ABGVKY’ye Göre Veri Koruma Beyanı

I. Sorumlunun Adı ve Adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği, üye ülkelerin diğer ulusal veri koruma yasaları ve bunlar dışındaki veri koruma hukuku hükümleri anlamında Veri Sorumlusu, FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG ve bu kuruluşun AB içinde bulunan ve FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG kuruluşunun doğrudan doğruya kendisinin veya dolaylı olarak çoğunluk halinde ortak olduğu alt kuruluşlarıdır (FRÄNKISCHE Şirketler Grubu).

FRÄNKISCHE Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Straße 1
97486 Königsberg / Almanya
Telefon: +49 95 25 88-0
Faks: +49 95 25 88-150
E-mail: info@fraenkische.de
Ağ sayfası: www.fraenkische.com

II. Veri Koruma Yetkilisinin Adı ve Adresi

Sorumlunun veri koruma yetkilisi:

DataCo GmbH
Herr Kivanc Semen
Nymphenburger Str. 86
80636 München

Tel.: +49 89740045840
E-Mail: datenschutz@fraenkische.de

III. Veri İşlemeyle İlgili Genel Bilgiler

Aşağıdaki bilgilerle internet sayfamızın ziyaretçileri olarak, müşterilerimiz veya hizmetlerimizle ilgilenenler olarak, teslimatçılarımız veya diğer ilgili kişiler olarak sizlere kişisel verilerinizin tarafımızdan işlenmesi ve veri koruma hukukuna dayanan haklarınız üzerine bilgi vermek istiyoruz. Münferit olarak hangi verilerin işlemden geçirilip ne şekilde kullanıldığı önemli ölçüde, istenen veya kararlaştırılan hizmetlere bağlı olmaktadır. Bunun için, aşağıdaki bilgilerin tamamı sizin için geçerli olmayabilir.

1. Kişisel verilerin işlenmesinin kapsamı
Müşterilerimizin, internet sayfamızı kullananların ve diğer ilgili kişilerin kişisel verilerini ilke olarak sadece, söz konusu bilgi işlem bağlamında gerekli olduğu ölçüde topluyor ve kullanıyoruz.

2. Kişisel verilerin işlenmesinde hukuki dayanak
Kişisel verilerin işlenmesi için ilgili kişiden bir onay almış olmamız halinde, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (ABGVKY) 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendi hukuki dayanak olarak geçerlidir.
İlgili kişinin sözleşmeye taraf olması halinde bu sözleşmenin uygulanması için zaruri kişisel verilerin işlenmesinde ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendi hukuki dayanak olarak geçerlidir. Bu durum ön sözleşmelerin gerektirdiği önlemlerin uygulanması için zorunlu olan veri işleme süreçleri için de geçerlidir.
Kişisel verilerin işlenmesinin hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olduğu hallerde ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının c bendi hukuki dayanak olarak geçerlidir.
Kişisel verilerin işlenmesinin, ilgili kişinin veya bir başka gerçek kişinin hayati çıkarları sebebiyle gerekli olması durumunda ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının d bendi hukuki dayanak olarak geçerlidir.
Verilerin işlenmesi şirketimizin veya üçüncü bir kişinin haklı bir çıkarının korunması için gerekliyse ve ilgili kişinin çıkarları, temel hakları ve temel özgürlükleri başta sözü edilen çıkardan üstün değilse ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi hukuki dayanak olarak geçerlidir.

3. Verilerin silinmesi ve saklama süresi
İlgili kişinin verileri saklama amacı ortadan kalkar kalkmaz silinir veya bloke edilir. Bunun haricinde bir saklama, Avrupa veya ulusal yasama organları tarafından Avrupa Birliği hukukuna dayalı yönetmelikler, kanunlar veya sorumlunun tabi olduğu diğer hükümlerde öngörülmüş ise gerçekleşir. Verilerin işlenmesinin kısıtlanması veya verilerin silinmesi ayrıca, sözü edilen normlardan biri tarafından belirlenen saklama süresi dolduğunda, eğer bu verilerin saklanmaya devamı bir sözleşmenin akdi veya ifası için gerekli değilse, gerçekleşir

IV. İş Partnerlerinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi

1. Veri işlemenin tasviri ve kapsamı
İş partnerleriyle ortak çalışmamız çerçevesinde müşteri, teslimatçı, ilgilenen, distribütor ve işbirliği ortağı olarak muhatabımız olan kişilerin (aşağıda “iş partneri”) kişisel verilerini işleme almaktayız. Bu arada özellikle aşağıdaki kişisel veriler işlenmektedir:

 • Ad ve soyadı, iş adresi, iş telefon numarası, iş mobil telefon numarası, iş faks numarası ve iş e-mail adresi gibi iletişim bilgileri,
 • Kredi kartı bilgileri ve kart kontrol numaraları dahil olmak üzere, ödeme süreçlerinin yürütülmesi veya dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli olan veriler ve bilgiler,
 • şirketimizle beraber bir proje veya sözleşme ilişkisinin yürütülmesi çerçevesinde işlenmesi gerekli olan ve iş partnerlerimiz tarafından gönüllü olarak verilen, örneğin iletilen siparişler, sorular veya proje detayları gibi diğer bilgiler,
 • Kamuya açık kaynaklardan, bilgi veri bankalarından veya bilgi kurumlarından derlenen bilgiler ve
 • Compliance Screening’ler çerçevesinde hukuken gerekli olduğu hallerde: doğum tarihi, kimlik ve kimlik numaraları, iş partnerinin karışmış olduğu, önemli olabilecek hukuk davalarına ve diğer hukuki anlaşmazlıklara ilişkin bilgiler.

FRÄNKISCHE kişisel verileri aşağıdaki amaçlar için işler:

 • İş partnerleriyle ürünler, hizmetler ve projelere ilişkin, örneğin iş partnerinin sorularını cevaplamaya veya ürünler üzerine teknik bilgiler sunmaya yönelik iletişim,
 • FRÄNKISCHE ile iş partneri arasında sözleşmeye dayalı iş ilişkisinin planlanması, uygulanması ve yönetimi: örneğin ürünlerin ve hizmetlerin siparişi sürecinin yürütülmesi, ödemelerin tahsili, muhasebe ve teslimatın mahsubu ve teslimat, bakım ve tamir işlerinin yerine getirilmesi,
 • Müşteri anketleri, pazarlama kampanyaları, pazar analizleri, piyangolar, yarışmalar ve diğer kampanya ve etkinliklerin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyeti anketleri ve direkt pazarlama etkinliklerinin yürütülmesi,
 • Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin, ayrıca internet sayfalarımızın güvenliğinin idamesi ve korunması, güvenlik rizikolarının, dolandırıcılık faaliyetleri ve diğer suç teşkil edecek veya zarar verme niyetiyle girişilen eylemlerin önlenmesi ve ortaya çıkarılması,
 • (i) Hukuki taleplerin yerine getirilmesi (örneğin vergi ve ticaret hukukunun gerektirdiği saklama yükümlülükleri, bu konuda ayrıca bakınız madde IV / 3), (ii) Compliance Screening’lerin uygulanması için mevcut yükümlülüklerin yerine getirilmesi (ticari kriminaliteyi veya para yıkanmasını önlemek amacıyla) ve (iii) Şirketimizin kurallarının ve endüstri standartlarının yerine getirilmesi, bundan başka:

2. Veri işlemenin amaçları ve hukuki dayanakları
Kişilere ilişkin verilerin işlenmesi yukarıda belirtilen amaçlara ulaşılması için gereklidir. Kişisel verilerin derlenmesinde sarahaten başka farklı bir husus belirtilmemişse verilerin işlenmesinin hukuki dayanakları şunlardır:

 • ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendi uyarınca, sizinle yapılmış bir sözleşmenin uygulanması ve yerine getirilmesi,
 • ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının c bendi uyarınca FRÄNKISCHE’nin tabi olduğu hukuki yükümlülükler, veya
 • ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi uyarınca FRÄNKISCHE’nin haklı çıkarlarının korunması. FRÄNKISCHE’nin haklı çıkarı iş ilişkisinin hazırlanması, yürütülmesi ve hedefine ulaştırılmasından kaynaklanır.

Münferit bir durumda kişisel verilerinizin işlenmesine dair rızanızı sarahaten beyan ettiyseniz bu rıza ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının c bendi uyarınca işlem için hukuki dayanak teşkil eder.

