ABGVKY’ye Göre Veri Koruma Beyanı

I. Sorumlunun Adı ve Adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği, üye birliklerin diğer ulusal veri koruma kanunları ve diğer veri koruma mevzuatı anlamında sorumlu:

FRÄNKISCHE Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Straße 1
97486 Königsberg / Almanya
Telefon: +49 95 25 88-0
Faks: +49 95 25 88-150
E-posta: info@fraenkische.de
Web sitesi: www.fraenkische.com


II. Veri Koruma Yetkilisinin Adı ve Adresi

Sorumlunun veri koruma yetkilisi:

Riscreen GmbH
Hauptplatz 37
85276 Pfaffenhofen an der Ilm / Almanya
Tel.: +49 8441 47706-12
Faks: +49 8441 47706-20
E-posta: datenschutz@fraenkische.de

 

III. Veri İşlemeyle İlgili Genel Bilgiler

Aşağıdaki bilgilerle internet sayfamızın ziyaretçileri olarak, müşterilerimiz veya hizmetlerimizle ilgilenenler olarak, teslimatçılarımız veya diğer ilgili kişiler olarak sizlere kişisel verilerinizin tarafımızdan işlenmesi ve veri koruma hukukuna dayanan haklarınız üzerine bilgi vermek istiyoruz. Münferit olarak hangi verilerin işlemden geçirilip ne şekilde kullanıldığı önemli ölçüde, istenen veya kararlaştırılan hizmetlere bağlı olmaktadır. Bunun için, aşağıdaki bilgilerin tamamı sizin için geçerli olmayabilir.

 1. Kişisel verilerin işlenmesinin kapsamı

Müşterilerimizin, internet sayfamızı kullananların ve diğer ilgili kişilerin kişisel verilerini ilke olarak sadece, söz konusu bilgi işlem bağlamında gerekli olduğu ölçüde topluyor ve kullanıyoruz.

 1. Kişisel verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı

Kişisel verilerin işlenmesi için ilgili kişiden bir onay almış olmamız halinde, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (ABGVKY) 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendi hukuki dayanak olarak geçerlidir.
İlgili kişinin sözleşmeye taraf olması halinde bu sözleşmenin uygulanması için zaruri kişisel verilerin işlenmesinde ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendi hukuki dayanak olarak geçerlidir. Bu durum ön sözleşmelerin gerektirdiği önlemlerin uygulanması için zorunlu olan veri işleme süreçleri için de geçerlidir.
Kişisel verilerin işlenmesinin hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olduğu hallerde ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının c bendi hukuki dayanak olarak geçerlidir.
Kişisel verilerin işlenmesinin, ilgili kişinin veya bir başka gerçek kişinin hayati çıkarları sebebiyle gerekli olması durumunda ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının d bendi hukuki dayanak olarak geçerlidir.
Verilerin işlenmesi şirketimizin veya üçüncü bir kişinin haklı bir çıkarının korunması için gerekliyse ve ilgili kişinin çıkarları, temel hakları ve temel özgürlükleri başta sözü edilen çıkardan üstün değilse ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi hukuki dayanak olarak geçerlidir.

 1. Verilerin silinmesi ve saklama süresi

İlgili kişinin verileri saklama amacı ortadan kalkar kalkmaz silinir veya bloke edilir. Bunun haricinde bir saklama, Avrupa veya ulusal yasama organları tarafından Avrupa Birliği hukukuna dayalı yönetmelikler, kanunlar veya sorumlunun tabi olduğu diğer hükümlerde öngörülmüş ise gerçekleşir. Verilerin işlenmesinin kısıtlanması veya verilerin silinmesi ayrıca, sözü edilen normlardan biri tarafından belirlenen saklama süresi dolduğunda, eğer bu verilerin saklanmaya devamı bir sözleşmenin akdi veya ifası için gerekli değilse, gerçekleşir

IV. İş Partnerlerinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi

 1. Veri işlemenin tasviri ve kapsamı

İş partnerleriyle ortak çalışmamız çerçevesinde müşteri, teslimatçı, ilgilenen, distribütor ve işbirliği ortağı olarak muhatabımız olan kişilerin (aşağıda “iş partneri”) kişisel verilerini işleme almaktayız. Bu arada özellikle aşağıdaki kişisel veriler işlenmektedir:

 • Ad ve soyadı, iş adresi, iş telefon numarası, iş mobil telefon numarası, iş faks numarası ve iş e-mail adresi gibi iletişim bilgileri,
 • Kredi kartı bilgileri ve kart kontrol numaraları dahil olmak üzere, ödeme süreçlerinin yürütülmesi veya dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli olan veriler ve bilgiler,
 • şirketimizle beraber bir proje veya sözleşme ilişkisinin yürütülmesi çerçevesinde işlenmesi gerekli olan ve iş partnerlerimiz tarafından gönüllü olarak verilen, örneğin iletilen siparişler, sorular veya proje detayları gibi diğer bilgiler,
 • Kamuya açık kaynaklardan, bilgi veri bankalarından veya bilgi kurumlarından derlenen bilgiler ve
 • Compliance Screening’ler çerçevesinde hukuken gerekli olduğu hallerde: doğum tarihi, kimlik ve kimlik numaraları, iş partnerinin karışmış olduğu, önemli olabilecek hukuk davalarına ve diğer hukuki anlaşmazlıklara ilişkin bilgiler.

FRÄNKISCHE kişisel verileri aşağıdaki amaçlar için işler:

 • İş partnerleriyle ürünler, hizmetler ve projelere ilişkin, örneğin iş partnerinin sorularını cevaplamaya veya ürünler üzerine teknik bilgiler sunmaya yönelik iletişim,
 • FRÄNKISCHE ile iş partneri arasında sözleşmeye dayalı iş ilişkisinin planlanması, uygulanması ve yönetimi: örneğin ürünlerin ve hizmetlerin siparişi sürecinin yürütülmesi, ödemelerin tahsili, muhasebe ve teslimatın mahsubu ve teslimat, bakım ve tamir işlerinin yerine getirilmesi,
 • Müşteri anketleri, pazarlama kampanyaları, pazar analizleri, piyangolar, yarışmalar ve diğer kampanya ve etkinliklerin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyeti anketleri ve direkt pazarlama etkinliklerinin yürütülmesi,
 • Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin, ayrıca internet sayfalarımızın güvenliğinin idamesi ve korunması, güvenlik rizikolarının, dolandırıcılık faaliyetleri ve diğer suç teşkil edecek veya zarar verme niyetiyle girişilen eylemlerin önlenmesi ve ortaya çıkarılması,
 • (i) Hukuki taleplerin yerine getirilmesi (örneğin vergi ve ticaret hukukunun gerektirdiği saklama yükümlülükleri, bu konuda ayrıca bakınız madde IV / 3), (ii) Compliance Screening’lerin uygulanması için mevcut yükümlülüklerin yerine getirilmesi (ticari kriminaliteyi veya para yıkanmasını önlemek amacıyla) ve (iii) Şirketimizin kurallarının ve endüstri standartlarının yerine getirilmesi, bundan başka:
 • Hukuki anlaşmazlıkları giderme, mevcut sözleşmelere uyulmasını sağlama, hukuki talepleri ortaya koyma ve savunma amaçları.
 1. Veri işlemenin amaçları ve hukuki dayanakları

