Prohlášení o ochraně osobních údajů podle GDPR

I. Jméno a adresa správce

Subjektem odpovědným za zpracování osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a ostatních zákonů na ochranu osobních údajů platných v členských státech, i jiných právních ustanovení o ochraně osobních údajů, je společnost FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG a její dceřiné společnosti se sídlem v EU, ve kterých má FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG sama přímý nebo nepřímý většinový podíl (skupina FRÄNKISCHE).

FRÄNKISCHE Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Straße 1
97486 Königsberg / Bayern
Telefon: +49 95 25 88-0
Fax: +49 95 25 88-150
E-mail: info@fraenkische.de
Webseite: www.fraenkische.com

II. Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

DataCo GmbH
Herr Kivanc Semen
Nymphenburger Str. 86
80636 München

Tel.: +49 89740045840
E-Mail: datenschutz@fraenkische.de

III. Obecná ustanovení o zpracování osobních údajů

Prostřednictvím následujících informací bychom Vám, návštěvníkům našich webových stránek, zákazníkům či zájemcům o naše služby, dodavatelům či jiným subjektům údajů chtěli poskytnout přehled o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a jaká máte na základě dané legislativy práva. Zpracování jednotlivých osobních údajů a způsob jejich využití se řídí podle požadované či sjednané služby. Z tohoto důvodu se Vás nebudou týkat zcela všechny části těchto informací.

1. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje našich zákazníků, uživatelů našich webových stránek či jiných subjektů údajů shromažďujeme a používáme zásadně pouze tehdy, je-li to v daném kontextu zpracování nezbytné.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů
Pokud pro operace zpracování osobních údajů vyžadujeme souhlas subjektu údajů, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Při zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. To platí také pro operace zpracování nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.
Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se vztahuje na naši společnost, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
V případě, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR.
Je-li zpracování nezbytné pro ochranu oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy  mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, pak je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Výmaz osobních údajů a doba uložení
Osobní údaje subjektu údajů se vymazávají nebo znepřístupňují, jakmile pomine účel jejich uložení. Ukládání se nadto může provádět v případě, kdy ukládání stanovil evropský nebo vnitrostátní zákonodárce v unijních nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech, které se na správce vztahují. K omezení zpracování osobních údajů nebo jejich výmazu dochází také v případě, kdy uplyne lhůta pro ukládání stanovená uvedenými normami, ledaže je nezbytné údaje dále ukládat kvůli uzavření nebo splnění smlouvy.

IV. Zpracování osobních údajů obchodních partnerů

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů
V rámci spolupráce s obchodními partnery zpracováváme osobní údaje kontaktních osob zákazníků, dodavatelů, zájemců, distributorů a spolupracovníků (dále „obchodních partnerů“). Přitom se zpracovávají především následující osobní údaje:

 • Kontaktní informace jako jsou křestní jména a příjmení, obchodní adresa, firemní telefonní číslo, firemní telefonní číslo na mobil, firemní číslo faxu a firemní emailová adresa,
 • platební údaje jako jsou údaje nezbytné k provedení platebních operací nebo pro prevenci podvodu, včetně informací o kreditních kartách a číslech karet,
 • další informace, jejichž zpracování je nezbytné v rámci projektu nebo uzavření smluvního vztahu s naší společností a jež nám naši obchodní partneři dobrovolně poskytnou, např. v rámci provedených objednávek, dotazů či projektových detailů,
 • osobní údaje, které jsou získány z veřejně dostupných zdrojů, informačních databank nebo z registrů dlužníků a
 • osobní údaje nezbytné pro ověření osoby:
 • datum narození, občanský průkaz a číslo občanského průkazu, informace o relevantních soudních řízeních nebo jiných právních sporech, které se našich obchodních partnerů týkají.

Společnost FRÄNKISCHE osobní údaje zpracovává za těmito účely

 • Komunikace s obchodními partnery o produktech, službách a projektech, např. za účelem zpracování dotazu obchodního partnera nebo poskytnutí technických informací o produktech,
 • plánování, provedení a správa smluvního obchodního vztahu mezi společností FRÄNKISCHE a obchodním partnerem, např. provedení objednávky produktů a služeb, inkasování plateb, vedení účetnictví a realizace dodávek, údržby či oprav,
 • zákaznické průzkumy, marketingové kampaně, analýzy trhu, hry o výhru, soutěže nebo podobné akce a eventy,
 • průzkumy spokojenosti zákazníků a přímý marketing,
 • zachování a ochrana bezpečnosti našich produktů a služeb, včetně našich webových stránek, zamezení a odhalení bezpečnostních rizik, podvodného jednání nebo jiných kriminálních činů nebo činů s úmyslem způsobit škodu,
 • dodržování (i) právních požadavků (např. povinnost uchovávat daňové a obchodní podklady, viz též odstavec IV, č. 3), (ii) stanovené povinnosti ověřovat osoby (za účelem zabránění hospodářské kriminalitě nebo praní peněz) a (iii) směrnic naší společnosti a průmyslových standardů a
 • řešení právních sporů, plnění stávajících smluv, uplatnění, provedení a obhajoba právních nároků.

2. Účely zpracování osobních údajů a jeho právní základy
Zpracování osobních údajů je nezbytné k naplnění výše uvedených účelů. Pokud při shromažďování osobních údajů není výslovně uvedeno jinak, je právní základ pro zpracování osobních údajů tento:

 • realizace a plnění s Vámi uzavřené smlouvy podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • plnění právních povinností, k nimž je společnost FRÄNKISCHE zavázána podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR nebo
 • ochrana oprávněných zájmů společnosti FRÄNKISCHE podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem společnosti FRÄNKISCHE spočívá v navázání, realizaci a uzavření obchodního vztahu.

Pokud jste v jednotlivém případě výslovně udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, je tento souhlas právním základem pro zpracování podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3. Doba uložení
Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytnou pro splnění našich smluvních a zákonných povinností.
Pokud již osobní údaje nejsou nezbytné pro plnění smluvních nebo zákonných povinností, dochází pravidelně k jejich smazání, kromě případů, kdy je jejich další – časově omezené – zpracování nezbytné k následujícím účelům:

 • Splnění zákonné povinnosti uchovávat údaje (např. povinnost uchovávat obchodní a daňové údaje podle obchodního zákoníku a daňového zákona). Zákonem stanovené lhůty pro uchovávání případné dokumentace jsou zpravidla v délce dvou až deseti let.
 • Obdržení důkazních prostředků v rámci zákonných předpisů o promlčení.
  Podle § 195 německého Občanského zákoníku mohou být promlčecí lhůty stanoveny až na 30 let, přičemž pravidelná promlčecí lhůta je 3 roky.