3. Saklama süresi
Kişisel verilerinizi sözleşme ve kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece işlemekte ve saklamaktayız.
Veriler sözleşme veya kanundan kaynaklanan yükümlülükler bakımından gerekli olmaktan çıktıklarında düzenli olarak silinmektedir, velev ki bunların – süreli olarak – işlenmelerine devam edilmesi aşağıdaki amaçlar bakımından gerekli olsun:

 • Kanuni saklama sürelerinin yerine getirilmesi (örneğin ticaret hukuku veya vergi hukukunun gerektirdiği, Alman Ticaret Kanunu (HGB) ve Vergi Yönetmeliği (AO) ile düzenlenmiş saklama yükümlülükleri). Kanunen öngörülen saklama veya belgelendirme süreleri genellikle iki ile on yıl arasında bulunmaktadır.
 • Delillerin kanuni zamanaşımı kuralları çerçevesinde saklanması. Alman Medeni Kanunu’nun (BGB) 195. ve müteakip maddelerine göre bu süreler 30 yılı kapsayabilir, olağan zamanaşımı süresi ise 3 yıldır.

V. İnternet Sitesinin Hazırlanması ve Günlük Dosyalarının Oluşturulması

1. Vergi İşlemenin Tasviri ve Kapsamı
Sistemimiz internet sitemizin her çağrılışında otomatik olarak, sitenin çağrıldığı bilgisayardan aldığı veriler ve bilgileri kaydeder.
Bu arada özellikle aşağıdaki kişisel veriler işlenmektedir:

(1) Tarayıcı tipi ve kullanılan sürüm üzerine bilgiler
(2) Kullanıcının işletim sistemi
(3) Kullanıcının internet hizmeti sağlayıcısı
(4) Kullanıcının IP adresi
(5) Erişimin tarihi ve saati
(6) Kullanıcının sisteminin bizim sitemize ulaşırken geçtiği internet siteleri
(7) Kullanıcının sisteminin bizim sitemiz üzerinden çağırdığı internet siteleri

Bu veriler de sistemimizin günlük dosyalarında saklanır. Bu verilerin, kullanıcının diğer kişisel verileriyle birlikte saklanması söz konusu değildir.

2. Verilerin işlenmesinde hukuki dayanak
Verilerin ve günlük dosyalarının geçici olarak kaydının hukuki dayanağı, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir.

3. Veri işlemenin amacı
Belirtilen verilerin saklanmasının amacı, internet sayfasının sizin tarayıcınızda görüntülenmesini sağlamak, internet sayfasının işlerliğini güvene almak ve internet sayfasını optimize etmektir. Bu bağlamda veriler pazarlama amacıyla değerlendirilmez.
Yukarıda belirtilen amaçlarda ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi uyarınca veri işlemeye ilişkin meşru menfaatimiz de bulunmaktadır.

4. Saklama süresi
Veriler toplanmalarına ilişkin amaçlar bakımından gereklilikleri ortadan kalkar kalkmaz silinir. Verilerin, internet sitesinin sunulması amacıyla kaydı halinde bu durum ilgili oturum sona erdiğinde söz konusudur.
Verilerin günlük dosyalarında saklanması durumunda bu işlem 14 gün sonra gerçekleşir. Bunun ötesinde bir saklama mümkündür. Bu durumda kullanıcının IP adresleri, sayfayı görüntüleyen istemciyle bağlantılandırılmaları mümkün olmayacak şekilde anonimleştirilir.

5. İtiraz ve giderme imkânı
İnternet sayfasının yönetimi için, verilerin internet sitesinin sunulmasına yönelik olarak kaydı ve günlük dosyalarına alınması zorunludur. Bundan dolayı, kullanıcı tarafında bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.

VI. Çerez Kullanımı

Çevrimiçi sunumumuz çerezler kullanmaktadır. Çerezler, internet sitelerimize girdiğiniz zaman sizin bilgisayarınızda saklanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezleri kullanırken, çevrimiçi sunumumuza erişimde güvenliği sağlama hedefini, pazarlama hedeflerimizi, internet sayfasının kişisel olarak optimizasyonunu ve bilişim teknolojisine ilişkin güvenliği sağlama amaçlarını gözetiyoruz. Çerezlerde, işlevlerine bağlı olarak, örneğin dil ayarlarıyla ilgili bilgiler, girilen arama kavramları veya sayfa çağırma işlemlerinin sıklığı kaydedilmektedir.

Ağ sayfamız çağırıldığında, “çerez banneri” adı verilen bir bildirim göstermekteyiz. Bu şerit üzerindeki bir butonu tıkladığınız zaman söz konusu ağ sayfası üzerinde çerezlerin kullanılmasına rızanızı beyan etmiş olur ve sayfada kullanılan çerezler içinden bir seçim yapabilirsiniz. Bu seçiminiz sayfayı ileride tekrar çağırmanız durumları için de saklanır.

Çerez kullanımı için verdiğiniz onayın sonraki çağırmalarınızda geçerli olmasını artık istemiyorsanız çerezlerle ilgili olarak yaptığınız seçimi her zaman, internet tarayıcınızda çerez yönetimiyle ilgili ayarlar üzerinden, değiştirebilirsiniz. Bu yoldan, özellikle, daha önce konmuş olan çerezlerin silinmesini sağlayabilir veya ileride çerez konmasını engelleyebilirsiniz. Lütfen, bu ayarların kullandığınız internet tarayıcısına göre farklar gösterebileceğini, bu yüzden genel bir açıklamanın mümkün olmadığını göz önünde bulundurunuz.

Belirli çerezler için, işlevlerine ve kullanım amaçlarına bağlı olarak, kullanıcının rızası gerekmektedir.

Çevrimiçi sunumumuzun kullanılmasını sağlamaya ve ağ sayfasının sizin tarafınızdan belirlenen görünümünü oluşturmaya yönelik veya bilişim teknolojisi güvenliğine ilişkin çerezler için rıza gerekli değildir. Bu çerezlerin yerleştirilmesi ve bunlarla ilgili işlemlere Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Madde 6, Fıkra 1, Bent f, izin vermektedir.

Bütün diğer kullanım amaçlarına yönelik çerezler, keza pazarlamaya veya ağ sayfası üzerinde gösterdiğiniz etkinliklerin istatistiksel olarak değerlendirilmesine yönelik çerezler ise sizin rızanıza ihtiyaç gösterir. Bu durumda verilerin kullanılması için yasal dayanak, Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Madde 6, Fıkra 1, Bent a’dır.

Sosyal medya ve harita hizmetlerindeki sunumumuzun kullanılması ile bu hizmetlerin her birinden ABD’ye veri aktarımı ve ardından kullanım verilerinin bu hizmetlerce kullanılması gerçekleşebilir. Söz konusu olabilecek veri işlemlerinin dayanağını çerez şeridi üzerinden sarahaten vermiş olduğunuz rıza beyanı oluşturmaktadır. Rıza beyanınız GVKY madde 49, fıkra 1, bent a uyarınca böyle bir veri işlemine istisnaî olarak ve tek vaka temelinde hak tanımaktadır. Lütfen, AB ve AEA içindekiyle kıyaslanabilecek bir veri güvenliği düzeyinin ABD’de bulunmadığını göz önünde bulundurunuz. Özellikle, devlet mercilerinin yasal yetkilerine dayanarak sizin kişisel verilerinize erişmesi ve ne sizin ne bizim bundan haberdar olmamız mümkün bir durumdur. Kişilerin kendi haklarını geçerli kılmasına ilişkin kıyaslanabilir imkânlar ABD’de bulunmadığından bu yöndeki çabaların başarılı olacağı beklenemez.

Söz konusu veri aktarımları sosyal medya sunumlarımıza ve Google harita hizmetlerine başvurulması bağlamında, münhasıran otomatik olarak, çerez kullanımı yardımıyla gerçekleşmektedir. Bununla ilgili ayrıntıları bu veri güvenliği beyanının “XI. Sosyal Medya Eklentilerinin Kullanımı” bölümünden öğrenebilirsiniz.

Çerezlerin ve diğer teknolojilerin kullanılmasını tamamen reddedebilir veya bireysel ayarlar yapabilirsiniz. Bundan başka, rızanızı her zaman, ileriye dönük olmak üzere geri çekebilirsiniz. Bu geri çekme daha önce yapılmış olan işlemleri etkilemez. Bunun için lütfen, şu adresten Veri Koruma Görevlimize başvurunuz:
dsb_fraenkische@riscreen.de.