Kişilere ilişkin verilerin işlenmesi yukarıda belirtilen amaçlara ulaşılması için gereklidir. Kişisel verilerin derlenmesinde sarahaten başka farklı bir husus belirtilmemişse verilerin işlenmesinin hukuki dayanakları şunlardır:

 • ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendi uyarınca, sizinle yapılmış bir sözleşmenin uygulanması ve yerine getirilmesi,
 • ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının c bendi uyarınca FRÄNKISCHE’nin tabi olduğu hukuki yükümlülükler, veya
 • ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi uyarınca FRÄNKISCHE’nin haklı çıkarlarının korunması. FRÄNKISCHE’nin haklı çıkarı iş ilişkisinin hazırlanması, yürütülmesi ve hedefine ulaştırılmasından kaynaklanır.

Münferit bir durumda kişisel verilerinizin işlenmesine dair rızanızı sarahaten beyan ettiyseniz bu rıza ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının c bendi uyarınca işlem için hukuki dayanak teşkil eder.

 1. Saklama süresi

Kişisel verilerinizi sözleşme ve kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece işlemekte ve saklamaktayız.

Veriler sözleşme veya kanundan kaynaklanan yükümlülükler bakımından gerekli olmaktan çıktıklarında düzenli olarak silinmektedir, velev ki bunların – süreli olarak – işlenmelerine devam edilmesi aşağıdaki amaçlar bakımından gerekli olsun:

– Kanuni saklama sürelerinin yerine getirilmesi (örneğin ticaret hukuku veya vergi hukukunun gerektirdiği, Alman Ticaret Kanunu (HGB) ve Vergi Yönetmeliği (AO) ile düzenlenmiş saklama yükümlülükleri). Kanunen öngörülen saklama veya belgelendirme süreleri genellikle iki ile on yıl arasında bulunmaktadır.

– Delillerin kanuni zamanaşımı kuralları çerçevesinde saklanması. Alman Medeni Kanunu’nun (BGB) 195. ve müteakip maddelerine göre bu süreler 30 yılı kapsayabilir, olağan zamanaşımı süresi ise 3 yıldır.

V. Çerezlerin Kullanımı

 1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Hizmetimizi olabildiğince kullanıcı dostu kılmak için çerezler kullanırız.
Çerezlerde, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde FRÄNKISCHE’nin bir internet sunucusunun (yani örn. www.fraenkische.com internet sunucusunun) tarayıcınıza gönderdiği küçük metin dosyaları söz konusudur. Bu çerez, internet sitesi yeniden görüntülendiğinde tarayıcının açıkça tanımlanmasını sağlayan karakteristik bir karakter dizisini içerir. Oturum çerezlerinin (session cookies) süresi tarayıcı oturumunun sonunda dolar ve oturum çerezleri eylemlerini bu tarayıcı oturumu sırasında kaydedebilirler. Buna karşı kalıcı çerezler farklı tarayıcı oturumları arasında da cihazınızda saklı kalırlar ve birden fazla internet sitesindeki ayarlarınızı veya eylemlerinizi kaydedebilirler.

Sadece metin dosyaları söz konusu olduğundan ve çalıştırabilir programlar söz konusu olmadığından dolayı çerezler genellikle bilgisayarınız için bir tehlike oluşturmazlar.

FRÄNKISCHE internet sitelerinin (www.fraenkische.com) çerezleri bir yandan internet sitemizin kullanımını kolaylaştırır, diğer yandan da pazar araştırması ve reklam amaçlarına ve kullanıcı istatistiklerinin toplanmasına hizmet ederler. Bundan başka, çerezleri web takibi (web tracking) çerçevesinde ve kişiselleştirilmiş içeriklere temel olarak kullanırız.

Oturumunuzu sonlandırdığınızda silinen oturum çerezlerinin yanında kalıcı çerezler de yerleştiririz. Bu çerezler, siz silene kadar saklı kalırlar. Tarafımızca kullanılan çerezlerde hiçbir kişisel veri saklanmaz.

Kullanıcınızın ayarına göre çerez verileri dosyası saklanır veya reddedilir. Dosya saklanırsa ağ sunucumuz cihazınızı yeniden tanıyabilir. Daha sonraki ziyaretlerde ve sizden bir parola girilmesini isteyen özellikler arası geçişlerde çerez aracılığıyla bazı bilgileri girmekten tasarruf edebilirsiniz. Çerezler bu şekilde kullanıcı bilgilerini talep eden internet sitelerimizin kullanımını kolaylaştırırlar. Çerezler ayrıca size en uygun hazırlanan ağ hizmetini sunabilmemizde bize yardımcı olurlar.

Bunu istemiyorsanız, çerezleri aşağıda tarif edildiği şekilde devre dışı bırakabilirsiniz:

İnternet sitelerimizi çerez fonksiyonu olmadan kullanmak istiyorsanız tarayıcınızı çerezlerimizi reddedecek şekilde ayarlayın. Kullanılan tarayıcıya göre farklılık gösterdiğinden dolayı, hangi adımları atmanız gerektiğini şu noktada size tam olarak tanımlayamayız.

Tarayıcınız her çerez yakaladığında bir uyarı bildirimi gösterecek şekilde ayarlandıysa, duruma göre çerez yerleştirilmesini kabul etmek isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. İnternet sitelerimizin her birinin görüntülenmesinde tanımlama çerezimizin yeniden gönderilmesi gerektiği için bu bildirimler çok çabuk rahatsızlık verici olarak algılanabilir.

Bundan dolayı, tarayıcınızı www.fraenkische.com çerezlerine daima izin verilecek şekilde ayarlamanızı tavsiye ederiz. Bu ayarı her bir internet sitesi için isteğinize göre belirleyebilirsiniz. Bu durumda, sonraki ziyaretlerde internet sitelerimize yeni bilgi girilmesine gerek olmaması için örn. form alanlarındaki metin bilgileri başka sorgular için saklanır. Tabii ki size göre hazırlanmış içerikleri de daha sonra size sunabiliriz.

İnternet sayfamızın bazı unsurları internet sayfasının görüntülendiği tarayıcının bir sayfa değişikliğinden sonra da tanımlanabilmesini gerekli kılar.