V. Zpřístupnění webové stránky a vyhotovení logovacích souborů (logfiles)

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů
Při každém vyvolání naší webové stránky náš systém automaticky zaznamená údaje a informace za systému počítače, která dotaz vyvolává.
Přitom se zpracovávají především následující osobní údaje:

(1) Informace o typu prohlížeče a používané verzi
(2) operační systém uživatele
(3) poskytovatel internetových služeb uživatele
(4) IP adresa uživatele
(5) datum a čas přístupu
(6) webové stránky, z nichž se systém uživatele dostává na naši webovou stránku
(7) webové stránky, které systém uživatele vyvolává přes naši webovou schránku

Údaje se rovněž ukládají do logovacích souborů našeho systému. Tyto údaje se neukládají společně s jinými osobními údaji uživatele.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů
Právním základem pro dočasné ukládání osobních údajů a logovacích souborů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Účel zpracování osobních údajů
Ukládání do logovacích souborů slouží k zobrazení webové stránky ve Vašem prohlížeči, k zajištění funkčnosti webové stránky a k její optimalizaci. Vyhodnocení údajů k marketingovým účelům se v této souvislosti neprovádí.
V těchto účelech také spočívá náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4. Doba uložení
Údaje se vymazávají, jakmile již vzhledem k dosažení účelu jejich zpracovávání nejsou nezbytné. V případě evidence údajů ke zpřístupnění webové stránky se výmaz provádí až po ukončení příslušné relace.
Při ukládání údajů do logovacích souborů se výmaz provádí po 14 dnech. Je možné také ukládání přesahující tuto dobu trvání. V takovém případě jsou IP adresy uživatele anonymizovány, takže již není možné přiřadit klienta, který vyvolání provádí.

5. Možnost vznést námitku a možnost odstranění
Evidence údajů ke zpřístupnění webové stránky a ukládání údajů do logovacích souborů jsou nezbytně nutné pro provoz internetové stránky. Uživatel tudíž nemá možnost vznést námitku.

VI. Používání souborů cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které se na Vašem počítači ukládají, když navštívíte naše webové stránky. Soubory cookies používáme proto, aby bylo možno využít naši online nabídku, dále pro marketingové účely, pro individuální optimalizaci webové stránky a též za účelem zajištění počítačové bezpečnosti. V souborech cookies jsou v závislosti na jejich funkci uložena například data o jazykových nastaveních, hledaných termínech nebo o četnosti vyvolání webové stránky.

Při vyvolání naší webové stránky se Vám zobrazí takzvaný „cookie banner“. Zde kliknutím na tlačítko udělíte svůj souhlas s využíváním souborů cookies na naší webové stránce a můžete vybrat soubory cookies, které se na naší webové stránce budou používat. Váš výběr bude uložen i pro Vaše budoucí návštěvy této webové stránky.

Pokud si v budoucnosti nebudete přát soubory cookies využívat, můžete svůj výběr používaných souborů cookies kdykoliv změnit tím, že upravíte nastavení správy cookies ve Vašem internetovém prohlížeči. Zde můžete smazat již uložené soubory cookies nebo zakázat jejich ukládání. Prosíme vezměte na vědomí, že nastavení se může lišit dle Vámi používaného prohlížeče, přičemž zde není možno všechna tato nastavení podrobně popsat.

Pro použití určitých souborů cookies je v závislosti na jejich funkci a účelu použití nezbytné udělení souhlasu uživatele.

U souborů cookies, které jsou nezbytné pro využití naší online nabídky, pro nastavení webové stránky nebo pro zajištění počítačové bezpečnosti, není Váš souhlas vyžadován. Použití a zpracování těchto souborů cookies je upraveno v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Váš souhlas je však vyžadován u souborů cookies využívaných pro všechny ostatní účely, například pro marketing nebo statistické vyhodnocení Vaší aktivity na naší webové stránce. V tomto případě je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Využitím naší nabídky na sociálních médiích a mapových služeb může dojít k předání osobních údajů a následnému zpracování uživatelských dat příslušných služeb do USA. Podkladem pro případné zpracovávání je Vaše explicitně vyjádřené prohlášení souhlasu, které jste udělili přes banner cookie. Vaše prohlášení souhlasu zdůvodňuje výjimečně a v jednotlivých případech takové zpracování osobních údajů podle čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR. Mějte prosím na zřeteli, že v USA neexistuje srovnatelná úroveň ochrany osobních údajů jako v EU a v evropském hospodářském prostoru (EHP). Zejména je možné, že státní úřady budou mít na základě zákonného zmocnění přístup k Vašim osobním údajům, aniž bychom se my nebo Vy o tom dozvěděli. V USA nejsou dány srovnatelné možnosti vlastního prosazení práva, takže to nemá naději na úspěch.

Případné předání osobních údajů probíhá výhradně automatizovaně v souvislosti s využitím naší nabídky na sociálních médiích a mapových služeb Google a pomocí použitých cookies. Další podrobnosti se dozvíte v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů v kapitole „XI. Používání pluginů sociálních médií“.

Používání cookies a ostatních technologií můžete zcela odmítnout nebo si provést individuální nastavení. Souhlas můžete navíc kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna. Předtím provedená zpracování zůstávají odvoláním nedotčena. Obraťte se prosím kvůli tomu na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na dsb_fraenkische@riscreen.de.

Přehled souborů cookies používaných na této webové stránce

Essential

Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.

Language

NameLanguage
ProviderPolylang
PurposeNecessary for the language changer. Saves the active language.
Cookie Namepll_language

Statistics

Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.

etracker

Nameetracker
Provideretracker
Purposeetracker is a web analysis service that anonymously records statistical evaluations of the use of the homepage, such as click paths and page visits. etracker is 100% data protection compliant in accordance with the EU Data Protection Basic Regulation and the German Federal Data Protection Act.
Privacy policyhttps://www.etracker.com/en/data-privacy/
Cookie Name_et_coid, et_oi_v2, et_oip, et_allow_cookies, isSdEnabled, BT_ctst, BT_sdc, BT_pdc, BT_ecl, et_scroll_depth, targetingAPISession, cntcookie, GS3_v
Cookie Duration2 Years

External Media

Content from video platforms and social media platforms is blocked by default. If External Media cookies are accepted, access to those contents no longer requires manual consent.