Bu Ağ Sayfasında Kullanılan Çerezlere Toplu Bakış

Essential

Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.

Language

NameLanguage
ProviderPolylang
PurposeNecessary for the language changer. Saves the active language.
Cookie Namepll_language

Statistics

Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.

etracker

Nameetracker
Provideretracker
Purposeetracker is a web analysis service that anonymously records statistical evaluations of the use of the homepage, such as click paths and page visits. etracker is 100% data protection compliant in accordance with the EU Data Protection Basic Regulation and the German Federal Data Protection Act.
Privacy policyhttps://www.etracker.com/en/data-privacy/
Cookie Name_et_coid, et_oi_v2, et_oip, et_allow_cookies, isSdEnabled, BT_ctst, BT_sdc, BT_pdc, BT_ecl, et_scroll_depth, targetingAPISession, cntcookie, GS3_v
Cookie Duration2 Years

External Media

Content from video platforms and social media platforms is blocked by default. If External Media cookies are accepted, access to those contents no longer requires manual consent.

Google Maps

NameGoogle Maps
ProviderGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
PurposeUsed to unblock Google Maps content.
Privacy policyhttps://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
Host(s).google.com
Cookie NameNID
Cookie Duration6 Month

Instagram

NameInstagram
ProviderMeta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
PurposeUsed to unblock Instagram content.
Privacy policyhttps://www.instagram.com/legal/privacy/
Host(s).instagram.com
Cookie Namepigeon_state
Cookie DurationSession

Vimeo

NameVimeo
ProviderVimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA
PurposeUsed to unblock Vimeo content.
Privacy policyhttps://vimeo.com/privacy
Host(s)player.vimeo.com
Cookie Namevuid
Cookie Duration2 Years

YouTube

NameYouTube
ProviderGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
PurposeUsed to unblock YouTube content.
Privacy policyhttps://policies.google.com/privacy
Host(s)google.com
Cookie NameNID
Cookie Duration6 Month
Çerez Ayarları

VII. Sosyal Medya Ortamlarımızda İşlem (LinkedIn, Xing, YouTube, Facebook, Instagram)

FRÄNKISCHE’nin hizmetlerine ve ürünlerine dikkati çekmek ve bu sosyal medya sayfalarının ziyaretçileri ve kullanıcıları olarak sizlerle temasa geçmek amacıyla, ağ sayfamıza LikedIn, Xing, Youtube, Facebook ve Instagram adlı sosyal ağlara giden bağlantılar (“linkler”) yerleştirmekteyiz.

Bağlantılar söz konusu sosyal ağın logosu ile belirtilmiştir. Bu logolar tıklandığında sizin tarayıcınız ile söz konusu hizmetin sunucusu arasında direkt bir bağlantı kurulur ve böylece hizmet sunucusunun sayfasına yönlendirilirsiniz.

Aşağıda verilerinizin bu sosyal medya ortamlarında nasıl işlendiğini öğrenebilirsiniz.

Aşağıdaki ortamları işletmekteyiz:

Platform Ortam Sunucu Sunucunun Veri Koruma Bilgileri
LinkedIn https://www.fraenkische.com/linkedin LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_join-form-privacy-policy
Xing https://www.fraenkische.com/xing New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
YouTube https://www.fraenkische.com/youtube_de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland https://policies.google.com/privacy?hl=de
Facebook https://www.fraenkische.com/facebook_de Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
(“Facebook”)
https://www.facebook.com/help/568137493302217
Instagram https://www.fraenkische.com/instagram_de Facebook https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram-Hilfebereich&bc[1]=Richtlinien%20und%20Meldungen

Facebook için aşağıda, 4. maddede ek ve tamamlayıcı bilgiler bulacaksınız.

1. Verilerin bizim tarafımızdan işlenmesi
Ürünlerimize, hizmetlerimize ve kariyer imkânlarımıza dikkati çekmek ve kullanıcılarla bu hedefler doğrultusunda iletişmde bulunabilmek ve kaliteyi yükseltebilmek amacıyla sosyal medya ortamlarını kullanmaktayız.
Bu süreçte kişiye ilişkin verilerin işlenmesi ilke olarak Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (GVKY) 6. maddesinin 1. paragrafının a fıkrası temelinde, halkla ilişkiler, iletişim ve ürün iyileştirme yönündeki haklı çıkarlarımıza dayanarak yapılır.
Sosyal medya ortamlarımızda sizin paylaşımlarınızı ve benzeri etkinliklerinizi, ayrıca – özel alan ayarına bağlı olmak üzere – sizin kamuya açık profilinizi görme imkânımız bulunmaktadır. Bu verilerden gerektiğinde, özellikle sosyal medya ortamlarımızda sunacağımız bilgileri ve ürünlerimizi, iyileştirmek amacıyla yararlanırız.
Sosyal medya ortamlarımız üzerinden bizimle temasa geçmeniz halinde, başvurunuzun gereğini yerine getirmek ve özellikle sorduğunuz sorulara cevap vermek için, bu ortam üzerinden bildirilen ve kişisel nitelikteki verileri işleriz. Sorunuzu söz konusu sosyal medya ortamı üzerinden cevaplamamız mümkündür. Bu durumda, kişisel verilerin işlenmesinde hukuki dayanak, sözü edilen amaçların getirdiği haklı çıkarlar temelinde, GVKY Madde 6, Paragraf 1, Fıkra b (sözleşmenin uygulanması veya ön adımlar atılması), veya bu dayanağın yetersiz kalması halinde, GVKY Madde 6, Paragraf 1, Fıkra f olmaktadır.
Bunun ötesinde, gerektiğinde sosyal medya ortamları bağlamında da olmak üzere, Bölüm III’te verilen bilgiler uyarınca kişiye ilişkin verileri de işlemekteyiz.
Platform üzerinden iletişimin güvensiz olabileceğini ihtiyaten belirtiriz. Bizimle her zaman başka iletişim yolları üzerinden temasa geçebilir ve böylece cevabımızı bu başka kanallar üzerinden alabilirsiniz.
Ayrıca, platformlardan birleştirilmiş kullanım istatistikleri almakta ve bunları kullanım davranışını değerlendirilmesi ve bilgilendirme sunumumuzun iyileştirilmesi amacıyla kullanmaktayız. Kullanım istatistikleri platformlar tarafından gerektiğinde kişisel veriler temelinde de oluşturulabilir. Buna ilişkin ayrıntıları her bir sunucunun yukarıda linki aktarılmış olan veri koruma bilgilerinden öğrenebilirsiniz. Facebook’a özgü bilgileri aşağıda bulacaksınız.

2. Verilerin platform işletmecisi tarafından işlenmesi
Kişisel verilerinizin sosyal medya sunucuları tarafından işlenmesi bizim etki alanımız dışındadır. Verilerin, sosyal ağın kendi hizmeti çerçevesinde işlenmesi söz konusu ağ sunucusunun denetimindedir. Bu kapsamda örneğin kullanıcı terminallerine çerezler konup bunlardan yararlanılması ve sizin sosyal ağdaki davranışınızın analizi bulunmaktadır.

3. Paylaşımların silinmesine ilişkin bilgiler
Sosyal medya ortamlarımızda paylaşımlar biçimde örneğin resim, metin, video gibi kişisel verilerinizi paylaştığınız, veya başka bir biçimde etkileşime girdiğiniz, örneğin “Beğen” butonunu tıkladığınız zaman verileriniz işleme alınır ve birçok durumda yayınlanır. Burada uygunsuz içerikler söz konusu ise bunları teamüle ve ilgili platformun ilkelerine uygun olarak silebiliriz.

