informace o zpracování osobních údajů na LinkedIn najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů LinkedIn, které je dostupné na
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

 1. Xing

a) Rozsah zpracování osobních údajů
Na našich stránkách jsou integrovány komponenty služby sociální sítě „Xing“, kterou provozuje společnost XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg. Použitím ikony XING se Vámi navštívené webové stránky, popř. obsahy propojí s Vaším účtem XING a budou o nich vědět ostatní uživatelé. Přitom se také přenášejí osobní údaje na XING.

Informace o dalším zpracování a užívání údajů sociální sítí XING a o Vašich příslušných právech a možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů XING, které je dostupné na  https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

b) Právní základ pro zpracování osobních údajů
Právním základem pro postoupení osobních údajů společnosti XING je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Další informace o zpracování osobních údajů na sociální síti XING najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů Xing, které je dostupné na https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 1. Youtube

a) Rozsah zpracování osobních údajů
Na našich stránkách jsou integrovány komponenty služby „Youtube“, kterou provozuje společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Společnost YouTube, LLC je dceřinou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Takzvaným „dvojím kliknutím“ Vás chráníme před tím, aby Vaše návštěva naší webové stránky nebyla standardně evidována a vyhodnocována službou Youtube. Pokud jste při návštěvě naší webové stránky udělili svolení s připojením a použitím služeb Youtube, budou Vaše osobní údaje přeneseny na Youtube. Informace o dalším zpracování a užívání údajů společností Youtube/Google a o Vašich příslušných právech a možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů Google, které je dostupné na  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

b) Právní základ pro zpracování osobních údajů
Právním základem pro postoupení osobních údajů společnosti Youtube je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů Youtube/Google https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

c) Účel zpracování osobních údajů
Ohledně účelu zpracování Vašich osobních údajů a jejich využívání ze strany Youtube odkazujeme na Prohlášení o ochraně osobních údajů Youtube/Google na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

d) Doba uložení, možnost vznést námitku a možnost odstranění
Ohledně doby uložení a možnosti vznést námitku a možnosti odstranění u Youtube odkazujeme na Prohlášení o ochraně osobních údajů Youtube/Google na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

XII. Webová analýza pomocí etracker

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

K analýze surfařského chování našich uživatelů pro naši webovou stránku používáme softwarový nástroj Web-Controlling-Suite od etracker (www.etracker.com), německého poskytovatele softwaru webové analýzy. Software na počítač uživatelů umístí soubor cookie (ke cookies viz výše). Pokud si uživatel vyvolává jednotlivé stránky našeho webu, ukládají se následující údaje:

(1) tři bajty IP adresy vyvolávacího systému uživatele (xxx.xxx.xxx.???)
(2) vyvolaná webová stránka
(3) webová stránka, z níž se uživatel na vyvolanou webovou stránku dostal (Referrer)
(4) podstránky, které se vyvolávají z vyvolané webové stránky
(5) doba strávená na webové stránce
(6) četnost vyvolávání webové stránky

Vyhodnocovací software přitom běží výhradně na serverech aplikace etracker. Osobní údaje uživatelů se neukládají, neboť IP adresa se anonymizuje. Software je nastaven tak, že IP adresy se neukládají celé, nýbrž 1 bajt IP adresy je maskován (např.: xxx.xxx.xxx.???). Přiřazení zkrácené IP adresy k vyvolávajícímu počítači už tak není možné.
Předávání údajů třetím stranám se neprovádí. Ke statistickým účelům exportujeme dle potřeby zprávy z anonymizovaných údajů uložených u etracker.

 1. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 1. Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů uživatelů, které se provádí anonymizovaně a co nejdříve, nám umožňuje provádět analýzu surfařského chování našich uživatelů. Díky vyhodnocení získaných údajů jsme schopni sestavit informace o užívání jednotlivých komponent naší webové stránky. To nám pomáhá stále zlepšovat naši webovou stránku a její uživatelskou přívětivost.

 1. Doba uložení

Jelikož jsou údaje anonymizovány, nevymazávají se, nýbrž jsou nám trvale k dispozici k vyhodnocovacím účelům. Zpětné vysledování jednotlivého uživatele není možné.Etracker se zavázal, že shromážděné údaje nikdy nesdruží s jinými datovými fondy, např. aby dovodil identitu určité osoby (srov. https://www.etracker.com/datenschutz/).

Bližší informace o nastavení soukromí softwaru etracker naleznete na následujícím odkazu: https://www.etracker.com/datenschutz/

XIII.  Google Adwords

 1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Pro své marketingové kampaně používáme nástroj Google Adwords Conversion-Tracking (sledování konverzí). Jedná se o analytickou službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Když kliknete na inzerát zapojený prostřednictvím Googlu, uloží se na Vašem počítači soubor cookie pro nástroj Conversion-Tracking. Tyto cookies po 30 dnech ztrácejí svou platnost, neobsahují žádné osobní údaje a neslouží tak k identifikaci osob.
Pokud si vyvoláte naši určitou webovou stránku a platnost cookie dosud neuplynula, jsme schopni rozpoznat, že jste na inzerát klikli a byli jste tak přesměrováni na naši stránku. Tuto informaci obdrží také Google jako poskytovatel služeb.

 1. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 1. Účel zpracování osobních údajů

Informace, které obdržíme pomocí Conversion-Cookie, slouží k sestavení statistik konverze. Z nich se dozvíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na některý z našich inzerátů zapojených přes Google a byli přesměrováni na některou stránku označenou značkou Conversion Tracking Tag. Neobdržíme však žádné informace, podle nichž je možné uživatele osobně identifikovat.

 1. Doba uložení

Cookies sice po 3 dnech ztrácejí svou platnost, nevymazávají se však, dokud výmaz neprovedete sami.
Další informace a Prohlášení o ochraně osobních údajů Google naleznete na adrese https://www.google.de/policies/privacy/.