Google Maps

NameGoogle Maps
ProviderGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
PurposeUsed to unblock Google Maps content.
Privacy policyhttps://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
Host(s).google.com
Cookie NameNID
Cookie Duration6 Month

Instagram

NameInstagram
ProviderMeta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
PurposeUsed to unblock Instagram content.
Privacy policyhttps://www.instagram.com/legal/privacy/
Host(s).instagram.com
Cookie Namepigeon_state
Cookie DurationSession

Vimeo

NameVimeo
ProviderVimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA
PurposeUsed to unblock Vimeo content.
Privacy policyhttps://vimeo.com/privacy
Host(s)player.vimeo.com
Cookie Namevuid
Cookie Duration2 Years

YouTube

NameYouTube
ProviderGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
PurposeUsed to unblock YouTube content.
Privacy policyhttps://policies.google.com/privacy
Host(s)google.com
Cookie NameNID
Cookie Duration6 Month
Nastavení souborů cookies

VII. Zpracování v rámci našich prezentací na sociálních sítích (LinkedIn, Xing, YouTube, Facebook, Instagram)

Na našem webu se nachází odkazy („linky“) na sociální sítě LinkedIn, Xing, Youtube, Facebook a Instagram za účelem upozorňování na služby a produkty společnosti FRÄNKISCHE a navazování kontaktů s vámi, coby návštěvníky a uživateli těchto sociálních médií i našich webových stránek.

Odkazy poznáte podle loga dané sociální sítě. Kliknutím na logo dojde k vytvoření přímého spojení mezi vaším prohlížečem a serverem dané služby a budete přesměrováni na webovou stránku poskytovatele dané služby.

V následující části se dozvíte, jak probíhá zpracování vašich údajů v rámci příslušných prezentací na sociálních sítích.

Provozujeme tyto prezentace:

Platforma Prezentace Poskytovatel Prohlášení poskytovatele o ochraně soukromých údajů
LinkedIn https://www.fraenkische.com/linkedin LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_join-form-privacy-policy
Xing https://www.fraenkische.com/xing New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
YouTube https://www.fraenkische.com/youtube_de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland https://policies.google.com/privacy?hl=de
Facebook https://www.fraenkische.com/facebook_de Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
(“Facebook”)
https://www.facebook.com/help/568137493302217
Instagram https://www.fraenkische.com/instagram_de Facebook https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram-Hilfebereich&bc[1]=Richtlinien%20und%20Meldungen

Pro Facebook platí další doplňující upozornění v bodě 4.

1. Zpracování z naší strany
Prezentace na sociálních sítích provozujeme proto, abychom upozorňovali na služby a produkty, jakož i možnosti profesní kariéry v naší společnosti, abychom mohli o těchto tématech komunikovat s uživateli a abychom se mohli dále zlepšovat.
Není-li uvedeno jinak, osobní údaje zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, tzn. z důvodu našeho oprávněného zájmu ohledně práce s veřejností, komunikace a zdokonalování produktů.
Můžeme si prohlížet vaše příspěvky a podobné interakce v rámci našich prezentací na sociálních sítích, a také váš veřejný profil (v závislosti na nastavení soukromí). Tato data využíváme k případnému zdokonalování produktů a informací, zejména v rámci našich prezentací na sociálních sítích.
V případě, že nás kontaktujete prostřednictvím našich prezentací na sociálních sítích, zpracujeme vaše osobní údaje sdělené při této příležitosti, abychom mohli vyřídit vaši záležitost, zejména pak zodpovědět vaše dotazy. Na váš dotaz pak možná odpovíme prostřednictvím příslušné prezentace na sociální síti. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v mnoha případech čl. 6 odst. 1 písm b) nařízení GDPR (zpracování nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro opatření přijatá před uzavřením smlouvy). Není-li tento právní důvod relevantní, bude se jednat o zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm f) nařízení GDPR.
Kromě toho můžeme příp. zpracovávat také osobní údaje získané v souvislosti s prezentacemi na sociálních sítích, a to dle informací uvedených v části III.
Pro všechny případy upozorňujeme na to, že komunikace prostřednictvím platformy nemusí být zabezpečená. Kdykoli nás můžete kontaktovat i prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, přes které vám také odpovíme.
Dále získáváme statistiky využívání, agregované příslušnými platformami, které používáme k analýze chování uživatelů a ke zdokonalování poskytovaných informací. Tyto statistiky využívání mohou platformy vytvářet i na bázi dat o využívání, které se týkají osob. Další informace k tomuto tématu jsou uvedeny v odkazovaných prohlášeních jednotlivých poskytovatelů o ochraně osobních údajů. Níže naleznete zvláštní informace ohledně Facebooku.

2. Zpracování ze strany provozovatelů platforem
Na zpracování vašich osobních údajů příslušnými poskytovateli nemáme žádný vliv. Nad zpracováním dat v rámci používání příslušné služby mají kontrolu provozovatelé těchto platforem. Sem patří například ukládání a používání souborů cookie na koncových zařízeních uživatele a analýza chování uživatele na dané sociální síti.

3. Upozornění k mazání příspěvků
Zveřejníte-li na našich prezentacích na sociálních sítích nějaké osobní údaje ve formě příspěvků, jako jsou např. obrázky, texty, videa, nebo jiné druhy interakce, nebo zvolíte-li nějaký jiný způsob interakce, např. kliknete na tlačítko „To se mi líbí“, budou vaše údaje zpracovány a v mnoha případech i zveřejněny. Pokud se bude jednat o nevhodný obsah, můžeme takové příspěvky odstranit v souladu s obvyklými postupy a zásadami příslušných platforem.

