Vyhlásenie o ochrane osobných údajov podľa GDPR

I. Meno a adresa prevádzkovateľa

Subjektom zodpovedným za spracovanie osobných údajov v zmysle nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ostatných zákonov na ochranu osobných údajov platných v členských krajinách a iných právnych ustanovení o ochrane osobných údajov je spoločnosť FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG a jej dcérske spoločnosti so sídlom v EÚ, v ktorých má FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG sama priamy alebo nepriamy väčšinový podiel (skupina FRÄNKISCHE).

FRÄNKISCHE Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Straße 1
97486 Königsberg/Bayern
Telefón: +49 95 25 88-0
Fax: +49 95 25 88-150
E-mail: info@fraenkische.de
Webová stránka: www.fraenkische.com

II. Meno a adresa zodpovednej osoby

Meno a adresa zodpovednej osoby

DataCo GmbH
Herr Kivanc Semen
Nymphenburger Str. 86
80636 München

Tel.: +49 89740045840
E-Mail: datenschutz@fraenkische.de

III. Všeobecné ustanovenia o spracovaní osobných údajov

Prostredníctvom nasledujúcich informácií by sme vám, návštevníkom našich webových stránok, zákazníkom alebo záujemcom o naše služby, dodávateľom alebo iným dotknutým osobám chceli poskytnúť prehľad o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje a aké máte na základe danej legislatívy práva. Spracovanie jednotlivých osobných údajov a spôsob ich využitia sa riadi podľa požadovanej alebo dohodnutej služby. Z tohto dôvodu sa vás nebudú týkať úplne všetky časti týchto informácií.

1. Rozsah spracovania osobných údajov
Osobné údaje našich zákazníkov, používateľov našich webových stránok alebo iných dotknutých osôb zhromažďujeme a používame zásadne iba vtedy, ak je to v danom kontexte spracovania nevyhnutné.

2. Právny základ na spracúvanie osobných údajov
Pokiaľ pre operácie spracúvania osobných údajov vyžadujeme súhlas dotknutej osoby, je právnym základom čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).
Pri spracúvaní osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, je právnym základom čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Platí to aj pre operácie spracúvania potrebné na realizáciu opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy.
Ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na splnenie právnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na našu spoločnosť, je právnym základom čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, je právnym základom čl. 6 ods. 1 písm. d) GDPR.
Ak je spracúvanie potrebné na ochranu oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, je právnym základom na spracovanie čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

3. Vymazanie osobných údajov a obdobie uchovávania
Osobné údaje dotknutej osoby sa vymazávajú alebo zneprístupňujú, len čo pominie účel ich uchovávania. Uchovávanie sa okrem toho môže realizovať, keď uchovávanie stanovil európsky alebo vnútroštátny zákonodarca v úniových nariadeniach, zákonoch alebo v iných predpisoch, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú. K obmedzeniu spracovania osobných údajov alebo k ich vymazaniu dochádza, aj keď uplynie lehota na uchovávanie stanovená uvedenými normami, nie však v prípade, ak je ďalšie ukladanie údajov potrebné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy.

IV. Spracovanie osobných údajov obchodných partnerov

1. Opis a rozsah spracúvania osobných údajov
V rámci spolupráce s obchodnými partnermi spracúvame osobné údaje kontaktných osôb zákazníkov, dodávateľov, záujemcov, distribútorov a spolupracovníkov (ďalej „obchodní partneri“). Pritom sa spracúvajú predovšetkým nasledujúce osobné údaje:

 • Kontaktné informácie, ako sú krstné mená a priezviská, obchodná adresa, firemné telefónne číslo, firemné telefónne číslo na mobil, firemné číslo faxu a firemná e-mailová adresa,
 • platobné údaje, ako sú údaje potrebné na vykonanie platobných operácií alebo na prevenciu podvodov vrátane informácií o kreditných kartách a číslach kariet,
 • ďalšie informácie, ktorých spracovanie je potrebné v rámci projektu alebo uzatvorenia zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou a ktoré nám naši obchodní partneri dobrovoľne poskytnú, napr. v rámci vykonaných objednávok, požiadaviek alebo projektových detailov,
 • osobné údaje, ktoré sa získajú z verejne dostupných zdrojov, informačných databáz alebo z registrov dlžníkov a
 • osobné údaje potrebné na overenie osoby:
 • dátum narodenia, občiansky preukaz a číslo občianskeho preukazu, informácie o relevantných súdnych konaniach alebo iných právnych sporoch, ktoré sa týkajú našich obchodných partnerov.