Çerezlerde ayrıca şu veriler saklanır ve aktarılır:

 • Dil ayarları
 • Giriş bilgileri
 • Girilen arama ifadeleri
 • Sayfa görüntüleme sıklığı
 • İnternet sayfası fonksiyonlarından faydalanma

Bu şekilde toplanan kullanıcı verileri teknik önlemlerle anonimleştirilir. Böylece verilerin görüntüleyen kullanıcıya atanması bir daha mümkün olmaz. Veriler kullanıcının diğer kişisel verileriyle birlikte saklanmaz.

İnternet sitemizi görüntülerken kullanıcılar bir infolayer üzerinden, çerezlerin analiz amaçlarıyla kullanımı hakkında bilgilendirilir ve dikkatleri bu veri koruma beyanına çekilir. Bu bağlamda, çerezlerin tarayıcı ayarlarında saklanmasının nasıl engellenebileceğine dair bir uyarı da yapılır.

Çerezlerin kullanımı veya devre dışı bırakılmasıyla ilgili diğer bilgileri www.meine-cookies.org veya www.youronlinechoices.com adreslerinde bulabilirsiniz.

Saklanan çerezlerden bağımsız olarak, internet sitemizin kayıt zorunluluğu olan bölümlerine her girişte güvenlik nedeniyle daima yeniden giriş yapmanız gerekir.

a) Üçüncü taraf sunucuların çerezleri

FRÄNKISCHE üçüncü tarafların içeriklerini fraenkische.de sitesine entegre eder. Bu üçüncü taraf sunucular, internet sitelerimizi ziyaret ettiğiniz sırada çerezler yerleştirebilirler ve bu çerezler aracılığıyla www.fraenkische.com internet sitelerimizi görüntülediğiniz bilgisine sahip olabilirler. Çerezlerin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen üçüncü taraf sunucuların internet sitelerini ziyaret ediniz. Onaylanma zorunluluğu olan çerezlerin kullanımına izin vermemeye veya bundan vazgeçmeye (çerezlerin devre dışı bırakılması) karar verdiyseniz, size sadece, bu çerezler olmadan kullanımını sağlayabildiğimiz internet sitelerimizin fonksiyonları sunulur.

b) Sosyal medya (Facebook, Google+, Twitter)

Şirketimizin hizmetlerini, diğer şirketlerin internette sunduğu sosyal ağlarda da (Facebook, Google+, Twitter) bulabilirsiniz

Bu hizmetleri, sadece ilgili sosyal ağda kayıtlıysanız ve oturum açtıysanız kullanabilirsiniz. Bu bakımdan, ilgili sosyal ağın kullanımı için ilgili hizmet sunucunun veri koruma kurallarının geçerli olduğuna dikkat ediniz.

 • İnternet sitelerimiz şu sosyal ağların sosyal eklentilerini (“plug-ins”) kullanır. Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland adresindeki Facebook Ireland Limited şirketi Facebook logosundan tanınabilir (mavi veya beyaz bir dörtgen üzerinde beyaz veya mavi “f”)
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA tarafından yönetilen Google+, Google+ logosundan tanınabilir (sonunda “+1” bulunan kırmızı bir “g”)
 • 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA adresindeki Amerikan şirketi Twitter Inc.’nin mikroblog hizmeti Twitter, Twitter logosundan tanınabilir (mavi bir kuş)

Hizmet sağlayıcıların eklentileriniz yardımıyla topladıkları verilerin kapsamına hiçbir etkimiz yoktur ve bundan dolayı size sahip olduğumuz bilgilere dayanarak şu bilgiyi vermekteyiz: Eklentilerin entegre edilmesiyle ilgili hizmet sağlayıcı internetteki varlığımızın ilgili sayfasını görüntülediğinize dair bilgiye sahip olur. İlgili hizmet sağlayıcıda oturum açtığınızda bu hizmet sağlayıcı bu ziyareti hesabınızla ilişkilendirebilir. Eklentilerle etkileşimde bulunduğunuzda, örneğin Tavsiye Et butonuna bastığınızda ilgili bilgi tarayıcınızdan doğrudan ilgili hizmet sağlayıcıya aktarılır ve orada saklanır. Bir hizmet sağlayıcının üyesi değilseniz, ilgili hizmet sağlayıcının, sizin IP adresinizi algıladığı ve sakladığı hesaba katılmalıdır. Bir hizmet sağlayıcının üyesiyseniz ve bu hizmet sağlayıcının internetteki varlığımız aracılığıyla size ait veriler toplamasını ve ilgili hizmet sağlayıcıda saklı üyelik bilgilerinizle ilişkilendirilmesini istemiyorsanız, sosyal ağ butonuna tıklamadan önce ilgili hizmet sağlayıcıda oturumu kapatmanız gerekmektedir.

Veri toplamanın amacı ve kapsamıyla ilgili diğer bilgileri, ayrıca Facebook aracılığıyla verilerin işlenmesi ve kullanımını ve özel alanınızın korunmasına dair ayar seçeneklerini lütfen hizmet sağlayıcının ilgili veri koruma yönergesinden edininiz:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation ve http://www.facebook.com/full_data_use_policy

Google+:   http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Twitter:     http://twitter.com/privacy

 1.  Veri işlemenin hukuki dayanağı

Kullanıcının onayı mevcut olduğunda verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir.

Eklentinin kullanımı çerçevesi içinde aktarılan verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir.

 1.  Veri işlemenin amacı

Teknik açıdan gerekli çerezlerin kullanım amacı, kullanıcı için internet sitelerinin kullanımını kolaylaştırmaktır. İnternet sitemizin bazı fonksiyonları çerezler kullanılmadan sunulamamaktadır. Bunun için, tarayıcının bir sayfa değişikliğinden sonra da yeniden tanınması gerekmektedir.

Teknik açıdan gerekli çerezler tarafından kaydedilen kullanıcı bilgileri kullanıcı profillerinin oluşturulmasında kullanılmaz.

Analiz çerezlerinin (analyse cookies) kullanımı internet sayfamızın ve içeriklerinin kalitesinin artırılmasını amaçlar. Analiz çerezleriyle internet sitesinin nasıl kullanıldığını öğrenir ve böylece hizmetimizi sürekli optimize edebiliriz.

Google’ın çerezleri özellikle ağ istatistiklerinin toplanması için kullanılır.

Sosyal medya hizmet sağlayıcılarının çerezlerini kullanıcılara sizin kullandığınız diğer hizmetlerle etkileşim imkânı tanımak için kullanırız.

Bu amaçlarda, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi uyarınca kişisel verilerin işlenmesindeki meşru menfaatlerimiz de bulunmaktadır.