4. Doplňující upozornění k Facebooku a Instagramu
Při návštěvě naší facebookové stránky a instagramové prezentace zaznamenává Facebook zejména vaši IP adresu a další informace z vašeho prohlížeče, příp. i další data, která jsou na vašem počítači uložená v podobě cookies. Tyto informace slouží k tomu, abychom jako majitelé facebookové stránky a instagramové prezentace měli k dispozici statistické informace o využívání příslušných prezentací (Insights).
Facebook a my zpracováváme osobní údaje jako společní správci ve smyslu čl. 26 nařízení GDPR a uzavřeli jsme spolu za tímto účelem odpovídající smluvní ujednání (joint controller agreement). Podstatné informace k tomuto ujednání mezi námi a Facebookem dle čl. 26 nařízení GDPR naleznete na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Bližší informace ohledně zpracování dat, které provádí Facebook v rámci nástroje Insights, naleznete na adrese: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.
Bez ohledu na informace v odkazovaném ujednání můžete svá práva subjektu údajů uplatnit u nás i Facebooku.
Údaje o vás, získané v této souvislosti, zpracovává Facebook. Může je při tom také odesílat do zemí mimo Evropskou unii, zejména do společnosti Facebook Inc. se sídlem v USA. Upozorňujeme na to, že za příslušné předávání a následné zpracovávání je ohledně ochrany osobních údajů odpovědný Facebook. Které konkrétní údaje Facebook získává a jak je využívá, se uvádí v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook: http://de-de.facebook.com/about/privacy
Právní základ pro zpracování osobních údajů v této souvislosti uvádí čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR (oprávněné zájmy na dosažení výše uvedených účelů), příp. jím je získání souhlasu čl. 6 odst. 1 písm. a), jakož i čl. 7 nařízení GDPR (vyjádření souhlasu).
Na adresách https://www.facebook.com/ads/preferenceshttps://www.facebook.com/settings a https://www.facebook.com/help/contact/367438723733209 můžete provést nastavení ohledně zpracování svých osobních údajů ze strany společnosti Facebook.

VIII. Newsletter

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů
a. Na naší webové stránce je možnost odebírat bezplatný newsletter. Při přihlášení k odběru newsletteru se nám přenášejí veškerá data ze vstupní masky, např. emailová adresa, kontaktní údaje a stát.

Kromě toho se při přihlášení shromažďují též údaje o IP adrese a osobní údaje v okamžik registrace.

b. Pokud Vy, popřípadě Váš zaměstnavatel, u nějž jste kontaktní osobou pro naši společnost, od nás (např. prostřednictvím naší webové stránky) získáte zboží či služby a při té příležitosti uložíte svou emailovou adresu, můžeme ji následně použít pro zaslání newsletteru. V takovém případě se prostřednictvím newsletteru zasílá výhradně přímá reklama na zboží či služby podobné těm, které jste už od nás objednali nebo využili.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro zasílání newsletterů se osobní údaje nepředávají třetím stranám. Kromě zasílání newsletteru se osobní údaje používají také pro sestavení profilů uživatelů.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování dat po přihlášení uživatele k odběru newsletteru je při uděleném souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Právním základem pro zaslání newsletteru v důsledku prodeje zboží nebo služeb je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Účel zpracování osobních údajů
Sběr emailové adresy uživatele slouží k doručení newsletteru.
Shromažďování ostatních osobních údajů v rámci přihlašovací operace slouží k tomu, aby se zabránilo zneužívání služeb nebo použité emailové adresy.

4. Doba uložení
Údaje se vymazávají, jakmile již vzhledem k dosažení účelu jejich zpracovávání nejsou nezbytné. Emailová adresa uživatele se proto ukládá tak dlouho, dokud je odběr newsletteru aktivní.
Ostatní osobní údaje shromážděné v rámci přihlašovací operace se vymazávají po sedmi dnech.

5. Možnost vznést námitku a možnost odstranění
Odběr newsletteru může daný uživatel kdykoliv vypovědět. K tomuto účelu je v každém newsletteru příslušný link.
Tím je rovněž umožněno odvolání souhlasu s ukládáním osobních údajů shromážděných během přihlašovací operace.

IX. Založení a používání zákaznického účtu

1. Rozsah a účel zpracování osobních údajů
Pro využití určitých služeb přes naši webovou stránku je nezbytná registrace uživatele. Při založení a používání zákaznického účtu jsou zpracovávány osobní údaje jako například Vaše jméno, kontaktní údaje, údaje k uživatelskému účtu a údaje týkající se služeb, které jste v rámci svého zákaznického účtu využili.

Část těchto informací se při tom automaticky přebírá do našeho programu správy zákazníků, kde jsou tyto informace uloženy za účelem naplnění smlouvy o objednaném zboží. Kromě toho nám údaje shromážděné při registraci slouží k udržení kontaktu, oslovení prostřednictvím reklamy, navázání smluvních vztahů a ke zpracování dotazů.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů
Slouží-li registrace ke splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uživatel, nebo je nezbytná pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, je právním základem pro zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Je-li uživatel zaměstnancem obchodního partnera společnosti FRÄNKISCHE, je právním základem pro zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Právním základem pro automatické přebírání a ukládání údajů v našem programu správy zákazníků je čl. 6 odst. 1 písm. b), f) GDPR.
Právním základem pro přechodné uložení údajů a logovacích souborů při užívání účtu je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

3. Doba uložení
Údaje se vymazávají, jakmile již vzhledem k dosažení účelu jejich zpracovávání nejsou nezbytné. V případě evidence údajů ke zpřístupnění webové stránky se výmaz provádí až po ukončení příslušné relace.
Údaje shromážděné během registračního procesu ke splnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy se vymazávají, pokud již nejsou k provedení smlouvy nezbytné. Také po uzavření smlouvy může trvat nezbytnost uložit osobní údaje smluvního partnera, aby se dostálo smluvním nebo zákonným povinnostem.
Přejete-li si Váš zákaznický účet smazat, obraťte se prosím na emailovou adresu info@fraenkische.de. Upozorňujeme na skutečnost, že se smazáním zákaznického účtu není spojeno vymazání takových osobních dat, která podléhají zákonné lhůtě uložení. Tyto údaje se nacházejí v našem programu správy zákazníků.