Spoločnosť FRÄNKISCHE spracúva osobné údaje na tieto účely

 • Komunikácia s obchodnými partnermi o produktoch, službách a projektoch, napr. na spracovanie požiadavky obchodného partnera alebo poskytnutie technických informácií o produktoch,
 • plánovanie, vykonanie a správa zmluvného obchodného vzťahu medzi spoločnosťou FRÄNKISCHE a obchodným partnerom, napr. objednanie produktov a služieb, inkasovanie platieb, vedenie účtovníctva a realizácia dodávok, údržby alebo opráv,
 • zákaznícke prieskumy, marketingové kampane, analýzy trhu, hry o výhru, súťaže alebo podobné akcie a podujatia,
 • prieskumy spokojnosti zákazníkov a priamy marketing,
 • zachovanie a ochrana bezpečnosti našich produktov a služieb vrátane našich webových stránok, eliminovanie a odhalenie bezpečnostných rizík, podvodného konania alebo iných kriminálnych činov alebo činov s úmyslom spôsobiť škodu,
 • dodržiavanie (i) právnych požiadaviek (napr. povinnosť uchovávať daňové a obchodné podklady, pozri aj odsek IV, č. 3), (ii) stanovené povinnosti overovať osoby (na eliminovanie hospodárskej kriminality alebo prania peňazí) a (iii) smerníc našej spoločnosti a priemyselných štandardov a
 • riešenie právnych sporov, plnenie existujúcich zmlúv, uplatnenie, realizácia a obhajoba právnych nárokov.

2. Účely spracovania osobných údajov a jeho právne základy
Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na naplnenie vyššie uvedených účelov. Ak pri zhromažďovaní osobných údajov nie je výslovne uvedené inak, platí pre spracovanie osobných údajov tento právny základ:

 • realizácia a plnenie zmluvy uzatvorenej s vami podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • plnenie právnych povinností, ku ktorým je spoločnosť FRÄNKISCHE zaviazaná podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR alebo
 • ochrana oprávnených záujmov spoločnosti FRÄNKISCHE podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávnený záujem spoločnosti FRÄNKISCHE spočíva v nadviazaní, realizácii a uzatvorení obchodného vzťahu.

Ak ste v jednotlivom prípade výslovne poskytli súhlas na spracovanie vašich osobných údajov, je tento súhlas právnym základom na spracovanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

3. Obdobie uchovávania
Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame v čase nevyhnutnom na splnenie našich zmluvných a zákonných povinností.
Ak už osobné údaje nie sú potrebné na plnenie zmluvných alebo zákonných povinností, dochádza pravidelne k ich vymazaniu, okrem prípadov, keď je ich ďalšie – časovo obmedzené – spracovanie potrebné na nasledujúce účely:

 • Splnenie zákonnej povinnosti uchovávať údaje (napr. povinnosť uchovávať obchodné a daňové údaje podľa obchodného zákonníka a daňového zákona). Zákonom stanovené lehoty na uchovávanie prípadnej dokumentácie trvajú spravidla dva až desať rokov.
 • Prijatie dôkazných prostriedkov v rámci zákonných predpisov o premlčaní.
  Podľa § 195 nemeckého Občianskeho zákonníka sa premlčacie lehoty môžu stanoviť až na 30 rokov, pričom bežná premlčacia lehota je 3 roky.

V. Sprístupnenie webovej stránky a vyhotovenie protokolových súborov (logfiles)

1. Opis a rozsah spracovania osobných údajov
Pri každom otvorení našej webovej stránky náš systém automaticky zaznamená údaje a informácie zo systému počítača, ktorý generuje požiadavku.
Pritom sa spracúvajú predovšetkým nasledujúce osobné údaje:

(1) Informácie o type prehliadača a používanej verzii
(2) operačný systém používateľa
(3) poskytovateľ internetových služieb používateľa
(4) IP adresa používateľa
(5) dátum a čas prístupu
(6) webové stránky, z ktorých sa systém používateľa dostáva na našu webovú stránku
(7) webové stránky, ktoré systém používateľa vyvoláva z našej webovej stránky

Údaje sa tiež ukladajú do protokolových súborov nášho systému. Tieto údaje sa neukladajú spoločne s inými osobnými údajmi používateľa.

2. Právny základ na spracúvanie osobných údajov
Právnym základom na dočasné uchovávanie osobných údajov a protokolových súborov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

3. Účel spracovania osobných údajov
Ukladanie do protokolových súborov slúži na zobrazenie webovej stránky vo vašom prehliadači, na zaistenie funkčnosti webovej stránky a na jej optimalizáciu. Vyhodnotenie údajov na marketingové účely sa v tejto súvislosti nevykonáva.
V týchto účeloch tiež spočíva náš oprávnený záujem na spracovaní osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

4. Obdobie uchovávania
Údaje sa vymazávajú, len čo ich spracúvanie už nie je potrebné vzhľadom na dosiahnutie účelu. Pri evidencii údajov na sprístupnenie webovej stránky sa vymazanie vykonáva až po ukončení príslušnej relácie.
Pri ukladaní údajov do protokolových súborov sa vymazanie vykonáva po 14 dňoch. Je možné aj uchovávanie prekračujúce toto obdobie. V takomto prípade sú IP adresy používateľa anonymizované, takže už nie je možné priradenie klienta, ktorý otváranie vykonáva.

5. Právo namietať a vymazanie
Evidencia údajov o sprístupnení webovej stránky a ukladanie údajov do protokolových súborov sú nevyhnutné na prevádzku internetovej stránky. Požívateľ teda nemá právo namietať.