4. Facebook ve Instagram’a ilişkin tamamlayıcı bilgiler
Bizim Facebook Fanpage sayfamıza ve Instragram ortamamıza girdiğinizde Facebook özellikle IP adresinizi ve ağ sunucunuzca aktarılan başka bilgilerinizi, ayrıca duruma göre, bilgisayarınızda çerez biçiminde bulunan bilgileri kaydeder. Bu bilgiler Facebook hayran sayfamızın ve Instagram ortamımızın sahibi olarak bize bu sayfanın kullanılması üzerine istatistiksel bilgiler (Insights) verilmesi için kullanılmaktadır.
Facebook ve biz kişisel bilgileri GVKY Madde 26 uyarınca ortaklaşa sorumluluk kapsamında işlemekte ve bu amaca uygun bir Joint Controller Agreement (Ortak Denetimci Sözleşmesi) akdetmiş bulunmaktayız. Facebook ile aramızda GVKY Madde 26 uyarınca varılmış olan bu sözleşmeyle ilgili temel bilgileri şuradan edinebilirsiniz: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Facebook tarafından Facebook Insights kapsamında veri işlenmesine ilişkin daha ayrıntılı bilgiyi şurada bulabilirsiniz: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.
Siz müdahil kişi sıfatıyla, bağlantısı verilen sözleşmedeki verilerden bağımsız olarak bize ve Facebook’a karşı haklarınızı kullanabilirsiniz.
Bu bağlamda sizin üzerinize toplanan bilgiler Facebook tarafından işlenmekte ve bu arada duruma göre Avrupa Birliği dışındaki ülkelere ve özellikle, merkezi ABD’de bulunan Facebook Inc.’e de aktarılmaktadır. Bu amaçla gerçekleşen aktarım ve işlem süreçlerinden veri koruma hukuku açısından Facebook’un sorumlu olduğuna dikkatinizi çekeriz. Facebook’un somut olarak hangi verileri elde ettiği ve bunlardan nasıl yararlanıldığı Facebook’un veri koruma açıklamasında açıklanmıştır. Konuyla ilgili diğer bilgileri Facebook’un veri koruma açıklamasında bulabilirsiniz: http://de-de.facebook.com/about/privacy
Bu bağlamda kişisel verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı, GVKY Madde 6, Paragraf 1, Fıkra f (söz konusu amaçlar doğrultusunda haklı çıkarlar) veya bir rıza beyanı alınmış bulunuyorsa GVKY Madde 6, Paragraf 1, Fkra a ve Madde 7 (Rıza) olmaktadır.
https://www.facebook.com/ads/preferenceshttps://www.facebook.com/settings und https://www.facebook.com/help/contact/367438723733209 linkleri üzerinden Facebook’taki kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ayarları değiştirebilirsiniz.

VIII. Haber Bülteni

1. Veri işlemenin tasviri ve kapsamı
a. İnternet sitemizde ücretsiz bir haber bültenine abone olma imkânı bulunmaktadır. Bu imkân kullanılıp aboneliğe başvurulduğunda formda görülen bütün veriler, örneğin e-mail adresi, iletişim bilgileri ve ülke, bize iletilir.

Ayrıca, başvuru sırasında kaydın yapıldığı IP adresi, tarih ve  saat de kaydedilir.

b. Eğer siz kendiniz veya şirketi içinde bizimle temas için muhatap durumunda olduğunuz işvereniniz tarafından bizden (örneğin ağ sayfamız üzerinden) mal veya hizmet satın alınmış ve bu sırada sizin e-mail adresiniz kullanılmışsa bu adres daha sonra tarafımızdan bir bülten gönderme amacıyla kullanılabilir. Böyle durumlarda bülten üzerinden sadece, daha önce bizden sipariş ettiğiniz veya kullandığınız ürünlerimiz veya hizmetlerimize benzer nitelikte mal veya hizmetler için direkt tanıtım yapılır.

Veri işleme bağlamında, haber bülteni gönderimi için üçüncü kişilere veri aktarılmaz. Veriler haber bülteni gönderiminin yanı sıra kullanıcı profillerinin oluşturulmasında da kullanılır.

2. Veri işlemede hukuki dayanak
Kullanıcının haber bültenine abone olmasından sonra verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendi uyarınca kullanıcının rıza beyanının bulunmasıdır.
Ürün ve hizmet satışından dolayı haber bülteni gönderilmesinin hukuki dayanağı ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir.

3. Veri işlemenin amacı
Kullanıcının e-posta adresi haber bülteninin gönderilmesi için alınır.
Kayıt işlemi çerçevesinde diğer kişisel veriler, hizmetlerin veya kullanılan e-posta adreslerinin kötüye kullanılmasının engellenmesi için toplanır.

4. Saklama süresi
Veriler toplanmalarına ilişkin amaçlar bakımından gereklilikleri ortadan kalkar kalkmaz silinir. Kullanıcının e-posta adresi, haber bülteni aboneliği aktif olduğu sürece saklanır.
Kayıt işlemi çerçevesinde toplanan diğer kişisel veriler yedi gün sonra silinir.

5. İtiraz ve giderme imkânı
Haber bülteni aboneliği ilgili kullanıcı tarafından istenildiği zaman bitirilebilir. Bunun için her haber bülteninde bu amaca yönelik bir link bulunur.
Bu suretle, üyelik işlemi sırasında toplanan kişisel verilerin saklanması için verilen onayın iptali de mümkün olmaktadır.

IX. Müşteri Hesabı Oluşturma ve Kullanma

1. Veri işlemenin kapsamı ve amacı
Belirli hizmetlerin ağ sayfamız üzerinden talebi için kullanıcının kaydedilmesi gerekmektedir. Bir müşteri hesabı oluşturulup kullanıldığında örneğin adınız, iletişim bilgileri, kullanıcı hesabı verileri, ayrıca müşteri hesabınızın kullanılması çerçevesinde yararlanılan hizmetlere ilişkin veriler işleme alınır.

Bu sırada, bu bilgilerin bir kısmı müşteri yönetimi programımıza otomatikman kaydedilir ve sipariş edilen ürünlerin sipariş işlemlerinin tamamlanması için orada saklanır. Bundan başka, kayıt sırasında derlenen veriler ilişkiyi sürdürmemizi, size tanıtım amacıyla yönelmemizi, sözleşme ilişkilerini hazırlamamızı ve bize gelen soruları cevaplamamızı sağlar.

2. Veri işlemenin hukuki dayanağı
Yapılan kayıt kullanıcının taraf olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesine veya ön sözleşmeyle ilgili önlemlerin uygulanmasına hizmet ediyorsa verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendidir.
Kullanıcı FRÄNKISCHE’nin bir iş partnerinin elemanıysa verilerin işlenmesinde hukuki dayanak, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir.
Verilerin müşteri yönetimi programımıza otomatikman alınarak saklanmasının hukuki dayanağı ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir.
Hesap kullanıldığında verilerin ve günlük dosyalarının geçici olarak kaydının hukuki dayanağı ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendidir.

3. Veri saklama süresi
Veriler toplanmalarına ilişkin amaçlar bakımından gereklilikleri ortadan kalkar kalkmaz silinir. Verilerin, internet sitesinin sunulması amacıyla kaydı halinde bu durum ilgili oturum sona erdiğinde söz konusudur.
Bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya ön sözleşmeyle ilgili önlemlerin uygulanması için toplanan veriler sözleşmenin uygulanması bakımından gereklilikleri ortadan kalktığında silinir. Sözleşmenin sona ermesinden sonra da, sözleşmeyle ilgili veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için sözleşme ortağının kişisel verilerini saklama zorunluluğu mevcut olabilir.
Müşteri hesabınızı silmek istiyorsanız lütfen info@fraenkische.de adresine başvurunuz. Müşteri hesabının silinmesiyle yasal bir saklama süresine tabi olan ilgili kişisel verilerin silinmesi arasında bir bağlantı olmadığına dikkati çekeriz. Bu veriler müşteri yönetimi programımızda bulunmaktadır.

X. İletişim Formu ve E-Mail Yoluyla Temas

1. Veri işlemenin tasviri ve kapsamı
Elektronik olarak iletişim kurmak için kullanılabilecek iletişim formları internet sitemizde mevcuttur.. Bir kullanıcı bu imkândan yararlandığında giriş maskesine girilen veriler bize iletilir ve saklanır. Bu veriler şunlardır:

(1) Ad, soyadı (zorunlu alan)
(2) İletişim yolu, örneğin e-mail adresi, posta adresi veya telefon numarası
(seçime göre zorunlu alan)
(3) Mesajınız
(4) Kullanıcının IP adresi
(5) Kayıt tarihi ve saati

Bu bağlamda girilen veriler FRÄNKISCHE Şirketler Grubu dışında üçüncü kişilere aktarılmaz. Veriler sadece haberleşmenin işlenmesi için kullanılır.