X. Kontaktní formulář a kontaktní email

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů
Na naší webové stránce jsou k dispozici kontaktní formuláře, které mohou být použity pro elektronické kontaktování. Pokud uživatel této možnosti využije, budou nám údaje zadané ve vstupní masce zaslány a u nás uloženy. Jedná se o tyto údaje:

(1) jméno (povinný údaj)
(2) kontaktní údaj, např. emailová adresa, poštovní adresa nebo telefonní číslo
(jeden kontaktní údaj je povinný)
(3) Vaše zpráva
(4) IP adresa uživatele
(5) datum a čas registrace

V této souvislosti se údaje třetím stranám mimo koncern FRÄNKISCHE nepředávají. Údaje se používají výhradně ke zpracování korespondence.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování údajů je při uděleném souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Právním základem pro zpracování osobních údajů, které se přenášejí během zasílání emailu, je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Směřuje-li emailový kontakt k uzavření smlouvy, je dodatečným právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

3. Účel zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů ze vstupní masky nám slouží pouze ke zpracování navázaného kontaktu. V případě navázání kontaktu přes email v tom také spočívá nezbytný oprávněný zájem na zpracování osobních údajů.
Ostatní osobní údaje zpracované během odesílacího procesu slouží k tomu, aby se zabránilo zneužití kontaktního formuláře a byla zajištěna bezpečnost našich IT systémů.

4. Doba uložení
Údaje se vymazávají, jakmile již vzhledem k dosažení účelu jejich zpracovávání nejsou nezbytné. Na osobní údaje ze vstupní masky kontaktního formuláře a údaje zaslané emailem se tento výmaz vztahuje až poté, co je příslušná korespondence s uživatelem ukončena a dotčený obsah je definitivně vysvětlen.

5. Možnost vznést námitku a možnost odvolání

Uživatel má kdykoliv možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Pokud nás uživatel kontaktuje prostřednictvím emailu, může vznést s uložením svých osobních údajů kdykoliv námitku. V takovém případě nemůže korespondence pokračovat. Svou žádost o výmaz nám prosím pošlete prostřednictvím emailu na adresu info@fraenkische.de.
Veškeré osobní údaje uložené během kontaktování se v tomto případě vymazávají.

XI. Používání pluginů sociálních médií

Na naší webové stránce používáme takzvané sociální pluginy společností, které provozují sociální sítě. Pluginy jsou samostatnými přídavnými doplňky poskytovatelů sociálních sítí. Pluginy používáme proto, aby návštěvníci naší webové stránky mohli na jednotlivých sociálních sítích sdílet obsah naší online nabídky. Cílem je rozšířit dosah naší online nabídky.

Pokud si nepřejete, aby poskytovatel sociální sítě obdržel údaje o této online nabídce a popřípadě tyto údaje ukládal nebo je dále používal, neměli byste dané pluginy používat. Takzvaným „dvojím kliknutím“ Vás chráníme před tím, aby Vaše návštěva naší webové stránky nebyla standardně evidována a vyhodnocována poskytovateli sociálních sítí. K předání osobních údajů poskytovateli sociální sítě dochází pouze při použití sociálního pluginu.

Níže naleznete informace o jednotlivých pluginech, které na naší webové stránce používáme.

1. LinkedIn
a. Na našich stránkách jsou integrovány komponenty sociální sítě „LinkedIn“. Tyto funkce nabízí společnost LinkedIn Ireland Limited, 77 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irsko. Použitím ikony „InShare“ se Vámi navštívené webové stránky propojí s Vaším účtem LinkedIn a budou o nich vědět ostatní uživatelé. Přitom se také přenášejí osobní údaje na LinkedIn.

Informace o dalším zpracování a užívání údajů sociální sítí LinkedIn a o Vašich příslušných právech a možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů LinkedIn, které je dostupné na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

b. Právní základ pro zpracování osobních údajů
Právním základem pro postoupení osobních údajů společnosti LinkedIn je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Další informace o zpracování osobních údajů na LinkedIn najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů LinkedIn, které je dostupné na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

2. Xing
a. Rozsah zpracování osobních údajů
Na našich stránkách jsou integrovány komponenty služby sociální sítě „Xing“, kterou provozuje společnost XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg. Použitím ikony XING se Vámi navštívené webové stránky, popř. obsahy propojí s Vaším účtem XING a budou o nich vědět ostatní uživatelé. Přitom se také přenášejí osobní údaje na XING.

Informace o dalším zpracování a užívání údajů sociální sítí XING a o Vašich příslušných právech a možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů XING, které je dostupné na https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

b. Právní základ pro zpracování osobních údajů
Právním základem pro postoupení osobních údajů společnosti XING je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Další informace o zpracování osobních údajů na sociální síti XING najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů Xing, které je dostupné na https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

3. Youtube
a. Rozsah zpracování osobních údajů
Na našich stránkách jsou integrovány komponenty služby „Youtube“, kterou provozuje společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Společnost YouTube, LLC je dceřinou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Takzvaným „dvojím kliknutím“ Vás chráníme před tím, aby Vaše návštěva naší webové stránky nebyla standardně evidována a vyhodnocována službou Youtube. Pokud jste při návštěvě naší webové stránky udělili svolení s připojením a použitím služeb Youtube, budou Vaše osobní údaje přeneseny na Youtube. Informace o dalším zpracování a užívání údajů společností Youtube/Google a o Vašich příslušných právech a možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů Google, které je dostupné na https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de.

b. Právní základ pro zpracování osobních údajů
Právním základem pro postoupení osobních údajů společnosti Youtube je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů Youtube/Google https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de.

c. Účel zpracování osobních údajů
Ohledně účelu zpracování Vašich osobních údajů a jejich využívání ze strany Youtube odkazujeme na Prohlášení o ochraně osobních údajů Youtube/Google na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de.

d. Doba uložení, možnost vznést námitku a možnost odstranění
Ohledně doby uložení a možnosti vznést námitku a možnosti odstranění u Youtube odkazujeme na Prohlášení o ochraně osobních údajů Youtube/Google na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de.

4. Facebook
a. Rozsah zpracování osobních údajů
Tato online nabídka odkazuje dál na služby společnosti „Facebook Ireland Ltd.“ (dále jen „Facebook“).

Při návštěvě naší fanouškovské stránky na Facebooku eviduje Facebook zejména Vaši IP adresu a popř. další informace, které jsou na Vašem PC ve formě cookies. Tyto informace budou použity, abychom my jako majitel fanouškovské stránky Facebook měli k dispozici statistické informace o použití facebookové stránky.