VI. Používanie súborov cookie

Naše webové stránky používajú súbory cookie. Cookie sú krátke textové súbory, ktoré sa vo vašom počítači ukladajú, keď navštívite naše webové stránky. Súbory cookie používame, aby sa umožnilo využitie našej online ponuky, ďalej na marketingové účely, na individuálnu optimalizáciu webovej stránky a aj na zaistenie počítačovej bezpečnosti. V súboroch cookie sú v závislosti od ich funkcie uložené napríklad údaje o jazykových nastaveniach, hľadaných termínoch alebo o frekvencii vyvolávania webovej stránky.

Pri vyvolaní našej webovej stránky sa vám zobrazí takzvaný „cookie banner“. Kliknutím na príslušné tlačidlo poskytnete svoj súhlas na používanie súborov cookie na našej webovej stránke a môžete vybrať súbory cookie, ktoré sa na našej webovej stránke budú používať. Váš výber sa uloží aj pre vaše budúce návštevy tejto webovej stránky.

Ak si v budúcnosti nebudete želať používanie súborov cookie, môžete svoj výber používaných súborov cookie kedykoľvek zmeniť tým, že upravíte nastavenia správy súborov cookie vo vašom internetovom prehliadači. Tu môžete vymazať už uložené súbory cookie alebo zakázať ich ukladanie. Vezmite na vedomie, že nastavenia sa môžu líšiť podľa vami používaného prehliadača, pričom podrobný opis všetkých týchto nastavení na tomto mieste nie je možný.

Použitie určitých súborov cookie je v závislosti od ich funkcie a účelu podmienené súhlasom používateľa.

Pre súbory cookie, ktoré sú potrebné na využitie našej online ponuky, na nastavenie webovej stránky alebo na zaistenie počítačovej bezpečnosti, sa váš súhlas nevyžaduje. Použitie a spracovanie týchto súborov cookie upravuje čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Váš súhlas sa však vyžaduje pri súboroch cookie využívaných na všetky ostatné účely, napríklad na marketing alebo štatistické vyhodnotenie vašej aktivity na našej webovej stránke. V tomto prípade je právnym základom na spracúvanie údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Pri využití našej ponuky na sociálnych médiách a mapových služieb môže dôjsť k prenosu osobných údajov do USA a k následnému spracovaniu používateľských údajov príslušných služieb v USA. Podkladom na prípadné spracúvanie je váš explicitne deklarovaný súhlas, ktorý ste poskytli pomocou bannera cookie. Vaša deklarácia súhlasu zdôvodňuje výnimočne a v jednotlivých prípadoch takéto spracovanie osobných údajov podľa čl. 49 ods. 1 písm. a GDPR. Nezabúdajte, že v USA neexistuje porovnateľná úroveň ochrany osobných údajov ako v EÚ a v európskom hospodárskom priestore (EHP). Najmä je možné, že štátne úrady budú mať na základe zákonného splnomocnenia prístup k vašim osobným údajom bez toho, aby sme sa o tom dozvedeli my alebo vy. V USA nie sú zabezpečené porovnateľné možnosti vlastného presadenia práva, takže to nemá nádej na úspech.

Prípadný prenos osobných údajov sa realizuje výlučne automatizovane v súvislosti s využitím našej ponuky na sociálnych médiách, mapových služieb Google a pomocou použitých súborov cookie. Ďalšie detaily nájdete v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov v kapitole „XI. Používanie zásuvných modulov sociálnych médií“.

Používanie súborov cookie a ostatných technológií môžete úplne odmietnuť alebo môžete použiť individuálne nastavenie. Súhlas môžete navyše kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Predchádzajúcich spracovaní sa odvolanie netýka. V tejto súvislosti sa obráťte na našu zodpovednú osobu na adrese dsb_fraenkische@riscreen.de.

Pregled piškotkov, ki se uporabljajo na tej spletnem mestu

Essential

Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.

Language

NameLanguage
ProviderPolylang
PurposeNecessary for the language changer. Saves the active language.
Cookie Namepll_language

Statistics

Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.

etracker

Nameetracker
Provideretracker
Purposeetracker is a web analysis service that anonymously records statistical evaluations of the use of the homepage, such as click paths and page visits. etracker is 100% data protection compliant in accordance with the EU Data Protection Basic Regulation and the German Federal Data Protection Act.
Privacy policyhttps://www.etracker.com/en/data-privacy/
Cookie Name_et_coid, et_oi_v2, et_oip, et_allow_cookies, isSdEnabled, BT_ctst, BT_sdc, BT_pdc, BT_ecl, et_scroll_depth, targetingAPISession, cntcookie, GS3_v
Cookie Duration2 Years

External Media

Content from video platforms and social media platforms is blocked by default. If External Media cookies are accepted, access to those contents no longer requires manual consent.