2. Veri işlemede hukuki dayanak
Kullanıcının rıza beyanının mevcut olması halinde verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendidir.
Bir e-mailin gönderimi çerçevesi içinde aktarılan verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir. E-postayla iletişimin bir sözleşmenin gerçekleştirilmesini hedeflemesi durumunda veri işleme için ilave hukuki dayanak, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendidir.

3. Veri işlemenin amacı
Giriş maskesinden alınan kişisel verilerin işlenmesi sadece, iletişim kurma işini düzenlememize yarar. Verilerin işlenmesinde gerekli olan haklı çıkarlar e-maille iletişim kurma durumunda da mevcuttur.
Gönderme işlemi sırasında işlenen diğer kişisel veriler iletişim formunun kötüye kullanılmasının engellenmesine ve bilişim teknolojisi sistemlerimizin güvenliğinin sağlanmasına hizmet eder.

4. Veri saklama süresi
Veriler toplanmalarına ilişkin amaçlar bakımından gereklilikleri ortadan kalkar kalkmaz silinir. İletişim formunun veri giriş maskesinden elde edilen ve e-postayla gönderilmiş olan kişisel veriler için bu silme işlemi kullanıcıyla haberleşme bitiriliğinde ve iletişime yol açan konu aydınlatılarak kapatıldığında gerçekleşir.

5. İtiraz ve iptal imkânı
Kullanıcı, kişisel verilerinin işlenmesi için verdiği onayı istediği zaman iptal etme imkânına sahiptir. Kullanıcı e-mail yoluyla bizimle iletişime geçerek kişisel verilerinin saklanmasına istediği zaman itiraz edebilir. Böyle bir durumda haberleşme sürdürülemez. Lütfen silme isteğinizi e-maille info@fraenkische.de adresimize gönderiniz.
İletişim kaydı sırasında kaydedilen tüm kişisel veriler bu durumda silinir.

XI. Sosyal Medya Eklentilerinin Kullanımı

Ağ sayfamızda sosyal medya kuruluşlarına ait, sosyal eklenti adı verilen unsurları kullanmaktayız. Bu eklentiler sosyal ağ sunucularının bağımsız olarak oluşturduğu ek unsurlardır. Biz bu eklentileri ağ sayfamızın ziyaretçilerinin çevrimiçi sunumumuzu münferit ağlarda paylaşabilmeleri ve böylece çevrimiçi sunumumuzun yayılım alanını genişletmemiz amacıyla kullanıyoruz

Sosyal ağ sunucularının bu çevrimiçi sunum üzerinden veriler elde etmesini ve duruma göre saklamasını veya tekrar kullanmasını istemiyorsanız söz konusu eklentileri kullanmamalısınız. Sizin ağ sayfamızı ziyaretinizin sosyal ağ sunucuları tarafından kaydedilip değerlendirilmesini çift tıklama çözümü adı verilen yöntemle önlemekteyiz. Kişisel verilerin bir sosyal ağ işletmecisine aktarılması sadece sosyal eklentiler kullanıldığında gerçekleşir.

Aşağıda, ağ sayfamızda kullanılan eklentilerin her biri üzerine bilgiler bulacaksınız.

1. LinkedIn
a. Kişisel verilerin işlenme kapsamı
Sayfalarımıza “LinkedIn” adlı sosyal ağın unsurları yerleştirilmiştir. Bu işlevler LinkedIn Ireland Limited, 77 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, İrlanda, tarafından sunulmaktadır. “InShare” butonu kullanılınca, ziyaret ettiğiniz internet sayfaları LinkedIn hesabınızla ilişkilendirilir ve diğer kullanıcılara bildirilir. Bu esnada LinkedIn’e veriler de aktarılır.

Verilerin işlenmesi ve LinkedIn tarafından kullanımına dair uyarıları, ayrıca bununla ilgili haklarınızı ve özel alanınızın korunması için ayar imkânlarını LinkedIn’in şu bağlantısındaki veri koruma beyanından öğrenmenizi rica ederiz: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other..

b. Kişisel verilerin işlenmesinde hukuki dayanak
Kişisel verilerin LinkedIn’e aktarılmasının hukuki dayanağı, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendidir.

Verilerin LinkedIn platformunda işlenmesine ilişkin diğer bilgileri şu bağlantı üzerinden indirebilirsiniz:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other..

2. Xing
a. Kişisel verilerin işlenme kapsamı
Sayfalarımıza “XING” adlı sosyal ağın unsurları yerleştirilmiştir. Bu işlevler XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Almanya, tarafından sunulmaktadır. “XING” butonu kullanılınca, ziyaret ettiğiniz internet sayfaları veya içerikler XING hesabınızla ilişkilendirilir ve diğer kullanıcılara bildirilir. Bu esnada XING’e veriler de aktarılır.

Verilerin işlenmesi ve XING tarafından kullanımına dair uyarıları, ayrıca bununla ilgili haklarınızı ve özel alanınızın korunması için ayar imkânlarını XING’in şu bağlantısındaki veri koruma beyanından öğrenmenizi rica ederiz: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

b. Kişisel verilerin işlenmesinde hukuki dayanak
Kişisel verilerin XING’e aktarılmasının hukuki dayanağı, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendidir.
Verilerin XING platformunda işlenmesine ilişkin diğer bilgileri şu bağlantı üzerinden indirebilirsiniz:https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

3. Youtube
a. Kişisel verilerin işlenme kapsamı
Sayfalarımıza “YouTube” adlı sosyal ağın unsurları yerleştirilmiştir. Bu işlevler YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD, tarafından sunulmaktadır. YouTube, LLC, Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD, şirketinin alt kuruluşudur.
Sizin ağ sayfamızı ziyaretinizin sosyal ağ sunucuları tarafından kaydedilip değerlendirilmesini çift tıklama çözümü adı verilen yöntemle önlemekteyiz. Sayfamızı ziyaret ettiğinizde YouTube hizmetlerinin devreye alınması ve kullanılması için rıza belirttiyseniz YouTube’a kişisel veriler aktarılır. Verilerin işlenmesi ve YouTube/Google tarafından kullanımına dair uyarıları, ayrıca bununla ilgili haklarınızı ve özel alanınızın korunması için ayar imkânlarını YouTube/Google’ın şu bağlantısındaki veri koruma beyanından öğrenmenizi rica ederiz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr&gl=de.

b. Kişisel verilerin işlenmesinde hukuki dayanak
Kişisel verilerin YouTube’a aktarılmasının hukuki dayanağı, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendidir.
Verilerin işlenmesi ve YouTube/Google tarafından kullanımına dair uyarıları, ayrıca bununla ilgili haklarınızı ve özel alanınızın korunması için ayar imkânlarını YouTube/Google’ın şu bağlantısındaki veri koruma beyanından öğrenmenizi rica ederiz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr&gl=de.

c. Veri işlemenin amacı
Verilerinizin işlenme amacı ve YouTube tarafından kullanılması hususunda Youtube/Google’ın aşağıdaki bağlantıda bulunan veri koruma beyanına dikkatinizi çekeriz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr&gl=de.

d. Verilere ilişkin saklama süresi, itiraz ve giderme imkânı
YouTube’daki verilerinize ilişkin saklama süresi, ayrıca itiraz ve giderme imkânları konusunda  Youtube/Google’ın şu bağlantıdaki veri koruma beyanına dikkatinizi çekeriz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr&gl=de.

4. Facebook
a. Kişiye ilişkin verilerin işlenme kapsamı
Bu çevrimiçi sunum ayrıca, “Facebook Ireland Ltd.” (aşağıda: “Facebook”) kuruluşunun hizmetlerine bağlantılıdır.

Bizim Facebook’taki hayranlar sayfamıza girdiğinizde Facebook özellikle IP adresinizi ve duruma göre, bilgisayarınızda çerez biçiminde bulunan başka bilgileri kaydeder. Bu bilgiler Facebook hayran sayfasının sahibi olarak bize bu sayfanın kullanılması üzerine istatistiksel bilgiler verilmesi için kullanılmaktadır.