 1.  Saklama süresi

Çerezler kullanıcının bilgisayarında saklanır ve buradan sitemize aktarılır. Böylece, kullanıcı olarak çerezlerin kullanımına dair tam kontrole sahip olursunuz. Ayarların internet tarayıcınızda değiştirilmesiyle çerezlerin aktarımını devre dışı bırakabilir veya sınırlayabilirsiniz. Halihazırda saklanmış olan çerezler istenildiği zaman silinebilir. Bu otomatik olarak da gerçekleşebilir.

İlgili sosyal medya hizmet sağlayıcısı tarafından veri saklama süresi hususunda ve bununla ilgili özel alanınızın korunmasına dair ayar seçenekleriniz ve haklarınıza, ilgili hizmet sağlayıcının veri koruma bildirimlerine verilen ve yukarıda belirtilen bağlantılarda dikkati çekmekteyiz.

Çerezler silindiğinde iptal çerezlerinin (opt-out cookies) de silinebileceğine ve bundan dolayı aslında istenen etkiden mahrum kalınabileceğine lütfen dikkat ediniz.  Tarayıcınızdaki tüm çerezleri silmeniz durumunda ilgili iptal çerezini yeniden yerleştirmeniz gerekir.

 1.  İtiraz ve yok etme imkânı
  V. 1’de tanımlandığı şekilde tarayıcınızın çerez ayarını istediğiniz zaman devre dışı bırakma imkânına sahipsiniz. Etkin şekilde devre dışı bırakılmazsa, yok etme sadece sisteminizden silmekle mümkün olur. Teknik nedenlerden dolayı bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.

İlgili sosyal medya hizmet sağlayıcıların itiraz ve yok etme imkânları hususunda ve bununla ilgili özel alanınızın korunmasına dair ayar seçenekleriniz ve haklarınıza, ilgili hizmet sağlayıcının veri koruma bildirimlerine verilen ve yukarıda belirtilen bağlantılarda dikkati çekmekteyiz.

VI. İnternet Sitesinin Hazırlanması ve Günlük Dosyalarının Oluşturulması

 1. Vergi İşlemenin Tasviri ve Kapsamı

Sistemimiz internet sitemizin her çağrılışında otomatik olarak, sitenin çağrıldığı bilgisayardan aldığı veriler ve bilgileri kaydeder.
Bu arada özellikle aşağıdaki kişisel veriler işlenmektedir:

(1) Tarayıcı tipi ve kullanılan sürüm üzerine bilgiler
(2) Kullanıcının işletim sistemi
(3) Kullanıcının internet hizmeti sağlayıcısı
(4) Kullanıcının IP adresi
(5) Erişimin tarihi ve saati
(6) Kullanıcının sisteminin bizim sitemize ulaşırken geçtiği internet siteleri
(7) Kullanıcının sisteminin bizim sitemiz üzerinden çağırdığı internet siteleri

Bu veriler de sistemimizin günlük dosyalarında saklanır. Bu verilerin, kullanıcının diğer kişisel verileriyle birlikte saklanması söz konusu değildir.

 1. Verilerin işlenmesinde hukuki dayanak 

Verilerin ve günlük dosyalarının geçici olarak kaydının hukuki dayanağı, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir.

 1. Veri işlemenin amacı

Belirtilen verilerin saklanmasının amacı, internet sayfasının sizin tarayıcınızda görüntülenmesini sağlamak, internet sayfasının işlerliğini güvene almak ve internet sayfasını optimize etmektir. Bu bağlamda veriler pazarlama amacıyla değerlendirilmez.

Yukarıda belirtilen amaçlarda ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi uyarınca veri işlemeye ilişkin meşru menfaatimiz de bulunmaktadır.

 1. Saklama süresi

Veriler toplanmalarına ilişkin amaçlar bakımından gereklilikleri ortadan kalkar kalkmaz silinir. Verilerin, internet sitesinin sunulması amacıyla kaydı halinde bu durum ilgili oturum sona erdiğinde söz konusudur.

Verilerin günlük dosyalarında saklanması durumunda bu işlem 14 gün sonra gerçekleşir. Bunun ötesinde bir saklama mümkündür. Bu durumda kullanıcının IP adresleri, sayfayı görüntüleyen istemciyle bağlantılandırılmaları mümkün olmayacak şekilde anonimleştirilir.

 1. İtiraz ve giderme imkânı

İnternet sayfasının yönetimi için, verilerin internet sitesinin sunulmasına yönelik olarak kaydı ve günlük dosyalarına alınması zorunludur. Bundan dolayı, kullanıcı tarafında bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.

VII. Sosyal Ağlara (LinkedIn, Xing, Youtube) Yönelik Bağlantılar

FRÄNKISCHE’nin hizmetlerine ve ürünlerine dikkati çekmek ve bu sosyal medya sayfalarını ziyaret eden ve kullanan sizler ile temasa geçmek amacıyla, ağ sayfamıza LikedIn, Xing ve Youtube adlı sosyal ağlara giden bağlantılar (“linkler”) yerleştirmekteyiz. Kişisel verilerinizin ziyaret ettiğiniz sosyal medya sayfalarında işlenmesi bizim etki alanımız dışındadır. Verilerin, sosyal ağın kendi hizmeti çerçevesinde işlenmesi bu ağın sunucusunun denetimindedir. Bu kapsamda örneğin kullanıcı terminallerine çerezler konup bunlardan yararlanılması ve sizin sosyal ağdaki davranışınızın analizi bulunmaktadır.

Bağlantılar söz konusu sosyal ağın logosu ile belirtilmiştir. Bu logolar tıklandığında sizin tarayıcınız ile söz konusu hizmetin sunucusu arasında direkt bir bağlantı kurulur ve böylece hizmet sunucusunun sayfasına yönlendirilirsiniz.

Üçüncü sunucuların bağlantılarının yerleştirilmesinde hukuki dayanak, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir.

Verilerin sosyal medya sayfalarında işlenmesi konusunda ayrıntılı bilgiyi söz konusu sosyal ağın veri koruma yönergesinden alabilirsiniz:

–           Xing

–           LinkedIn

–           Youtube

VIII. Haber Bülteni

 1. Veri işlemenin tasviri ve kapsamı

a)İnternet sitemizde ücretsiz bir haber bültenine abone olma imkânı bulunmaktadır. Bu imkân kullanılıp aboneliğe başvurulduğunda formda görülen bütün veriler, örneğin e-mail adresi, iletişim bilgileri ve ülke, bize iletilir.

Ayrıca, başvuru sırasında kaydın yapıldığı IP adresi, tarih ve  saat de kaydedilir.

b)Eğer siz kendiniz veya şirketi içinde bizimle temas için muhatap durumunda olduğunuz işvereniniz tarafından bizden (örneğin ağ sayfamız üzerinden) mal veya hizmet satın alınmış ve bu sırada sizin e-mail adresiniz kullanılmışsa bu adres daha sonra tarafımızdan bir bülten gönderme amacıyla kullanılabilir. Böyle durumlarda bülten üzerinden sadece, daha önce bizden sipariş ettiğiniz veya kullandığınız ürünlerimiz veya hizmetlerimize benzer nitelikte mal veya hizmetler için direkt tanıtım yapılır.