Google Maps

NameGoogle Maps
ProviderGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
PurposeUsed to unblock Google Maps content.
Privacy policyhttps://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
Host(s).google.com
Cookie NameNID
Cookie Duration6 Month

Instagram

NameInstagram
ProviderMeta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
PurposeUsed to unblock Instagram content.
Privacy policyhttps://www.instagram.com/legal/privacy/
Host(s).instagram.com
Cookie Namepigeon_state
Cookie DurationSession

Vimeo

NameVimeo
ProviderVimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA
PurposeUsed to unblock Vimeo content.
Privacy policyhttps://vimeo.com/privacy
Host(s)player.vimeo.com
Cookie Namevuid
Cookie Duration2 Years

YouTube

NameYouTube
ProviderGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
PurposeUsed to unblock YouTube content.
Privacy policyhttps://policies.google.com/privacy
Host(s)google.com
Cookie NameNID
Cookie Duration6 Month
Nastavitve piškotkov

VII. Obdelava na naših prisotnostih v družbenih medijih (LinkedIn, Xing, YouTube, Facebook, Instagram)

Na naši spletni strani uporabljamo sklice (»Povezave«) do družbenih omrežij LinkedIn, Xing, YouTube, Facebook in Instagram, da bi opozorili na storitve in izdelke podjetja FRÄNKISCHE, ter da lahko stopimo v stik z vami kot obiskovalcem in uporabnikom teh strani družbenih medijev ter našega spletnega mesta.

Sklice lahko prepoznate po logotipu ustreznega družbenega omrežja. S klikom na logotip se vzpostavi neposredna povezava med vašim brskalnikom in strežnikom ustrezne storitve in preusmerjeni boste na spletno mesto ponudnik storitev.

V nadaljevanju boste izvedeli, kako se vaši podatki obdelujejo na zadevnih prisotnostih v družbenih medijih.

Upravljamo z naslednjimi prisotnostmi:

Platforma Prisotnost Ponudnik Obvestila o varstvu podatkov ponudnika
LinkedIn https://www.fraenkische.com/linkedin LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_join-form-privacy-policy
Xing https://www.fraenkische.com/xing New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
YouTube https://www.fraenkische.com/youtube_de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland https://policies.google.com/privacy?hl=de
Facebook https://www.fraenkische.com/facebook_de Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
(“Facebook”)
https://www.facebook.com/help/568137493302217
Instagram https://www.fraenkische.com/instagram_de Facebook https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram-Hilfebereich&bc[1]=Richtlinien%20und%20Meldungen

Za Facebook so v razdelku 4 spodaj na voljo dodatne in dopolnilne informacije.

1. Obdelava podatkov pri nas
Prisotnost na družbenih medijev upravljamo, da bi opozorili na naše izdelke, storitve in karierne priložnosti ter komunicirali z uporabniki in dosegli izboljšave.
Obdelava osebnih podatkov se izvaja na podlagi člena 6 (1) (f) GDPR na podlagi naših zakonitih interesov pri odnosih z javnostmi, komuniciranju in izboljšanju izdelkov, razen če ni drugače navedeno.
Ogledamo si lahko vaše objave in podobne interakcije na naših prisotnostih v družbenih medijih in – odvisno od nastavitev zasebnosti – na vašem javnem profilu. Te podatke lahko uporabimo za izboljšanje naših informacij in izdelkov, zlasti na prisotnostih v družbenih medijih.
V primeru, da se obrnete na nas preko naše prisotnosti v družbenih medijih, bomo obdelali vaše osebne podatke, da bomo lahko obdelali vašo zahtevo, zlasti za odgovorili na vprašanja. Morebiti bomo na vaše vprašanje odgovorili preko ustrezne prisotnosti v družbenih medijih. V mnogih primerih je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov člen 6 (1) (b) GDPR (izpolnjevanje pogodbe ali predpogodbeni ukrepi) ali, če ta pravna podlaga ni zadevna, člen 6 (1) ( f) GDPR o zakonitih interesih, ki izhajajo iz navedenih namenov.
Poleg tega lahko obdelujemo tudi osebne podatke v povezavi s prisotnostjo v družbenih medijih v skladu s podatki v razdelku III.
Kot previdnost želimo opozoriti, da je komunikacija preko platforme morda nevarna. Kadar koli se lahko obrnete na nas tudi preko drugih komunikacijskih kanalov, odgovor pa boste prav tako prejeli tudi po teh drugih kanalih.
Od platform prejemamo tudi združene statistične podatke o uporabi, ki jih uporabljamo za ocenjevanje vedenja uporabe in izboljšanje našega obsega informacij. Statistike uporabe lahko platforme ustvarijo tudi na podlagi osebnih podatkov o uporabi. Dodatne informacije o tem najdete v zgoraj povezanih obvestilih o varstvu podatkov ustreznega ponudnika. Podrobne informacije o Facebooku najdete spodaj.

2. Obdelava s strani operaterja platforme
Nimamo vpliva na obdelavo vaših osebnih podatkov s strani zadevnih ponudnikov. Namesto tega imajo operaterji platforme nadzor nad obdelavo podatkov v okviru uporabe posamezne storitve. To vključuje na primer shranjevanje in uporabo piškotkov na uporabniških končnih napravah, pa tudi analizo vašega vedenja na družbenem omrežju.