Bu bağlamda sizin üzerinize toplanan bilgiler Facebook tarafından işlenir ve bu arada duruma göre Avrupa Birliği dışındaki ülkelere de aktarılır. Bu amaçla gerçekleşen aktarım ve işlem süreçlerinden veri koruma hukuku açısından Facebook’un sorumlu olduğuna dikkatinizi çekeriz. Facebook’un somut olarak hangi verileri elde ettiği ve bunlardan nasıl yararlanıldığı genel bir biçim içinde Facebook’un veri koruma yönergesinde anlatılmıştır. Konuyla ilgili diğer bilgileri Facebook’un veri koruma açıklamasında bulabilirsiniz: http://de-de.facebook.com/about/privacy

b. Kişisel verilerin işlenmesinde hukuki dayanak
Kişisel verilerin Facebook’a aktarılmasının hukuki dayanağı, sizin bu hizmetleri amacına uygun olarak kullanmanız durumunda, GVKY madde 6, fıkra 1, bent b’dir. Bundan başka GVKY madde 6, fıkra 1, bent f uygulanır.

5. Instagram
A. Kişisel verilerin kapsamı ve işlenmesi
Sayfalarımıza 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda adresinde yerleşik Facebook Ireland Ltd. şirketinin teknik bir platformu olan “Instagram” hizmetinin bileşenleri entegre edilmiştir.

İlke olarak, bir Instagram sayfasına girdiğinizde kullanıcı bilgisayarınıza ait IP adresi Facebook/Instagram’a aktarılır. Facebook/Instagram bu IP adresini sadece anonimleştirilmiş şekliyle kullandığıını ve 90 gün sonra sildiğini belirtmektedir. Kullanıcı terminalleri üzerine bunun ötesindeki bilgiler sadece, giriş bilgilendirmesi gibi amaca yönelik işlevlerden yararlanma çerçevesinde saklanmaktadır.

Verilerin işlenmesi ve Instagram tarafından kullanılmasına dair uyarıları, ayrıca bununla ilgili haklarınızı ve özel alanınızın korunması için ayar imkânlarını Instagram’ın şu bağlantısındaki veri koruma beyanından öğrenmenizi rica ederiz: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

b. Kişisel verilerin işlenmesinde hukuki dayanak
Kişisel verilerin Instagram’a aktarılmasının hukuki dayanağı, sizin bu hizmetleri amacına uygun olarak kullanmanız durumunda, GVKY madde 6, fıkra 1, bent b’dir. Bundan başka GVKY madde 6, fıkra 1, bent f uygulanır.

XII. etracker Yoluyla Ağ Analizi

1. Kişisel verilerin kapsamı ve işlenmesi
Kullanıcılarımızın internette gezinti davranışlarının analizi için internet sitemizde bir Alman ağ analiz yazılımı hizmet sağlayıcısı olan etracker’in (www.etracker.com) yazılım aracı Web Controlling Suite’u kullanmaktayız. Bu yazılım kullanıcının bilgisayarına bir çerez yerleştirir (çerezler için yukarıya bakınız). İnternet sitemizin münferit sayfaları görüntülendiğinde şu veriler kaydedilir:

(1) Kullanıcının sitemizi çağırmakta kullandığı sistemin IP adresinin üç biti (xxx.xxx.xxx.???)
(2) Çağrılan ağ sayfası
(3) Kullanıcının çağrılan ağ sayfasına ulaşırken geçtiği ağ sayfası (Referrer)
(4) İlk çağrılan sayfadan hareketle çağrılan alt sayfalar
(5) Ağ sayfasında kalış süresi
(6) Ağ sayfasının çağrılış sıklığı

Bu bağlamda, değerlendirme yazılımı sadece etracker sunucularında çalışır. IP adresi anonimleştirildiği için kullanıcının kişisel verileri saklanmaz. Yazılım IP adreslerinin tam olarak saklanmayıp IP adresinin 1 bitinin maskeleneceği şekilde ayarlanmıştır (Örn.  xxx.xxx.xxx.???). Bu suretle, kısaltılmış IP adresinin görüntülemenin yapıldığı bilgisayarla bağlantılandırılması mümkün değildir.
Veriler üçüncü kişilere aktarılmaz. etracker’da dosyalanan anonimleştirilmiş verileri ihitiyaca göre istatistik amacıyla  dışa aktarmaktayız.

2. Kişisel verilerin işlenmesinde hukuki dayanak
Kişisel verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendidir.

3. Veri işlemenin amacı
Kullanıcının mümkün olan en kısa zamanda anonimleştirilmiş olan kişisel verilerinin işlenmesi kullanıcının internette gezinme davranışının bir analiz etmemizi sağlar. Alınan verilerin değerlendirilmesi sayesinde internet sitemizin münferit bileşenlerinin kullanılışı hakkındaki bilgileri bir araya getirebilmekteyiz. Bu bize internet sitemizi ve bu sitenin kullanıcı dostu özelliğini sürekli biçimde geliştirmemizi sağlamakta yardımcı olmaktadır.

4. Saklama süresi
Veriler anonimleştirildikleri için silinmez ve değerlendirme amaçlarıyla her zaman kullanımımıza hazır bulunur. Münferit kullanıcıya dair sonuçlara varmak mümkün değildir. etracker toplanan verileri hiçbir zaman başka veri tabanlarıyla, örneğin kişisel bir ilinti kurmak amacıyla, birleştirmemekle yükümlüdür (bkz. https://www.etracker.com/en/data-privacy/).

etracker’ın kişisel alan ayarlarıyla ilgili daha fazla bilgiyi şu bağlantıda bulabilirsiniz: https://www.etracker.com/en/data-privacy/

XIII. Google Adwords

1. Bilgi işlemenin tasviri ve kapsamı
Pazarlama kampanyalarımız için Google Adwords Conversion Tracking gerecini kullanmaktayız. Burada Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD, şirketinin bir analiz hizmeti söz konusudur.
Google aracılığıyla yayınlanmış bir reklama tıkladığınızda bilgisayarınıza geridönüş takibi (Conversion Tracking) için bir çerez kaydedilir. Bu çerezler 30 gün sonra geçerliliklerini yitirir, kişisel veri içermez ve bu bakımdan kişisel kimlik tanılamasına yaramazlar.
Belirli bazı internet sitelerimizi çağırmış iseniz ve çerezin süresi henüz dolmamış ise reklama tıklamış ve bu sayede sitemize yönlendirilmiş olduğunuzu belirleyebiliriz. Bu bilgi hizmet sağlayıcı olarak Google’a da ulaşır.

2. Kişisel verilerin işlenmesinde hukuki dayanak
Kişisel verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendidir.

3. Veri işlemenin amacı
Geridönüş çerezi (conversion cookie) yardımıyla topladığımız bilgiler geridönüş istatistikleri oluşturma amacına hizmet eder. Bu vesileyle, Google aracılığıyla yayınlanmış bir reklama tıklayan ve geri dönüş etiketiyle donatılan bir siteye iletilen kullanıcıların toplam sayısını öğreniriz. Fakat kullanıcıların tanılanmasına yarayabilecek hiçbir bilgi elde etmeyiz.

4. Saklama süresi
Çerezler gerçi 30 gün sonra geçerliliklerini kaybeder, fakat silme işlemini siz bizzat yapmadıkça silinmezler.
Daha fazla bilgiye ve Google’ın veri kullanım beyanına şuradan ulaşabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=tr.

5. İtiraz ve giderme imkânı
Geridönüş takibi sürecine katılmak istemiyorsanız buna rızanız olmadığını ağ sayfamıza ilk girişinizde belirtebilir veya çerezlerin yerleştirilmesini  internet tarayıcınızın ayarları üzerinden önleyebilirsiniz.
Bundan başka, Google ayarlarında size yönelik kişiselleştirilmiş reklam işlevini etkisiz hale getirebilirsiniz. Bununla ilgili bir kılavuzu şu bağlantıda bulabilirsiniz:https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=tr.