Veri işleme bağlamında, haber bülteni gönderimi için üçüncü kişilere veri aktarılmaz. Veriler haber bülteni gönderiminin yanı sıra kullanıcı profillerinin oluşturulmasında da kullanılır.

 1. Veri işlemenin hukuki dayanak

Kullanıcının haber bültenine abone olmasından sonra verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendi uyarınca kullanıcının rıza beyanının bulunmasıdır.

Ürün ve hizmet satışından dolayı haber bülteni gönderilmesinin hukuki dayanağı ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir

 1. Veri işlemenin amacı

Kullanıcının e-posta adresi haber bülteninin gönderilmesi için alınır.

Kayıt işlemi çerçevesinde diğer kişisel veriler, hizmetlerin veya kullanılan e-posta adreslerinin kötüye kullanılmasının engellenmesi için toplanır.

 1. Saklama süresi

Veriler toplanmalarına ilişkin amaçlar bakımından gereklilikleri ortadan kalkar kalkmaz silinir. Kullanıcının e-posta adresi, haber bülteni aboneliği aktif olduğu sürece saklanır.

Kayıt işlemi çerçevesinde toplanan diğer kişisel veriler yedi gün sonra silinir.

 1. İtiraz ve giderme imkânı

Haber bülteni aboneliği ilgili kullanıcı tarafından istenildiği zaman bitirilebilir. Bunun için her haber bülteninde bu amaca yönelik bir link bulunur.

Bu suretle, üyelik işlemi sırasında toplanan kişisel verilerin saklanması için verilen onayın iptali de mümkün olmaktadır.

IX. Müşteri Hesabı Oluşturma ve Kullanma

 1. Veri işlemenin kapsamı ve amacı

Belirli hizmetlerin ağ sayfamız üzerinden talebi için kullanıcının kaydedilmesi gerekmektedir. Bir müşteri hesabı oluşturulup kullanıldığında örneğin adınız, iletişim bilgileri, kullanıcı hesabı verileri, ayrıca müşteri hesabınızın kullanılması çerçevesinde yararlanılan hizmetlere ilişkin veriler işleme alınır.

Bu sırada, bu bilgilerin bir kısmı müşteri yönetimi programımıza otomatikman kaydedilir ve sipariş edilen ürünlerin sipariş işlemlerinin tamamlanması için orada saklanır. Bundan başka, kayıt sırasında derlenen veriler ilişkiyi sürdürmemizi, size tanıtım amacıyla yönelmemizi, sözleşme ilişkilerini hazırlamamızı ve bize gelen soruları cevaplamamızı sağlar.

 1. Veri işlemenin hukuki dayanağı

Yapılan kayıt kullanıcının taraf olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesine veya ön sözleşmeyle ilgili önlemlerin uygulanmasına hizmet ediyorsa verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendidir.

Kullanıcı FRÄNKISCHE’nin bir iş partnerinin elemanıysa verilerin işlenmesinde hukuki dayanak, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir.

Verilerin müşteri yönetimi programımıza otomatikman alınarak saklanmasının hukuki dayanağı ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir.
Hesap kullanıldığında verilerin ve günlük dosyalarının geçici olarak kaydının hukuki dayanağı ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendidir.

 1. Veri saklama süresi

Veriler toplanmalarına ilişkin amaçlar bakımından gereklilikleri ortadan kalkar kalkmaz silinir. Verilerin, internet sitesinin sunulması amacıyla kaydı halinde bu durum ilgili oturum sona erdiğinde söz konusudur.

Bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya ön sözleşmeyle ilgili önlemlerin uygulanması için toplanan veriler sözleşmenin uygulanması bakımından gereklilikleri ortadan kalktığında silinir. Sözleşmenin sona ermesinden sonra da, sözleşmeyle ilgili veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için sözleşme ortağının kişisel verilerini saklama zorunluluğu mevcut olabilir.

Müşteri hesabınızı silmek istiyorsanız lütfen info@fraenkische.de adresine başvurunuz. Müşteri hesabının silinmesiyle yasal bir saklama süresine tabi olan ilgili kişisel verilerin silinmesi arasında bir bağlantı olmadığına dikkati çekeriz. Bu veriler müşteri yönetimi programımızda bulunmaktadır.

X. İletişim Formu ve E-Mail Yoluyla Temas

 1. Veri işlemenin tasviri ve kapsamı

Elektronik olarak iletişim kurmak için kullanılabilecek iletişim formları internet sitemizde mevcuttur.. Bir kullanıcı bu imkândan yararlandığında giriş maskesine girilen veriler bize iletilir ve saklanır. Bu veriler şunlardır:

(1) Ad, soyadı (zorunlu alan)
(2) İletişim yolu, örneğin e-mail adresi, posta adresi veya telefon numarası
(seçime göre zorunlu alan)
(3) Mesajınız

(4) Kullanıcının IP adresi
(5) Kayıt tarihi ve saati

Bu bağlamda girilen veriler FRÄNKISCHE Şirketler Grubu dışında üçüncü kişilere aktarılmaz. Veriler sadece haberleşmenin işlenmesi için kullanılır.

 1. Veri işlemede hukuki dayanak

Kullanıcının rıza beyanının mevcut olması halinde verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendidir.
Bir e-mailin gönderimi çerçevesi içinde aktarılan verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir. E-postayla iletişimin bir sözleşmenin gerçekleştirilmesini hedeflemesi durumunda veri işleme için ilave hukuki dayanak, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendidir.

 1. Veri işlemenin amac

Giriş maskesinden alınan kişisel verilerin işlenmesi sadece, iletişim kurma işini düzenlememize yarar. Verilerin işlenmesinde gerekli olan haklı çıkarlar e-maille iletişim kurma durumunda da mevcuttur.
Gönderme işlemi sırasında işlenen diğer kişisel veriler iletişim formunun kötüye kullanılmasının engellenmesine ve bilişim teknolojisi sistemlerimizin güvenliğinin sağlanmasına hizmet eder.

4. Veri saklama süresi

Veriler toplanmalarına ilişkin amaçlar bakımından gereklilikleri ortadan kalkar kalkmaz silinir. İletişim formunun veri giriş maskesinden elde edilen ve e-postayla gönderilmiş olan kişisel veriler için bu silme işlemi kullanıcıyla haberleşme bitiriliğinde ve iletişime yol açan konu aydınlatılarak kapatıldığında gerçekleşir.