3. Opombe o brisanju objav
Če objavljate osebne podatke v obliki objav na naših prisotnostih v družbenih medijih, kot so slike, besedila, videoposnetki ali na drug način komunicirate, na primer s klikom na gumb »Všeč mi je«, bodo vaši podatki obdelani in v številnih primerih objavljeni. Če gre za neprimerno vsebino, jo lahko izbrišemo v skladu z običajnimi postopki in politikami ustreznih platform.

4. Dodatne opombe o Facebooku in Instagramu
Ko obiščete našo Facebook stran in prisotnost na Instagramu, Facebook še posebej zabeleži vaš IP-naslov in druge podatke, ki jih posreduje vaš brskalnik, in, če je primerno, podatke, ki so na voljo na vašem računalniku v obliki piškotkov. Ti podatki se uporabljajo za to, da se nam kot lastniku Facebook strani in prisotnosti na Instagramu posredujejo statistični podatki o uporabi zadevne prisotnosti (Vpogledi).
Facebook in mi osebne podatke obdelujemo kot skupaj odgovorne osebe v smislu 26. člena GDPR in smo v ta namen sklenili ustrezno pogodbo o skupnem upravljavcu. Bistvene informacije o ustrezni pogodbi v skladu s 26. členom GDPR med nami in Facebookom najdete na povezavi https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Več informacij o obdelavi podatkov s strani Facebooka v okviru Facebook vpogledov najdete na povezavi: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.
Ne glede na podatke v povezani pogodbi lahko uveljavljate svoje pravice kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, proti nam in Facebooku.
Vaše pridobljene osebne podatke, zbrane v tem okviru, bo Facebook obdelal in morebiti posredoval v države izven Evropske unije, zlasti podjetju Facebook Inc. s sedežem v ZDA. Poudarjamo, da je v skladu z zakonom o varstvu podatkov Facebook odgovoren za ustrezne postopke prenosa in naknadne obdelave. Katere posebne podatke Facebook prejema in kako se uporabljajo, je opisano v Facebookovih izjavah o varstvu podatkov. Več informacij o tem najdete v Facebookovih izjavah o varstvu podatkov na povezavi: http://de-de.facebook.com/about/privacy
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v tem kontekstu je člen 6 (1) (f) GDPR (zakoniti interesi za dosego zgoraj navedenih namenov) ali, če je bilo pridobljeno soglasje, člen 6 (1) (a), 7. člen GDPR (soglasje).
Na povezavi https://www.facebook.com/ads/preferenceshttps://www.facebook.com/settings in https://www.facebook.com/help/contact/367438723733209 lahko nastavite obdelavo vaših osebnih podatkov na Facebooku.

VIII. Newsletter

1. Opis a rozsah spracúvania osobných údajov
a. Na našej webovej stránke môžete odoberať bezplatný newsletter. Pri prihlásení na odber newslettera sa k nám prenášajú všetky údaje zo vstupnej masky, napr. e-mailová adresa, kontaktné údaje a štát.

Okrem toho sa pri prihlásení zhromažďujú aj údaje o IP adrese a osobné údaje v okamihu registrácie.

b. Ak vy, prípadne váš zamestnávateľ, u ktorého pôsobíte ako kontaktná osoba pre našu spoločnosť, od nás (napr. prostredníctvom našej webovej stránky) získate tovar alebo služby a pri tejto príležitosti uložíte svoju e-mailovú adresu, môžeme ju následne použiť na zaslanie newslettera. V takomto prípade sa prostredníctvom newslettera zasiela výlučne priama reklama na tovar alebo služby podobné tým, ktoré ste si už od nás objednali alebo ste ich využili.

V súvislosti so spracovaním osobných údajov na zasielanie newsletterov sa osobné údaje neodovzdávajú tretím stranám. Okrem zasielania newslettera sa osobné údaje používajú aj na zostavenie profilov používateľov.

2. Právny základ na spracúvanie osobných údajov
Právnym základom na spracúvanie údajov po prihlásení používateľa na odber newslettera je pri poskytnutom súhlase používateľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Právnym základom na zaslanie newslettera v dôsledku predaja tovaru alebo služieb je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

3. Účel spracovania osobných údajov
Zber e-mailovej adresy používateľa slúži na doručenie newslettera.
Zhromažďovanie ostatných osobných údajov v rámci prihlasovacej operácie slúži na to, aby sa zabránilo zneužívaniu služieb alebo použitej e-mailovej adresy.

4. Obdobie uchovávania
Údaje sa vymazávajú, len čo ich spracúvanie už nie je potrebné vzhľadom na dosiahnutie účelu. E-mailová adresa používateľa sa preto ukladá tak dlho, kým je odber newslettera aktívny.
Ostatné osobné údaje zhromaždené v rámci prihlasovacej operácie sa vymazávajú po siedmich dňoch.