V této souvislosti získané údaje zpracovává Facebook a může je přitom přenášet do zemí mimo Evropskou Unii. Upozorňujeme na to, že za příslušné předávání a následné zpracovávání je ohledně ochrany osobních údajů odpovědný Facebook. Jaké konkrétní údaje Facebook získává a jak je využívá, bude obecně popsáno ve směrnicích ohledně ochrany osobních údajů společnosti Facebook. Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook: http://de-de.facebook.com/about/privacy

b. Právní základ pro zpracování osobních údajů
Právním základem pro postoupení osobních údajů společnosti Facebook je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud tyto služby používáte v souladu s určením. Kromě toho je aplikován čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

5. Instagram
a. Rozsah zpracování osobních údajů
Součástí našich stránek jsou komponenty služby „Instagram“, která představuje technickou platformu a službu společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Při přístupu ke stránce na Instagramu se zásadně předává společnosti Facebook/Instagram IP adresa přidělená Vašemu koncovému zařízení. Facebook/Instagram uvádí, že tuto IP adresu bude zpracovávat pouze anonymizovaně, a po 90 dnech ji smaže. Další informace o koncových zařízeních uživatelů se ukládají pouze v rámci používání funkcí v souladu s určením, jako je např. vyrozumění o přihlášení.

Informace o dalším zpracování a užívání údajů sociální síti Instagram a o Vašich příslušných právech a možnostech nastavení ochrany Vašeho soukromí naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Instagram, které je dostupné na https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

b. Právní základ pro zpracování osobních údajů
Právním základem pro postoupení osobních údajů společnosti Instagram je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud tyto služby používáte v souladu s určením. Kromě toho je aplikován čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

XII. Webová analýza pomocí etracker

1. Rozsah zpracování osobních údajů
K analýze surfařského chování našich uživatelů pro naši webovou stránku používáme softwarový nástroj Web-Controlling-Suite od etracker (www.etracker.com), německého poskytovatele softwaru webové analýzy. Software na počítač uživatelů umístí soubor cookie (ke cookies viz výše). Pokud si uživatel vyvolává jednotlivé stránky našeho webu, ukládají se následující údaje:

(1) tři bajty IP adresy vyvolávacího systému uživatele (xxx.xxx.xxx.???)
(2) vyvolaná webová stránka
(3) webová stránka, z níž se uživatel na vyvolanou webovou stránku dostal (Referrer)
(4) podstránky, které se vyvolávají z vyvolané webové stránky
(5) doba strávená na webové stránce
(6) četnost vyvolávání webové stránky

Vyhodnocovací software přitom běží výhradně na serverech aplikace etracker. Osobní údaje uživatelů se neukládají, neboť IP adresa se anonymizuje. Software je nastaven tak, že IP adresy se neukládají celé, nýbrž 1 bajt IP adresy je maskován (např.: xxx.xxx.xxx.???). Přiřazení zkrácené IP adresy k vyvolávajícímu počítači už tak není možné.
Předávání údajů třetím stranám se neprovádí. Ke statistickým účelům exportujeme dle potřeby zprávy z anonymizovaných údajů uložených u etracker.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3. Účel zpracování údajů
Zpracování osobních údajů uživatelů, které se provádí anonymizovaně a co nejdříve, nám umožňuje provádět analýzu surfařského chování našich uživatelů. Díky vyhodnocení získaných údajů jsme schopni sestavit informace o užívání jednotlivých komponent naší webové stránky. To nám pomáhá stále zlepšovat naši webovou stránku a její uživatelskou přívětivost.

4. Doba uložení
Jelikož jsou údaje anonymizovány, nevymazávají se, nýbrž jsou nám trvale k dispozici k vyhodnocovacím účelům. Zpětné vysledování jednotlivého uživatele není možné.Etracker se zavázal, že shromážděné údaje nikdy nesdruží s jinými datovými fondy, např. aby dovodil identitu určité osoby (srov. https://www.etracker.com/en/data-privacy/).

Bližší informace o nastavení soukromí softwaru etracker naleznete na následujícím odkazu: https://www.etracker.com/en/data-privacy/

XIII. Google Adwords

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů
Pro své marketingové kampaně používáme nástroj Google Adwords Conversion-Tracking (sledování konverzí). Jedná se o analytickou službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Když kliknete na inzerát zapojený prostřednictvím Googlu, uloží se na Vašem počítači soubor cookie pro nástroj Conversion-Tracking. Tyto cookies po 30 dnech ztrácejí svou platnost, neobsahují žádné osobní údaje a neslouží tak k identifikaci osob.
Pokud si vyvoláte naši určitou webovou stránku a platnost cookie dosud neuplynula, jsme schopni rozpoznat, že jste na inzerát klikli a byli jste tak přesměrováni na naši stránku. Tuto informaci obdrží také Google jako poskytovatel služeb.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3. Účel zpracování osobních údajů
Informace, které obdržíme pomocí Conversion-Cookie, slouží k sestavení statistik konverze. Z nich se dozvíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na některý z našich inzerátů zapojených přes Google a byli přesměrováni na některou stránku označenou značkou Conversion Tracking Tag. Neobdržíme však žádné informace, podle nichž je možné uživatele osobně identifikovat.

4. Doba uložení
Cookies sice po 3 dnech ztrácejí svou platnost, nevymazávají se však, dokud výmaz neprovedete sami.
Další informace a Prohlášení o ochraně osobních údajů Google naleznete na adrese https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=cs.

5. Možnost vznést námitku a možnost odstranění
Pokud se již sledování nechcete účastnit, můžete při prvním vyvolání naší stránky odmítnut udělit souhlas s používáním cookies nebo můžete ukládání cookies zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče.
Kromě toho můžete Vaši personalizovanou reklamu u Google deaktivovat v nastavení. Příslušný návod naleznete na adrese https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=cs.