5. İtiraz ve iptal imkânı

Kullanıcı, kişisel verilerinin işlenmesi için verdiği onayı istediği zaman iptal etme imkânına sahiptir. Kullanıcı e-mail yoluyla bizimle iletişime geçerek kişisel verilerinin saklanmasına istediği zaman itiraz edebilir. Böyle bir durumda haberleşme sürdürülemez. Lütfen silme isteğinizi e-maille info@fraenkische.de adresimize gönderiniz.

İletişim kaydı sırasında kaydedilen tüm kişisel veriler bu durumda silinir.


XI. Sosyal Medya Eklentilerinin Kullanımı

Ağ sayfamızda sosyal medya kuruluşlarına ait, sosyal eklenti adı verilen unsurları kullanmaktayız. Bu eklentiler sosyal ağ sunucularının bağımsız olarak oluşturduğu ek unsurlardır. Biz bu eklentileri ağ sayfamızın ziyaretçilerinin çevrimiçi sunumumuzu münferit ağlarda paylaşabilmeleri ve böylece çevrimiçi sunumumuzun yayılım alanını genişletmemiz amacıyla kullanıyoruz

Sosyal ağ sunucularının bu çevrimiçi sunum üzerinden veriler elde etmesini ve duruma göre saklamasını veya tekrar kullanmasını istemiyorsanız söz konusu eklentileri kullanmamalısınız. Sizin ağ sayfamızı ziyaretinizin sosyal ağ sunucuları tarafından kaydedilip değerlendirilmesini çift tıklama çözümü adı verilen yöntemle önlemekteyiz. Kişisel verilerin bir sosyal ağ işletmecisine aktarılması sadece sosyal eklentiler kullanıldığında gerçekleşir.

Aşağıda, ağ sayfamızda kullanılan eklentilerin her biri üzerine bilgiler bulacaksınız.

 1. LinkedIn

a)Kişisel verilerin işlenme kapsamı
Sayfalarımıza “LinkedIn” adlı sosyal ağın unsurları yerleştirilmiştir. Bu işlevler LinkedIn Ireland Limited, 77 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, İrlanda, tarafından sunulmaktadır. “InShare” butonu kullanılınca, ziyaret ettiğiniz internet sayfaları LinkedIn hesabınızla ilişkilendirilir ve diğer kullanıcılara bildirilir. Bu esnada LinkedIn’e veriler de aktarılır.

Verilerin işlenmesi ve LinkedIn tarafından kullanımına dair uyarıları, ayrıca bununla ilgili haklarınızı ve özel alanınızın korunması için ayar imkânlarını LinkedIn’in şu bağlantısındaki veri koruma beyanından öğrenmenizi rica ederiz: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

b)Kişisel verilerin işlenmesinde hukuki dayanak

Kişisel verilerin LinkedIn’e aktarılmasının hukuki dayanağı, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendidir.

Verilerin LinkedIn platformunda işlenmesine ilişkin diğer bilgileri şu bağlantı üzerinden indirebilirsiniz:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

 1. Xing

a)Kişisel verilerin işlenme kapsamı
Sayfalarımıza “XING” adlı sosyal ağın unsurları yerleştirilmiştir. Bu işlevler XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Almanya, tarafından sunulmaktadır. “XING” butonu kullanılınca, ziyaret ettiğiniz internet sayfaları veya içerikler XING hesabınızla ilişkilendirilir ve diğer kullanıcılara bildirilir. Bu esnada XING’e veriler de aktarılır.

Verilerin işlenmesi ve XING tarafından kullanımına dair uyarıları, ayrıca bununla ilgili haklarınızı ve özel alanınızın korunması için ayar imkânlarını XING’in şu bağlantısındaki veri koruma beyanından öğrenmenizi rica ederiz: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

b) Kişisel verilerin işlenmesinde hukuki dayanak
Kişisel verilerin XING’e aktarılmasının hukuki dayanağı, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendidir.
Verilerin XING platformunda işlenmesine ilişkin diğer bilgileri şu bağlantı üzerinden indirebilirsiniz:https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 1. Youtube

a)Kişisel verilerin işlenme kapsamı
Sayfalarımıza “YouTube” adlı sosyal ağın unsurları yerleştirilmiştir. Bu işlevler YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD, tarafından sunulmaktadır. YouTube, LLC, Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD, şirketinin alt kuruluşudur.
Sizin ağ sayfamızı ziyaretinizin sosyal ağ sunucuları tarafından kaydedilip değerlendirilmesini çift tıklama çözümü adı verilen yöntemle önlemekteyiz. Sayfamızı ziyaret ettiğinizde YouTube hizmetlerinin devreye alınması ve kullanılması için rıza belirttiyseniz YouTube’a kişisel veriler aktarılır. Verilerin işlenmesi ve YouTube/Google tarafından kullanımına dair uyarıları, ayrıca bununla ilgili haklarınızı ve özel alanınızın korunması için ayar imkânlarını YouTube/Google’ın şu bağlantısındaki veri koruma beyanından öğrenmenizi rica ederiz: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

b)Kişisel verilerin işlenmesinde hukuki dayanak
Kişisel verilerin YouTube’a aktarılmasının hukuki dayanağı, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendidir.
Verilerin işlenmesi ve YouTube/Google tarafından kullanımına dair uyarıları, ayrıca bununla ilgili haklarınızı ve özel alanınızın korunması için ayar imkânlarını YouTube/Google’ın şu bağlantısındaki veri koruma beyanından öğrenmenizi rica ederiz: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

c)Veri işlemenin amacı
Verilerinizin işlenme amacı ve YouTube tarafından kullanılması hususunda Youtube/Google’ın aşağıdaki bağlantıda bulunan veri koruma beyanına dikkatinizi çekeriz: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

d)Verilere ilişkin saklama süresi, itiraz ve giderme imkânı
YouTube’daki verilerinize ilişkin saklama süresi, ayrıca itiraz ve giderme imkânları konusunda  Youtube/Google’ın şu bağlantıdaki veri koruma beyanına dikkatinizi çekeriz: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 1. Saklama süresi

Veriler anonimleştirildikleri için silinmez ve değerlendirme amaçlarıyla her zaman kullanımımıza hazır olurlar. Tek bir kullanıcıya dair yargılara varmak mümkün değildir. Etracker toplanan verileri hiçbir zaman başka veri tabanlarıyla, örn. bir kişisel ilişki oluşturmak için, birleştirmemekle yükümlüdür (karş. https://www.etracker.com/en/data-privacy/).