XIV. Facebook Pixel

1. Veri işlemenin tasviri ve kapsamı
Facebook’ta hedef gruba özgü duyuru yayınlamak (özellikle açık iş duyuruları) ve dönüşüm ölçümü yapmak amacıyla Facebook Pixel’i kullanıyoruz. Bu gereç Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda („Facebook“) tarafından işletilmekte ve kullanıcıların bir Facebook duyurusunu tıkladıktan sonraki davranışını izlemeyi ve duyuruyu veren veya duyurunın hedefi olan kuruluşun ağ sayfasına yönlendirilmesini sağlamaktadır. Dönüşüm izleme süreci Facebook duyurularının etkililiğini istatistiksel ve pazar araştırmasına yönelik hedefler doğrultusunda ölçmeye, değerlendirmeye ve optimize etmeye imkân verir.
Elde edilen kişisel veriler Facebook Pixel tarafından Facebook’a iletilir ve Facebook tarafından dönüşüm ölçümü amacıyla işlenir. Biz gerektiğinde Facebook’tan anonimleştirilmiş biçimde dönüşüm ölçümü raporları alırız. Facebook’un iletilmiş kişisel verileri örneğin mevcut bir Facebook hesabında bulunan başka kişisel verilerle bağlantılandırması veya Facebook’un söz konusu verileri başka amaçlarla kullanması ihtimal dışı bırakılamaz.
Ayrıca, verilerin güvensiz üçüncü ülkelere, örneğin ABD’ye aktarılması da ihtimal dışı bırakılamaz,
Facebook Pixels’in devreye girmesi bize Facebook’ta hedef gruba yönelik duyurular yayınlama imkânını sağlamaktadır.
Facebook Pixel ayrıca, daha önce temasa geçmiş olduğumuz kişilere Facebook duyuruları göstermek için de kullanılır (Retargeting).
Google aracılığıyla yayınlanmış bir duyuruya tıkladığınızda bilgisayarınıza dönüşüm izlemesi için bir çerez kaydedilir.
Belirli bazı internet sitelerimizi çağırmış iseniz ve çerezln süresi henüz dolmamış ise duyuruya tıklamış ve sitemize bu yoldan yönlendirilmiş olduğunuzu belirleyebiliriz. Bu bilgi hizmet sağlayıcı olarak Facebook’a da ulaşır.

2. Veri işlemenin hukuki dayanağı
Veriler sadece rıza halinde işlenir. Bu rızayı örneğin ağ sayfamıza ilk girişinizde de görüntülenen çerez bannerindeki beyan yoluyla verebilirsiniz.
Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesinin hukuki dayanağı GVKY Madde 6, Paragraf 1, Fkra a (Rıza) olmaktadır.
Kişisel verilerin güvenli olmayan üçüncü ülkelere aktarılması GVKY Madde 49, Paragraf 1, Fkra a (Rıza) ve Avrupa Birliği Tip Sözleşme Şartları temelinde yapılır.

3. Veri işlemenin amacı
Veri işlemenin amacı Facebook duyurularının etkililiğini istatistiksel ve pazar araştırmasına yönelik hedefler doğrultusunda ölçmek, değerlendirmek ve optimize etmektir.
Başka bir amaç, daha önce temasa geçmiş olduğumuz kişilere Facebook duyuruları göstermektir (Retargeting).

4. Saklama süresi
Çerezlerin hangi süreyle saklanacağını bu ağ sayfasında kullanılan çerezler tablosundan öğrenebilirsiniz.
Verilerin Facebook tarafından işlenmesine ilişkin genel bilgileri Facebook’un şu linkteki Veri Yönergesi’nde bulabilirsiniz: https://www.facebook.com/policy.php. Facebook-Pixel ve çalışma biçimine ilişkin özel bilgi ve ayrıntılara Facebook’un şu linkteki Yardım sayfasından ulaşabilirsiniz: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

5. İtiraz ve giderme imkânı
İzleme sürecine katılmak istemiyorsanız ağ sayfamıza ilk girişinizde bu yönde rıza vermekten kaçınabilir veya rızanızı daha sonra iptal edebilirsiniz

XV. LinkedIn Insight Tag

1. Veri işlemenin tasviri ve kapsamı
LinkedIn platformuna hedef gruba ilişkin duyuruların (özellikle açık iş duyurularının) yerleştirilmesi ve dönüşümlerin izlenmesi amacıyla LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland („LinkedIn“) şirketine ait LinkedIn Insight Tag gerecini kullanmaktayız.
LinkedIn Insight-Tag gereci ağ sayfasına girişlerle ilgili verilerin (URL, Referrer-URL, IP adresi, cihaz ve sunucu özellikleri (User Agent) ve zaman damgası) kaydedilmesini mümkün kılar. IP adresleri kısaltılmış veya (eğer üyelere cihazlar üstü erişim amacıyla) hash işlevli olarak işlenmekte ve kullanıcıların bir LinkedIn duyurusunu tıkladıktan sonraki davranışını izlemeyi ve duyuruyu veren veya duyurunın hedefi olan kuruluşun ağ sayfasına yönlendirilmesini sağlamaktadır. Dönüşüm izleme süreci LinkedIn duyurularının etkililiğini istatistiksel ve pazar araştırmasına yönelik hedefler doğrultusunda ölçmeye, değerlendirmeye ve optimize etmeye imkân verir.
Elde edilen kişisel veriler LinkedIn Insight Tag tarafından LinkedIn’e iletilir ve LinkedIn tarafından dönüşüm ölçümü amacıyla işlenir. Biz gerektiğinde LinkedIn’den anonimleştirilmiş biçimde dönüşüm ölçümü raporları alırız. LinkedIn’in aktarılan kişisel verilerle başka, örneğin mevcut bir LinkedIn hesabından alınan kişisel veriler arasında bağlantı kurması ihtimal dışı bırakılamaz. LinkedIn ayrıca, duyuruların etkililiğini iyileştirmek ve üyelere cihaz üstü yoldan erişebilmek amacıyla sizi tanılamayan veriler kullanmaktadır. LinkedIn’in söz konusu verileri kendi başka amaçları için kullanması ihtimal dışı bırakılamaz.
LinkedIn Insight Tags’in devreye girmesi bize LinkedIn’de hedef gruba yönelik duyurular yayınlama ve ağ sayfasının ziyaretçilerinin meslekî hedefleri ve tercih ettikleri içerikler konusunda gerçek zamanlı bilgiler elde etme imkânını sağlamaktadır.
Verilerin güvensiz üçüncü ülkelere, örneğin ABD’ye aktarılması ihtimal dışı bırakılamaz,
LinkedIn Insight Tag ayrıca, daha önce temasa geçmiş olduğumuz kişilere LinkedIn duyuruları göstermek için de kullanılır (Retargeting).
LinkedIn üzerinden yayınlanmış bir duyuruya tıkladığınızda bilgisayarınıza dönüşüm izlemesi için bir çerez kaydedilir.
Belirli bazı internet sitelerimizi çağırmış iseniz ve çerezin süresi henüz dolmamış ise duyuruya tıklamış ve bu sayede sitemize yönlendirilmiş olduğunuzu belirleyebiliriz. Bu bilgi hizmet sağlayıcı olarak LinkedIn’e de ulaşır.

2. Veri işlemenin hukuki dayanağı
Veriler sadece rıza halinde işlenir. Bu rızayı örneğin ağ sayfamıza ilk girişinizde de görüntülenen çerez bannerindeki beyan yoluyla verebilirsiniz.
Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesinin hukuki dayanağı GVKY Madde 6, Paragraf 1, Fkra a (Rıza) olmaktadır.
Kişisel verilerin güvenli olmayan üçüncü ülkelere aktarılması GVKY Madde 49, Paragraf 1, Fkra a (Rıza) ve Avrupa Birliği Tip Sözleşme Şartları temelinde yapılır.

3. Veri işlemenin amacı
Veri işlemenin amacı Facebook duyurularının etkililiğini istatistiksel ve pazar araştırmasına yönelik hedefler doğrultusunda ölçmek, değerlendirmek ve optimize etmektir.
Başka bir amaç, daha önce temasa geçmiş olduğumuz kişilere Facebook duyuruları göstermektir (Retargeting).

4. Saklama süresi
Çerezlerin hangi süreyle saklanacağını bu ağ sayfasında kullanılan çerezler tablosundan öğrenebilirsiniz.
Üyelerin tanılama kodları LinkedIn tarafından verilerin takma adlara bağlanması sürecinde yedi gün zarfında kaldırılır. Takma adlar altında kalan veriler LinkedIn tarafından daha sonra, 90 gün zarfında silinir.
Verilerin LinkedIn tarafından işlenmesine ilişkin genel bilgileri LinkedIn’in şu linkteki Veri Yönergesi’nde bulabilirsiniz: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy.