 1. Možnost vznést námitku a možnost odstranění

Pokud se již sledování nechcete účastnit, můžete při prvním vyvolání naší stránky odmítnut udělit souhlas s používáním cookies nebo můžete ukládání cookies zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče.
Kromě toho můžete Vaši personalizovanou reklamu u Google deaktivovat v nastavení. Příslušný návod naleznete na adrese https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.

XIV. Google Maps

 1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

K zobrazení geografických informací, např. k zobrazení interaktivní mapy pro popis trasy, na naší webové stránce používáme funkci Google Maps. Při používání funkce Google Maps se pro Google shromažďují a zpracovávají také údaje o užívání funkcí Maps uživateli webových stránek.

Bližší informace o zpracování osobních údajů Googlem si můžete přečíst v Informacích o ochraně osobních údajů Google.

 1. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro dočasné ukládání osobních údajů a logovacích souborů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Právním základem pro poskytnutí osobních údajů společnosti Google coby poskytovateli služby Google Maps je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 1. Účel zpracování osobních údajů

Používáním mapových služeb Google má na našich webových stránkách uživatel možnost snáze najít sídlo naší společnosti, pokud nás chce navštívit.

 1. Doba uložení 

Údaje se vymazávají, jakmile již vzhledem k dosažení účelu jejich zpracovávání nejsou nezbytné. V případě evidence údajů ke zpřístupnění webové stránky se výmaz provádí až po ukončení příslušné relace.
Při ukládání údajů do logovacích souborů se výmaz provádí po 14 dnech. Je možné také ukládání přesahující tuto dobu trvání. V takovém případě jsou IP adresy uživatele anonymizovány nebo pseudonymizovány, takže již není možné přiřadit uživatele, který vyvolání provádí.

 1. Možnost vznést námitku a možnost odstranění

Pokud si nepřejete, aby Google shromažďoval, zpracovával nebo používal Vaše osobní údaje získané při zobrazení mapy přes naši internetovou prezentaci, můžete při prvním vyvolání naší webové stránky odmítnout udělit souhlas s předáním dat společnosti Google. Kromě toho můžete v nastavení svého prohlížeče deaktivovat JavaScript. V těchto případech však již zobrazení mapy nemůžete používat. Deaktivací JavaScriptu už nebudou fungovat ani jiné funkce nacházející se na internetové stránce, např. navigační menu. Pokud tedy chcete plně využívat obsahy a funkce naší webové stránky, doporučujeme Vám, abyste deaktivaci JavaScriptu neprováděli.
Jak je popsáno v oddílu V., při používání funkce Google MAPS je též umístěn soubor cookie. Proto obdobně platí předpisy uvedené v oddílu V.

XV. Práva subjektu údajů

Jsou-li zpracovávány Vaše osobní údaje, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a vůči správci máte následující práva:

1. Právo na informování, opravu, výmaz, omezení zpracování údajů, odvolání souhlasu, přenositelnost údajů

Každý subjekt údajů má právo na informování podle čl. 15 GDPR, právo na opravu podle čl. 16 GDPR, právo na výmaz podle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování údajů podle čl. 18 GDPR a taktéž právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR.

U práva na informování a práva na výmaz platí omezení dle paragrafů 34 a 35 Spolkového zákona o ochraně údajů. Kromě toho máte právo vznést námitku u příslušného dozorového úřadu (čl. 77 GDPR v souvislosti s §19 Spolkového zákona o ochraně údajů).

Nám udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Toto platí také pro odvolání prohlášení o souhlasu, které jste učinili před platností GDPR, tedy před 25. květnem 2018. Prosím vezměte na vědomí, že odvolání má budoucí platnost. Zpracování údajů, ke kterému došlo před odvoláním, tímto není dotčeno.

Kromě toho máte podle čl. 22 GDPR právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na plně automatizovaném zpracování. K zahájení, realizaci a ukončení obchodního vztahu v zásadě nepotřebujeme žádné rozhodnutí založené na plně automatizovaném zpracování. Pokud v jednotlivých případech takové postupy použijeme (např. za účelem zlepšení našich produktů a služeb), budeme Vás o této skutečnosti a o Vašich souvisejících právech samostatně informovat, jestliže je toto zákonem stanoveno.

2. Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR (Zpracování údajů ve veřejném zájmu) a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (Zpracování dat na základě zvážení zájmů), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních ve smyslu čl. 4 č. 4 GDPR.  Pokud vznesete námitku, nebudeme Vaše osobní údaje již dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami. To se zejména týká případů, kdy je zpracování nezbytné pro uplatnění, výkon a obhajobu právních nároků.

3. Povinnost poskytovat údaje

V rámci našeho obchodního vztahu musíte poskytnout takové osobní smluvní údaje, které jsou nezbytné pro zahájení, realizaci a ukončení obchodního vztahu a pro splnění s tím spojených smluvních povinností, nebo k jejichž shromažďování máme zákonnou povinnost. Bez těchto údajů zpravidla nebudeme schopni s Vámi uzavřít, uskutečnit a ukončit smlouvu.

To platí i pro návštěvu naší online nabídky a sběr dat o užívání. Bez sběru dat o užívání nejsme ani my ani naši poskytovatelé služeb schopni dát Vám naši online nabídku k dispozici.

4. Právo na podání stížnosti u dozorového úřadu
Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje GDPR.
Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, stěžovatele informuje o pokroku v řešení stížnosti a o jejím výsledku, jakož i možnosti soudní ochrany podle čl. 78 GDPR.

Další informace a vysvětlení ve vztahu k výše jmenovaným právům najdete na webu Evropské komise „Práva pro občany“.