XII. etracker Yoluyla Ağ Analizi

 1. Kişisel verilerin kapsamı ve işlenmesi

Kullanıcılarımızın internette gezinti davranışlarının analizi için internet sitemizde bir Alman ağ analiz yazılımı hizmet sağlayıcısı olan etracker’in (www.etracker.com) yazılım aracı Web Controlling Suite’u kullanmaktayız. Bu yazılım kullanıcının bilgisayarına bir çerez yerleştirir (çerezler için yukarıya bakınız). İnternet sitemizin münferit sayfaları görüntülendiğinde şu veriler kaydedilir:

(1) Kullanıcının sitemizi çağırmakta kullandığı sistemin IP adresinin üç biti (xxx.xxx.xxx.???)
(2) Çağrılan ağ sayfası
(3) Kullanıcının çağrılan ağ sayfasına ulaşırken geçtiği ağ sayfası (Referrer)
(4) İlk çağrılan sayfadan hareketle çağrılan alt sayfalar
(5) Ağ sayfasında kalış süresi
(6) Ağ sayfasının çağrılış sıklığı

Bu bağlamda, değerlendirme yazılımı sadece etracker sunucularında çalışır. IP adresi anonimleştirildiği için kullanıcının kişisel verileri saklanmaz. Yazılım IP adreslerinin tam olarak saklanmayıp IP adresinin 1 bitinin maskeleneceği şekilde ayarlanmıştır (Örn.  xxx.xxx.xxx.???). Bu suretle, kısaltılmış IP adresinin görüntülemenin yapıldığı bilgisayarla bağlantılandırılması mümkün değildir.
Veriler üçüncü kişilere aktarılmaz. etracker’da dosyalanan anonimleştirilmiş verileri ihitiyaca göre istatistik amacıyla  dışa aktarmaktayız.

 1. Kişisel verilerin işlenmesinde hukuki dayanak

Kişisel verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendidir.

 1. Veri işlemenin amacı

Kullanıcının mümkün olan en kısa zamanda anonimleştirilmiş olan kişisel verilerinin işlenmesi kullanıcının internette gezinme davranışının bir analiz etmemizi sağlar. Alınan verilerin değerlendirilmesi sayesinde internet sitemizin münferit bileşenlerinin kullanılışı hakkındaki bilgileri bir araya getirebilmekteyiz. Bu bize internet sitemizi ve bu sitenin kullanıcı dostu özelliğini sürekli biçimde geliştirmemizi sağlamakta yardımcı olmaktadır.

 1. Saklama süresi

Veriler anonimleştirildikleri için silinmez ve değerlendirme amaçlarıyla her zaman kullanımımıza hazır bulunur. Münferit kullanıcıya dair sonuçlara varmak mümkün değildir. etracker toplanan verileri hiçbir zaman başka veri tabanlarıyla, örneğin kişisel bir ilinti kurmak amacıyla, birleştirmemekle yükümlüdür (bkz. https://www.etracker.com/datenschutz/).

etracker’ın kişisel alan ayarlarıyla ilgili daha fazla bilgiyi şu bağlantıda bulabilirsiniz: https://www.etracker.com/datenschutz/

XIII.  Google Adwords

 1. Bilgi işlemenin tasviri ve kapsamı

Pazarlama kampanyalarımız için Google Adwords Conversion Tracking gerecini kullanmaktayız. Burada Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD, şirketinin bir analiz hizmeti söz konusudur.
Google aracılığıyla yayınlanmış bir reklama tıkladığınızda bilgisayarınıza geridönüş takibi (Conversion Tracking) için bir çerez kaydedilir. Bu çerezler 30 gün sonra geçerliliklerini yitirir, kişisel veri içermez ve bu bakımdan kişisel kimlik tanılamasına yaramazlar.
Belirli bazı internet sitelerimizi çağırmış iseniz ve çerezin süresi henüz dolmamış ise reklama tıklamış ve bu sayede sitemize yönlendirilmiş olduğunuzu belirleyebiliriz. Bu bilgi hizmet sağlayıcı olarak Google’a da ulaşır.

 1. Kişisel verilerin işlenmesinde hukuki dayanak

Kişisel verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendidir.

 1. Veri işlemenin amacı

Geridönüş çerezi (conversion cookie) yardımıyla topladığımız bilgiler geridönüş istatistikleri oluşturma amacına hizmet eder. Bu vesileyle, Google aracılığıyla yayınlanmış bir reklama tıklayan ve geri dönüş etiketiyle donatılan bir siteye iletilen kullanıcıların toplam sayısını öğreniriz. Fakat kullanıcıların tanılanmasına yarayabilecek hiçbir bilgi elde etmeyiz.

 1. Saklama süresi

Çerezler gerçi 30 gün sonra geçerliliklerini kaybeder, fakat silme işlemini siz bizzat yapmadıkça silinmezler.
Daha fazla bilgiye ve Google’ın veri kullanım beyanına şuradan ulaşabilirsiniz:  https://www.google.de/policies/privacy/.

 1. İtiraz ve giderme imkânı

Geridönüş takibi sürecine katılmak istemiyorsanız buna rızanız olmadığını ağ sayfamıza ilk girişinizde belirtebilir veya çerezlerin yerleştirilmesini  internet tarayıcınızın ayarları üzerinden önleyebilirsiniz.
Bundan başka, Google ayarlarında size yönelik kişiselleştirilmiş reklam işlevini etkisiz hale getirebilirsiniz. Bununla ilgili bir kılavuzu şu bağlantıda bulabilirsiniz:https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.

XIV. Google Maps

 1. Vergi işlemenin tasviri ve kapsamı

İnternet sayfamızda örneğin güzergâh tarifi için interaktif harita hazırlanması gibi coğrafi bilgilerin görüntülenmesi amacıyla Google Maps kullanılmaktadır. Google Maps kullanımında, kullanan kişi tarafından Google’a ağ sayfasının kullanılması ve harita işlevleriyle ilgili kişisel veriler aktarılır.

Verilerin Google tarafından işlenmesi hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Google’ın veri koruma bilgilerinden edinebilirsiniz.

 1. Verilerin işlenmesinde hukuki dayanak

Kişisel verilerin ve günlük dosyalarının geçici olarak saklanmasının hukuki dayanağı, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir.

Kişisel verilerin Google Maps servisinin sunucusu sıfatıyla Google’a aktarılmasının hukuki dayanağı, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendidir.

 1. Veri işlemenin amacı

Kullanıcı ağ sayfalarımızdaki Google harita hizmetlerinin kullanarak bizi daha kolay bulma imkânına sahip olmaktadır.

 1. Saklama süresi

Veriler toplanmalarına ilişkin amaçlar bakımından gereklilikleri ortadan kalkar kalkmaz silinir. Verilerin, internet sitesinin sunulması amacıyla kaydı halinde bu durum ilgili oturum sona erdiğinde söz konusudur.
Verilerin günlük dosyalarında saklanması durumunda bu silme 14 gün sonra gerçekleşir. Bunun ötesinde bir saklama mümkündür. Bu durumda, görüntüleyen kullanıcıyla bağlantılandırmanın mümkün olmaması için kullanıcıların IP adresleri anonimleştirilir veya rumuzlara dönüştürülür.