XIV. Facebook Pixel

1. Popis a rozsah zpracování dat
K publikování reklamní inzerce se zaměřením na specifické cílové skupiny uživatelů Facebooku (zejména pro nabídku volných míst) a k měření konverzí využíváme nástroj Facebook Pixel. Provozovatelem tohoto nástroje je společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“). Nástroj umožňuje sledovat chování uživatelů po kliknutí na reklamní inzerát na Facebooku a také přesměrování na web inzerující, resp. propagované firmy. Měření konverzí umožňuje měření, vyhodnocování a optimalizování účinnosti reklamních inzerátů na Facebooku pro statistické účely a průzkum trhu.
Získané osobní údaje se pomocí nástroje Facebook Pixel odesílají společnosti Facebook, která je zpracovává za účelem měření konverzí. Od společnosti Facebook pak dostáváme anonymizované zprávy ohledně měření konverzí. Nelze vyloučit, že Facebook zjišťuje propojení přenášených osobních údajů s jinými osobními údaji, např. z existujícího facebookového účtu, nebo že Facebook příslušná data využívá k vlastním účelům nad tento rámec.
Dále nelze vyloučit přenos dat do nejistých třetích zemí, např. do USA.
Díky integrování nástroje Facebook Pixel můžeme na Facebooku využívat reklamní inzerci, zaměřenou na cílové skupiny.
Nástroj Facebook Pixel se také používá k řízenému zobrazování facebookové reklamy osobám, s nimiž jsme již navázali kontakt (tzv. retargeting).
Když kliknete na nějaký inzerát na Facebooku, uloží se na vašem počítači soubor cookie pro nástroj ke sledování konverzí (Conversion Tracking).
Pokud si vyvoláte naši určitou webovou stránku a platnost cookie dosud neuplynula, jsme schopni rozpoznat, že jste na inzerát klikli a byli jste tak přesměrováni na naši stránku. Tuto informaci obdrží i Facebook jako poskytovatel služeb.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů
Zpracování se provádí pouze v případě udělení souhlasu. Ten udělujete odsouhlasením prohlášení na našem cookie banneru, který se vám mj. zobrazí při první návštěvě webové stránky.
Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR (udělení souhlasu).
Přenos osobních údajů do nejistých třetích zemí se realizuje na základě souhlasu dle čl. 49 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR (udělení souhlasu) a také na bázi standardních smluvních klauzulí EU.

3. Účel zpracování dat
Účelem zpracování dat je měření, vyhodnocování a optimalizování účinnosti reklamních inzerátů na Facebooku pro statistické účely a průzkum trhu.
Dalším účelem je řízené zobrazování facebookové reklamy osobám, s nimiž jsme již navázali kontakt (tzv. retargeting).

4. Doba uchovávání
Dobu uchovávání souborů cookie zjistíte z přehledu cookies, použitých na této webové stránce.
Obecné informace o tom, jak Facebook postupuje při zpracování dat, naleznete ve směrnici této společnosti o nakládání s daty na adrese https://www.facebook.com/policy.php. Specifické informace a podrobnosti o nástroji Facebook Pixel a způsobu jeho fungování uvádí nápověda Facebooku na adrese https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

5. Možnost odvolání souhlasu a vymazání
Pokud si nepřejete být sledováni, můžete při první návštěvě stránky odepřít udělení souhlasu nebo i později odvolat dříve udělený souhlas.

XV. LinkedIn Insight Tag

1. Popis a rozsah zpracování dat
K zobrazování reklamní inzerce, zaměřené na specifické cílové skupiny uživatelů sítě LinkedIn (zejména pro nabídku volných míst), a k měření konverzí využíváme nástroj LinkedIn Insight Tag společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko („LinkedIn“).
Nástroj LinkedIn Insight Tag umožňuje získávat data o návštěvnosti webu, včetně adresy URL, adresy URL odkazující stránky, adresy IP, vlastností zařízení a prohlížečů (tzv. user agent) a také časových razítek. Adresy IP se zkracují nebo hašují (pokud se používají k rozpoznání uživatele na různých zařízeních.) Nástroj umožňuje sledovat chování uživatelů po kliknutí na reklamní inzerát na síti LinkedIn a také přesměrování na web inzerující, resp. propagované firmy. Měření konverzí umožňuje měření, vyhodnocování a optimalizování účinnosti reklamních inzerátů na síti LinkedIn pro statistické účely a průzkum trhu.
Získané osobní údaje se pomocí nástroje LinkedIn Insight Tag odesílají společnosti LinkedIn, která je zpracovává za účelem měření konverzí. Od společnosti LinkedIn pak dostáváme anonymizované zprávy ohledně měření konverzí. Nelze vyloučit, že LinkedIn zjišťuje propojení přenášených osobních údajů s jinými osobními údaji, např. z existujícího účtu na této profesní síti. LinkedIn využívá i vámi neidentifikovaná data ke zlepšování relevantnosti zobrazovaných reklamních inzerátů a k rozpoznávání uživatelů sítě, když se připojují z různých zařízení. Nelze vyloučit, že LinkedIn využívá příslušná data k vlastním účelům i nad výše uvedený rámec.
Díky integrování nástroje LinkedIn Insight Tag můžeme na síti LinkedIn využívat reklamní inzerci zaměřenou na cílové skupiny a v reálném čase získávat informace o profesních cílech a preferovaném obsahu návštěvníků webu.
Nelze vyloučit přenos dat do nejistých třetích zemí, např. do USA.
Nástroj LinkedIn Insight Tag se také používá k řízenému zobrazování reklamy na síti LinkedIn osobám, s nimiž jsme již navázali kontakt (tzv. retargeting).
Když kliknete na nějaké oznámení na síti LinkedIn, uloží se na vašem počítači soubor cookie pro nástroj Conversion Tracking.
Pokud si vyvoláte naši určitou webovou stránku a platnost cookie dosud neuplynula, jsme schopni rozpoznat, že jste na inzerát klikli a byli jste tak přesměrováni na naši stránku. Tuto informaci obdrží i LinkedIn jako poskytovatel služeb.

2. Zpracování ze strany provozovatelů platforem
Na zpracování vašich osobních údajů příslušnými poskytovateli nemáme žádný vliv. Nad zpracováním dat v rámci používání příslušné služby mají kontrolu provozovatelé těchto platforem. Sem patří například ukládání a používání souborů cookie na koncových zařízeních uživatele a analýza chování uživatele na dané sociální síti.

3. Účel zpracování dat
Účelem zpracování dat je měření, vyhodnocování a optimalizování účinnosti reklamních inzerátů na Facebooku pro statistické účely a průzkum trhu.
Dalším účelem je řízené zobrazování facebookové reklamy osobám, s nimiž jsme již navázali kontakt (tzv. retargeting).

4. Doba uchovávání
Dobu uchovávání souborů cookie zjistíte z přehledu cookies, použitých na této webové stránce.
Přímé identifikátory uživatelů odstraní LinkedIn do sedmi dnů, aby proběhla pseudonymizace dat. Tato zbylá pseudonymizovaná data pak LinkedIn vymaže do 90 dnů.
Obecné informace o tom, jak LinkedIn postupuje při zpracování dat, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů této společnosti na adrese https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy.