5. İtiraz ve giderme imkânı
İzleme sürecine katılmak istemiyorsanız ağ sayfamıza ilk girişinizde bu yönde rıza vermekten kaçınabilir veya rızanızı daha sonra iptal edebilirsiniz

XVI. Google Maps

1. Vergi işlemenin tasviri ve kapsamı
İnternet sayfamızda örneğin güzergâh tarifi için interaktif harita hazırlanması gibi coğrafi bilgilerin görüntülenmesi amacıyla Google Maps kullanılmaktadır. Google Maps kullanımında, kullanan kişi tarafından Google’a ağ sayfasının kullanılması ve harita işlevleriyle ilgili kişisel veriler aktarılır.
Verilerin Google tarafından işlenmesi hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Google’ın veri koruma bilgilerinden edinebilirsiniz.

2. Verilerin işlenmesinde hukuki dayanak
Kişisel verilerin ve günlük dosyalarının geçici olarak saklanmasının hukuki dayanağı, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir.
Kişisel verilerin Google Maps servisinin sunucusu sıfatıyla Google’a aktarılmasının hukuki dayanağı, ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendidir.

3. Veri işlemenin amacı
Kullanıcı ağ sayfalarımızdaki Google harita hizmetlerinin kullanarak bizi daha kolay bulma imkânına sahip olmaktadır.

4. Saklama süresi
Veriler toplanmalarına ilişkin amaçlar bakımından gereklilikleri ortadan kalkar kalkmaz silinir. Verilerin, internet sitesinin sunulması amacıyla kaydı halinde bu durum ilgili oturum sona erdiğinde söz konusudur.
Verilerin günlük dosyalarında saklanması durumunda bu silme 14 gün sonra gerçekleşir. Bunun ötesinde bir saklama mümkündür. Bu durumda, görüntüleyen kullanıcıyla bağlantılandırmanın mümkün olmaması için kullanıcıların IP adresleri anonimleştirilir veya rumuzlara dönüştürülür.

5. İtiraz ve giderme imkânı
Google’ın bir harita detayı göstermek suretiyle bizim internet sayfamız üzerinden sizinle ilgileri verileri elde etmesini, işlemesini veya kullanmasını istemiyorsanız sitemize ilk girişinizde gösterilen, Google’a verilerinizin aktarılmasına ilişkin rıza beyanını reddedebilirsiniz. Bundan başka, tarayıcı ayarlarınızda JavaScript’i deaktive edebilirisiniz. Fakat bu durumlarda harita gösteriminden yararlanamazsınız. JavaScript’in devre dışı bırakılmasıyla, internet sayfasında bulunan örneğin menü navigasyonu gibi işlevler de çalışmaz olur. Bundan dolayı, sayfamızın içeriğini ve özelliklerini tam olarak kullanmak istiyorsanız JavaScript’i devre dışı bırakmanızı tavsiye etmeyiz.
Yukarıda, Madde V’te tanımlandığı üzere, Google MAPS’in kullanılmasında da bir çerez yerleştirilir. Bu nedenle oradaki ilgili uyarılar geçerlidir.

XVII. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verileriniz işlenmekteyse ABGVKY’ya göre ilgili kişi konumundasınız demektir ve sorumlu kişiye karşı şu haklara sahip olursunuz:

1. Veri işlemine ilişkin bilgi edinme, sildirme, kısıtlama hakkı, rıza beyanının geri alınması, verilerin aktarılabilirliği
Her ilgili kişi ABGVKY’nin 16. maddesi uyarınca bilgi edinme,  ABGVKY’nin 17. maddesi uyarınca sildirme, ABGVKY’nin 18. maddesi uyarınca işlemenin kısıtlanması ve ABGVKY’nin 20. maddesi uyarınca verilerin aktarılabilir olması hakkına sahiptir.
Bilgi edinme ve sildirme hakkı konusunda Federal Veri Koruma Kanunu’nun (BDSG) 34. ve 35. maddelerinin getirdiği kısıtlamalar geçerlidir. Bundan başka, yetkili bir veri koruma denetimi makamı nezdinde şikâyet hakkı mevcuttur (BDSG’nin 19. maddesiyle bağlantılı olarak ABGVKY’nin 77. maddesi).
Kişisel verilerin işlenmesine yönelik olarak yaptığınız bir rıza beyanını bizim nezdimizde her zaman iptal edebilirsiniz. Bu bize ABGVKY’nin yürürlüğe girdiği tarih olan 25 Mayıs 2018’den önce verilmiş olan rıza beyanlarının iptali için de geçerlidir. Lütfen, bu iptal işleminin ancak gelecek için işlerlik kazanacağını dikkate alınız. Bu iptalden önce yapılmış olan işleme süreçleri iptalden etkilenmez.
Bundan başka, ABGVKY’nin 22. maddesi uyarınca, tamamen otomatize edilmiş karar süreci dışında kalma hakkınız vardır. İş ilişkisinin kurulması, uygulanması ve bitirilmesi amacıyla ilke olarak, tamamen otomatize edilmiş bir karar süreci kullanmamaktayız. Münferit durumlarda (örneğin ürünlerimizin ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi amacıyla) bu yöntemi uygulamamız halinde, kanun yönünden öngörülmüş ise, sizi bu durumdan ve bu konuyla ilgili haklarınızdan ayrıca haberdar edeceğiz.

2.  İtiraz hakkı

Ayrıca, sizin özel durumunuzdan kaynaklanan sebeplerle, sizinle ilgili kişisel verilerin ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının e bendi (Kamu çıkarına yönelik veri işleme) ve ABGVKY’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi (Çıkarların karşılaştırılması temelinde veri işleme) uyarınca işlenmesine her zaman itiraz etme hakkınız vardır; bu durum söz konusu hükme dayalı, ABGVKY’nin 4. maddesinin 4. alt bendinde öngörülen anlamda bir profilleme için de geçerlidir. İtiraz etmeniz halinde, kişisel verilerinizin işlenmesini, bu verilerin işlenmesini gerektiren ve sizin çıkarlarınız, haklarınız ve özgürlüklerinizden daha üstün olan zorlayıcı, haklı sebepler olduğunu ispat etmemiz hali dışında, durduracağız. Böyle sebepler arasında özellikle, verilerin işlenmesinin hukuki taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması bakımından gerekli olması yer alır.

3. Verilerin sağlanması yükümlülüğü
İş ilişkimiz çerçevesinde, bir iş ilişkisinin kabulü, uygulanması ve sonuçlandırılması ve buna bağlı sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gerekli olan veya bizim için derlenmesi yükümlülüğü olan kişisel sözleşme verilerini sağlamanız gerekmektedir. Bu veriler olmadan, genel olarak, sizinle bir sözleşme yapmamız, bunu uygulamamız veya bitirmemiz mümkün olamayacaktır.
Bu keza, çevrimiçi sunumumuzun ziyareti ve kullanıcı bilgilerinin derlenmesi için de geçerlidir.  Çevrimiçi sunumumuzdan yararlanmanız, kullanıcı verileriniz derlenmediği takdirde biz ve bizim hizmet sağlayıcılarımız için mümkün olmayacaktır.

4. Bir denetleme makamı nezdinde şikâyet hakkı
Sizi ilgilendiren kişisel verilerin ABGVKY’ye aykırı olduğu görüşündeyseniz, başka bir idare hukuku veya mahkeme yolu saklı kalmak kaydıyla, özellikle ikâmetgâhınızın veya çalıştığınız yerin bulunduğu veya olası ihlalin yapıldığı yerde yetkili bir denetleme makamı nezdinde şikâyet hakkına sahipsiniz.
Şikâyetin iletildiği denetim makamı şikâyet eden kişiye ABGVKY’nin 78. maddesi uyarınca mahkeme yolu da dahil olmak üzere şikâyet sonuçlarının durumunu bildirir.

Yukarıda sözü edilen haklarla ilgili daha ayrıntılı bilgileri ve açıklamaları Avrupa Komisyonu’nun şu ağ sayfasında bulabilirsiniz: “Rights for citizens”.

XVI. Fotoğraf Kredi

©peshkova – stock.adobe.com
©blackzheep – stock.adobe.com
©Wellnhofer Designs – stock.adobe.com
©Robert Kneschke – stock.adobe.com
©3darcastudio – stock.adobe.com
©archideaphoto –  stock.adobe.com
©Christian Hillebrand – stock.adobe.com
©ptyphoto – stock.adobe.com
©peshkov – stock.adobe.com
©momius – stock.adobe.com
©stock.adobe.com
©Gpoint Studio – fotolia.de
©REDPIXEL – stock.adobe.com
©vejaa – stock.adobe.com
©lev dolgachov – stock.adobe.com
©pololia – stock.adobe.com