5. Právo namietať a vymazanie
Odber newslettera môže daný požívateľ kedykoľvek vypovedať. Na tento účel obsahuje každý newsletter príslušný odkaz.
Tým je taktiež umožnené odvolanie súhlasu s ukladaním osobných údajov zhromaždených počas prihlasovacej operácie.

IX. Založenie a používanie zákazníckeho účtu

1. Rozsah a účel spracovania osobných údajov
Na využitie určitých služieb pomocou našej webovej stránky je potrebná registrácia používateľa. Pri založení a používaní zákazníckeho účtu sa spracúvajú osobné údaje, ako napríklad vaše meno, kontaktné údaje, údaje o používateľskom účte a údaje týkajúce sa služieb, ktoré ste v rámci svojho zákazníckeho účtu využili.

Časť týchto informácií sa pritom automaticky preberá do nášho programu správy zákazníkov, kde sa tieto informácie uložia na naplnenie zmluvy o objednanom tovare. Okrem toho nám údaje zhromaždené pri registrácii slúžia na udržanie kontaktu, oslovenie prostredníctvom reklamy, nadviazanie zmluvných vzťahov a na spracovanie otázok.

2. Právny základ na spracúvanie osobných údajov
Ak registrácia slúži na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je používateľ alebo je potrebná na vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy, je právnym základom na spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Ak je používateľ zamestnancom obchodného partnera spoločnosti FRÄNKISCHE, je právnym základom na spracovanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Právnym základom na automatické preberanie a ukladanie údajov v našom programe správy zákazníkov je čl. 6 ods. 1 písm. b), f) GDPR.
Právnym základom na dočasné uchovávanie údajov a protokolových súborov pri používaní účtu je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

3. Obdobie uchovávania
Údaje sa vymazávajú, len čo ich spracúvanie už nie je potrebné vzhľadom na dosiahnutie účelu. Pri evidencii údajov na sprístupnenie webovej stránky sa vymazanie vykonáva až po ukončení príslušnej relácie.
Údaje zhromaždené počas registračného procesu na splnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy sa vymazávajú, ak už nie sú potrebné na plnenie zmluvy. Aj po uzatvorení zmluvy môže trvať potreba uchovávať osobné údaje zmluvného partnera, aby sa vyhovelo zmluvným alebo zákonným povinnostiam.
Ak chcete vymazať váš zákaznícky účet, obráťte sa na e-mailovú adresu info@fraenkische.de. Upozorňujeme na skutočnosť, že s vymazaním zákazníckeho účtu nie je spojené vymazanie takých osobných údajov, pre ktoré je stanovená zákonná lehota uchovávania. Tieto údaje sa nachádzajú v našom programe správy zákazníkov.

X. Kontaktný formulár a kontaktný e-mail

1. Opis a rozsah spracovania osobných údajov
Na našej webovej stránke sú k dispozícii kontaktné formuláre, ktoré sa môžu použiť na elektronické kontaktovanie. Ak používateľ využije túto možnosť, zašlú sa nám údaje zadané vo vstupnej maske a my ich uložíme. Ide o tieto údaje:

(1) meno (povinný údaj)
(2) kontaktný údaj, napr. e-mailová adresa, poštová adresa alebo telefónne číslo
(jeden kontaktný údaj je povinný)
(3) vaša správa
(4) IP adresa používateľa
(5) dátum a čas registrácie

V tejto súvislosti nedochádza k prenosu údajov tretím stranám mimo koncernu FRÄNKISCHE. Údaje sa používajú výlučne na spracovanie korešpondencie.

2. Právny základ na spracúvanie osobných údajov
Právnym základom na spracúvanie údajov je pri poskytnutom súhlase používateľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Právnym základom na spracúvanie osobných údajov, ktoré sa prenášajú počas zasielania e-mailu, je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak e-mailový kontakt smeruje k uzatvoreniu zmluvy, je dodatočným právnym základom na spracúvanie čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

3. Účel spracúvania osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov zo vstupnej masky nám slúži iba na spracovanie nadviazaného kontaktu. Pri nadviazaní kontaktu pomocou e-mailu je v tom tiež zakotvený nevyhnutný oprávnený záujem na spracovaní osobných údajov.
Ostatné osobné údaje spracúvané počas odosielacieho procesu slúžia na to, aby sa zabránilo zneužitiu kontaktného formulára a aby sa zaistila bezpečnosť našich IT systémov.

4. Obdobie uchovávania
Údaje sa vymazávajú, len čo ich spracúvanie už nie je potrebné vzhľadom na dosiahnutie účelu. Na osobné údaje zo vstupnej masky kontaktného formulára a údaje zaslané e-mailom sa toto vymazanie vzťahuje, až keď sa príslušná korešpondencia s používateľom ukončí a predmetný obsah sa definitívne vysvetlí.

5. Právo namietať a vymazanie

Požívateľ môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov. Ak nás používateľ bude kontaktovať e-mailom, môže kedykoľvek namietať uchovávanie svojich osobných údajov. V takomto prípade nemôže korešpondencia pokračovať. Svoju žiadosť o vymazanie nám pošlite e-mailom na adresu info@fraenkische.de.
Všetky osobné údaje uložené počas kontaktovania sa v tomto prípade vymazávajú.