5. Možnost odvolání souhlasu a vymazání
Pokud si nepřejete být sledováni, můžete při první návštěvě stránky odepřít udělení souhlasu nebo i později odvolat dříve udělený souhlas.

XVI. Google Maps

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů
K zobrazení geografických informací, např. k zobrazení interaktivní mapy pro popis trasy, na naší webové stránce používáme funkci Google Maps. Při používání funkce Google Maps se pro Google shromažďují a zpracovávají také údaje o užívání funkcí Maps uživateli webových stránek.

Bližší informace o zpracování osobních údajů Googlem si můžete přečíst v Informacích o ochraně osobních údajů Google.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů
Právním základem pro dočasné ukládání osobních údajů a logovacích souborů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Právním základem pro poskytnutí osobních údajů společnosti Google coby poskytovateli služby Google Maps je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3. Účel zpracování osobních údajů
Používáním mapových služeb Google má na našich webových stránkách uživatel možnost snáze najít sídlo naší společnosti, pokud nás chce navštívit.

4. Doba uložení
Údaje se vymazávají, jakmile již vzhledem k dosažení účelu jejich zpracovávání nejsou nezbytné. V případě evidence údajů ke zpřístupnění webové stránky se výmaz provádí až po ukončení příslušné relace.
Při ukládání údajů do logovacích souborů se výmaz provádí po 14 dnech. Je možné také ukládání přesahující tuto dobu trvání. V takovém případě jsou IP adresy uživatele anonymizovány nebo pseudonymizovány, takže již není možné přiřadit uživatele, který vyvolání provádí.

5. Možnost vznést námitku a možnost odstranění
Pokud si nepřejete, aby Google shromažďoval, zpracovával nebo používal Vaše osobní údaje získané při zobrazení mapy přes naši internetovou prezentaci, můžete při prvním vyvolání naší webové stránky odmítnout udělit souhlas s předáním dat společnosti Google. Kromě toho můžete v nastavení svého prohlížeče deaktivovat JavaScript. V těchto případech však již zobrazení mapy nemůžete používat. Deaktivací JavaScriptu už nebudou fungovat ani jiné funkce nacházející se na internetové stránce, např. navigační menu. Pokud tedy chcete plně využívat obsahy a funkce naší webové stránky, doporučujeme Vám, abyste deaktivaci JavaScriptu neprováděli.
Jak je popsáno v oddílu V., při používání funkce Google MAPS je též umístěn soubor cookie. Proto obdobně platí předpisy uvedené v oddílu V.

XVII. Práva subjektu údajů

Jsou-li zpracovávány Vaše osobní údaje, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a vůči správci máte následující práva:

1. Právo na informování, opravu, výmaz, omezení zpracování údajů, odvolání souhlasu, přenositelnost údajů
Každý subjekt údajů má právo na informování podle čl. 15 GDPR, právo na opravu podle čl. 16 GDPR, právo na výmaz podle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování údajů podle čl. 18 GDPR a taktéž právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR.
U práva na informování a práva na výmaz platí omezení dle paragrafů 34 a 35 Spolkového zákona o ochraně údajů. Kromě toho máte právo vznést námitku u příslušného dozorového úřadu (čl. 77 GDPR v souvislosti s §19 Spolkového zákona o ochraně údajů). Nám udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Toto platí také pro odvolání prohlášení o souhlasu, které jste učinili před platností GDPR, tedy před 25. květnem 2018. Prosím vezměte na vědomí, že odvolání má budoucí platnost. Zpracování údajů, ke kterému došlo před odvoláním, tímto není dotčeno. Kromě toho máte podle čl. 22 GDPR právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na plně automatizovaném zpracování. K zahájení, realizaci a ukončení obchodního vztahu v zásadě nepotřebujeme žádné rozhodnutí založené na plně automatizovaném zpracování. Pokud v jednotlivých případech takové postupy použijeme (např. za účelem zlepšení našich produktů a služeb), budeme Vás o této skutečnosti a o Vašich souvisejících právech samostatně informovat, jestliže je toto zákonem stanoveno.

2. Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR (Zpracování údajů ve veřejném zájmu) a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (Zpracování dat na základě zvážení zájmů), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních ve smyslu čl. 4 č. 4 GDPR.  Pokud vznesete námitku, nebudeme Vaše osobní údaje již dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami. To se zejména týká případů, kdy je zpracování nezbytné pro uplatnění, výkon a obhajobu právních nároků.

3. Povinnost poskytovat údaje
V rámci našeho obchodního vztahu musíte poskytnout takové osobní smluvní údaje, které jsou nezbytné pro zahájení, realizaci a ukončení obchodního vztahu a pro splnění s tím spojených smluvních povinností, nebo k jejichž shromažďování máme zákonnou povinnost. Bez těchto údajů zpravidla nebudeme schopni s Vámi uzavřít, uskutečnit a ukončit smlouvu.

To platí i pro návštěvu naší online nabídky a sběr dat o užívání. Bez sběru dat o užívání nejsme ani my ani naši poskytovatelé služeb schopni dát Vám naši online nabídku k dispozici.

4. Právo na podání stížnosti u dozorového úřadu
Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje GDPR.
Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, stěžovatele informuje o pokroku v řešení stížnosti a o jejím výsledku, jakož i možnosti soudní ochrany podle čl. 78 GDPR.

Další informace a vysvětlení ve vztahu k výše jmenovaným právům najdete na webu Evropské komise „Práva pro občany“.

XVI. Foto Credits

©peshkova – stock.adobe.com
©blackzheep – stock.adobe.com
©Wellnhofer Designs – stock.adobe.com
©Robert Kneschke – stock.adobe.com
©3darcastudio – stock.adobe.com
©archideaphoto –  stock.adobe.com
©Christian Hillebrand – stock.adobe.com
©ptyphoto – stock.adobe.com
©peshkov – stock.adobe.com
©momius – stock.adobe.com
©stock.adobe.com
©Gpoint Studio – fotolia.de
©REDPIXEL – stock.adobe.com
©vejaa – stock.adobe.com
©lev dolgachov – stock.adobe.com
©pololia – stock.adobe.com