 1. İtiraz ve giderme imkânı

Google’ın bir harita detayı göstermek suretiyle bizim internet sayfamız üzerinden sizinle ilgileri verileri elde etmesini, işlemesini veya kullanmasını istemiyorsanız sitemize ilk girişinizde gösterilen, Google’a verilerinizin aktarılmasına ilişkin rıza beyanını reddedebilirsiniz. Bundan başka, tarayıcı ayarlarınızda JavaScript’i deaktive edebilirisiniz. Fakat bu durumlarda harita gösteriminden yararlanamazsınız. JavaScript’in devre dışı bırakılmasıyla, internet sayfasında bulunan örneğin menü navigasyonu gibi işlevler de çalışmaz olur. Bundan dolayı, sayfamızın içeriğini ve özelliklerini tam olarak kullanmak istiyorsanız JavaScript’i devre dışı bırakmanızı tavsiye etmeyiz.
Yukarıda, Madde V’te tanımlandığı üzere, Google MAPS’in kullanılmasında da bir çerez yerleştirilir. Bu nedenle oradaki ilgili uyarılar geçerlidir.

XV. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verileriniz işlenmekteyse ABGVKY’ya göre ilgili kişi konumundasınız demektir ve sorumlu kişiye karşı şu haklara sahip olursunuz:

 1. Veri işlemine ilişkin bilgi edinme, sildirme, kısıtlama hakkı, rıza beyanının geri alınması, verilerin aktarılabilirliği

Her ilgili kişi ABGVKY’nin 16. maddesi uyarınca bilgi edinme,  ABGVKY’nin 17. maddesi uyarınca sildirme, ABGVKY’nin 18. maddesi uyarınca işlemenin kısıtlanması ve ABGVKY’nin 20. maddesi uyarınca verilerin aktarılabilir olması hakkına sahiptir.

Bilgi edinme ve sildirme hakkı konusunda Federal Veri Koruma Kanunu’nun (BDSG) 34. ve 35. maddelerinin getirdiği kısıtlamalar geçerlidir. Bundan başka, yetkili bir veri koruma denetimi makamı nezdinde şikâyet hakkı mevcuttur (BDSG’nin 19. maddesiyle bağlantılı olarak ABGVKY’nin 77. maddesi).

Kişisel verilerin işlenmesine yönelik olarak yaptığınız bir rıza beyanını bizim nezdimizde her zaman iptal edebilirsiniz. Bu bize ABGVKY’nin yürürlüğe girdiği tarih olan 25 Mayıs 2018’den önce verilmiş olan rıza beyanlarının iptali için de geçerlidir. Lütfen, bu iptal işleminin ancak gelecek için işlerlik kazanacağını dikkate alınız. Bu iptalden önce yapılmış olan işleme süreçleri iptalden etkilenmez.

Bundanbaşka, ABGVKY’nin 22. maddesi uyarınca, tamamen otomatize edilmiş karar süreci dışında kalma hakkınız vardır. İş ilişkisinin kurulması, uygulanması ve bitirilmesi amacıyla ilke olarak, tamamen otomatize edilmiş bir karar süreci kullanmamaktayız. Münferit durumlarda (örneğin ürünlerimizin ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi amacıyla) bu yöntemi uygulamamız halinde, kanun yönünden öngörülmüş ise, sizi bu durumdan ve bu konuyla ilgili haklarınızdan ayrıca haberdar edeceğiz.

2.  İtiraz hakkı

Ayrıca, sizin özel durumunuzdan kaynaklanan sebeplerle, sizinle ilgili kişisel verilerin ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının e bendi (Kamu çıkarına yönelik veri işleme) ve ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi (Çıkarların karşılaştırılması temelinde veri işleme) uyarınca işlenmesine her zaman itiraz etme hakkınız vardır; bu durum söz konusu hükme dayalı, ABGVKY’nin 4. maddesinin 4. alt bendinde öngörülen anlamda bir profilleme için de geçerlidir. İtiraz etmeniz halinde, kişisel verilerinizin işlenmesini, bu verilerin işlenmesini gerektiren ve sizin çıkarlarınız, haklarınız ve özgürlüklerinizden daha üstün olan zorlayıcı, haklı sebepler olduğunu ispat etmemiz hali dışında, durduracağız. Böyle sebepler arasında özellikle, verilerin işlenmesinin hukuki taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması bakımından gerekli olması yer alır.


3. Verilerin sağlanması yükümlülüğü

İş ilişkimiz çerçevesinde, bir iş ilişkisinin kabulü, uygulanması ve sonuçlandırılması ve buna bağlı sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gerekli olan veya bizim için derlenmesi yükümlülüğü olan kişisel sözleşme verilerini sağlamanız gerekmektedir. Bu veriler olmadan, genel olarak, sizinle bir sözleşme yapmamız, bunu uygulamamız veya bitirmemiz mümkün olamayacaktır.

Bu keza, çevrimiçi sunumumuzun ziyareti ve kullanıcı bilgilerinin derlenmesi için de geçerlidir.  Çevrimiçi sunumumuzdan yararlanmanız, kullanıcı verileriniz derlenmediği takdirde biz ve bizim hizmet sağlayıcılarımız için mümkün olmayacaktır.

4. Bir denetleme makamı nezdinde şikâyet hakkı

Sizi ilgilendiren kişisel verilerin ABGVKY’ye aykırı olduğu görüşündeyseniz, başka bir idare hukuku veya mahkeme yolu saklı kalmak kaydıyla, özellikle ikâmetgâhınızın veya çalıştığınız yerin bulunduğu veya olası ihlalin yapıldığı yerde yetkili bir denetleme makamı nezdinde şikâyet hakkına sahipsiniz.
Şikâyetin iletildiği denetim makamı şikâyet eden kişiye ABGVKY’nin 78. maddesi uyarınca mahkeme yolu da dahil olmak üzere şikâyet sonuçlarının durumunu bildirir.

Yukarıda sözü edilen haklarla ilgili daha ayrıntılı bilgileri ve açıklamaları Avrupa Komisyonu’nun şu ağ sayfasında bulabilirsiniz: “Rights for citizens”.

XVI. Fotoğraf Kredi

©peshkova – stock.adobe.com
©blackzheep – stock.adobe.com
©Wellnhofer Designs – stock.adobe.com
©Robert Kneschke – stock.adobe.com
©3darcastudio – stock.adobe.com
©archideaphoto –  stock.adobe.com
©Christian Hillebrand – stock.adobe.com
©ptyphoto – stock.adobe.com
©peshkov – stock.adobe.com
©momius – stock.adobe.com
©stock.adobe.com
©Gpoint Studio – fotolia.de
©REDPIXEL – stock.adobe.com
©vejaa – stock.adobe.com
©lev dolgachov – stock.adobe.com
©pololia – stock.adobe.com