XI. Používanie zásuvných modulov sociálnych médií

Na našej webovej stránke používame takzvané sociálne zásuvné moduly spoločností, ktoré prevádzkujú sociálne siete. Zásuvné moduly sú samostatné, prídavné doplnky poskytovateľov sociálnych sietí. Zásuvné moduly používame na to, aby návštevníci našej webovej stránky mohli na jednotlivých sociálnych sieťach zdieľať obsah našej online ponuky. Cieľom je rozšíriť dosah našej online ponuky.

Ak si neprajete, aby poskytovateľ sociálnej siete dostal údaje o tejto online ponuke a aby prípadne ukladal tieto údaje alebo ich ďalej používal, nemali by ste dané zásuvné moduly používať. Takzvaným „dvojklikom“ vás chránime pred tým, aby vaša návšteva našej webovej stránky nebola štandardne evidovaná a vyhodnocovaná poskytovateľmi sociálnych sietí. K prenosu osobných údajov poskytovateľovi sociálnej siete dochádza iba pri použití sociálneho zásuvného modulu.

Nižšie nájdete informácie o jednotlivých zásuvných moduloch, ktoré používame na našej webovej stránke.

1. LinkedIn
a. Na našich stránkach sú integrované komponenty sociálnej siete „LinkedIn“. Tieto funkcie ponúka spoločnosť LinkedIn Ireland Limited, 77 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Írsko. Použitím ikony „InShare“ sa vami navštívené webové stránky prepoja s vaším účtom LinkedIn a budú o nich vedieť ostatní používatelia. Pritom sa tiež prenášajú osobné údaje do spoločnosti LinkedIn.

Informácie o ďalšom spracovaní a používaní údajov v rámci sociálnej siete LinkedIn a o vašich príslušných právach a možnostiach nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov LinkedIn, ktoré je dostupné na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

b. Právny základ na spracúvanie osobných údajov
Právnym základom na prenos osobných údajov do spoločnosti LinkedIn je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov na sociálnej sieti LinkedIn nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov LinkedIn, ktoré je dostupné na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

2. Xing
a. Rozsah spracovania osobných údajov
Na našich stránkach sú integrované komponenty služby sociálnej siete „Xing“, ktorú prevádzkuje spoločnosť XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg. Použitím ikony XING sa vami navštívené webové stránky, príp. obsahy prepoja s vaším účtom XING a budú o nich vedieť ostatní používatelia. Pri tom sa tiež prenášajú osobné údaje do spoločnosti XING.

Informácie o ďalšom spracovaní a používaní údajov v rámci sociálnej siete XING a o vašich príslušných právach a možnostiach nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov XING, ktoré je dostupné na adrese https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

b. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov
Právnym základom pre prenos osobných údajov do spoločnosti XING je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov na sociálnej sieti XING nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov Xing, ktoré je dostupné na adrese https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

3. YouTube
a. Rozsah spracovania osobných údajov
Na našich stránkach sú integrované komponenty služby „YouTube“, ktorú prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Spoločnosť YouTube, LLC je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Takzvaným „dvojklikom“ vás chránime pred tým, aby vaša návšteva našej webovej stránky nebola štandardne evidovaná a vyhodnocovaná službou YouTube. Ak ste pri návšteve našej webovej stránky poskytli súhlas na pripojenie a použitie služieb YouTube, prenesú sa vaše osobné údaje do spoločnosti YouTube. Informácie o ďalšom spracovaní a používaní údajov v spoločnostiach Youtube/Google a o vašich príslušných právach a možnostiach nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov Google, ktoré je dostupné na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de.

b. Právny základ na spracúvanie osobných údajov
Právnym základom na prenos osobných údajov do spoločnosti YouTube je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Ďalšie informácie nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov YouTube/Google https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de.

c. Účel spracúvania osobných údajov
Informácie o účele spracúvania vašich osobných údajov a o ich využívaní zo strany spoločnosti YouTube nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov YouTube/Google na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de.

d. Obdobie uchovávania, právo namietať a vymazanie
Informácie o období uchovávania, o práve namietať a vymazaní v spoločnosti YouTube nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov YouTube/Google na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de.

4. Facebook
a. Rozsah spracovania osobných údajov
Táto online ponuka odkazuje na služby spoločnosti „Facebook Ireland Ltd.“ (ďalej len „Facebook“).

Pri návšteve našej fanúšikovskej stránky na Facebooku eviduje Facebook najmä vašu IP adresu a príp. ďalšie informácie, ktoré sú vo vašom PC vo forme súborov cookie. Tieto informácie sa použijú, aby sme, ako majiteľ fanúšikovskej stránky Facebook, mali k dispozícii štatistické informácie o použití facebookovej stránky.

Údaje získané v tejto súvislosti spracúva Facebook a môže ich pri tom prenášať do krajín mimo Európskej únie. Upozorňujeme na to, že za príslušný prenos a následné spracúvanie zodpovedá z hľadiska ochrany osobných údajov Facebook. Konkrétne údaje, ktoré Facebook získava, a ich využívanie opisujú všeobecne smernice o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook. Ďalšie informácie nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook: http://de-de.facebook.com/about/privacy

b. Právny základ na spracúvanie osobných údajov
Právnym základom na prenos osobných údajov do spoločnosti Facebook je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, ak tieto služby používate v súlade s určením. Okrem toho sa aplikuje čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

5. Instagram
a. Rozsah spracovania osobných údajov
Súčasťou našich stránok sú komponenty služby „Instagram“, ktorá predstavuje technickú platformu a službu spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Pri prístupe na stránku na Instagrame sa do spoločnosti Facebook/Instagram zásadne prenáša IP adresa pridelená vášmu koncovému zariadeniu. Spoločnosť Facebook/Instagram uvádza, že túto IP adresu bude spracúvať iba anonymizovane a po 90 dňoch ju vymaže. Ďalšie informácie o koncových zariadeniach používateľov sa ukladajú iba v rámci používania funkcií v súlade s určením, ako je napr. vyrozumenie o prihlásení.

Informácie o ďalšom spracovaní a používaní údajov v rámci sociálnej siete Instagram a o vašich príslušných právach a možnostiach nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Instagram, ktoré je dostupné na adrese https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

b. Právny základ na spracúvanie osobných údajov
Právnym základom na prenos osobných údajov do spoločnosti Instagram je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, ak tieto služby používate v súlade s určením. Okrem toho sa aplikuje čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

XII. Webová analýza pomocou etracker

1. Rozsah spracovania osobných údajov
Na analýzu správania našich používateľov pri surfovaní pre našu webovú stránku používame softvérový nástroj Web-Controlling-Suite od spoločnosti etracker (www.etracker.com), nemeckého poskytovateľa softvéru na webové analýzy. Softvér uloží do počítača používateľov súbor cookie (informácie o súboroch cookie pozri vyššie). Keď si používateľ otvára jednotlivé stránky nášho webu, ukladajú sa nasledujúce údaje:

(1) tri bajty IP adresy otvárajúceho systému používateľa (xxx.xxx.xxx.???)
(2) otvorená webová stránka
(3) webová stránka, z ktorej sa používateľ na otvorenú webovú stránku dostal (Referrer)
(4) podstránky, ktoré sa otvárajú z otvorenej webovej stránky
(5) obdobie strávené na webovej stránke
(6) frekvencia otvorení webovej stránky

Vyhodnocovací softvér pritom beží výlučne na serveroch aplikácie spoločnosti etracker. Osobné údaje používateľov sa neukladajú, pretože IP adresa sa anonymizuje. Softvér je nastavený tak, že IP adresy sa neukladajú celé, ale 1 bajt IP adresy je maskovaný (napr.: xxx.xxx.xxx.???). Priradenie skrátenej IP adresy k otvárajúcemu počítaču tak už nie je možné.
Prenos údajov tretím stranám sa nevykonáva. Na štatistické účely exportujeme podľa potreby správy z anonymizovaných údajov uložených v spoločnosti etracker.

2. Právny základ na spracúvanie osobných údajov
Právnym základom na spracovanie osobných údajov používateľov je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

3. Účel spracúvania údajov
Spracúvanie osobných údajov používateľov, ktoré sa vykonáva anonymizovane a čo najskôr, nám umožňuje vykonávať analýzu správania našich používateľov pri surfovaní. Vďaka vyhodnoteniu získaných údajov dokážeme zostaviť informácie o používaní jednotlivých komponentov našej webovej stránky. To nám pomáha neustále zlepšovať našu webovú stránku a komfort jej používania.

4. Obdobie uchovávania
Pretože sa údaje anonymizujú, nevymazávajú sa, ale máme ich trvalo k dispozícii na vyhodnocovacie účely. Spätné vysledovanie jednotlivého používateľa nie je možné. Spoločnosť etracker sa zaviazala, že zhromaždené údaje nikdy nezdruží s inými dátovými fondmi, napr. na odvodenie identity určitej osoby (pozri https://www.etracker.com/en/data-privacy/).

Bližšie informácie o nastavení súkromia softvéru etracker nájdete na nasledujúcej adrese: https://www.etracker.com/en/data-privacy/

XIII. Google Adwords

1. Opis a rozsah spracovania osobných údajov
Pre svoje marketingové kampane používame nástroj Google Adwords Conversion-Tracking (sledovanie konverzií). Ide o analytickú službu spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Keď kliknete na inzerát zapojený prostredníctvom Googlu, uloží sa vo vašom počítači súbor cookie pre nástroj Conversion-Tracking. Tieto súbory cookie strácajú svoju platnosť po 30 dňoch, neobsahujú žiadne osobné údaje a neslúžia teda na identifikáciu osôb.
Ak otvoríte našu určitú webovú stránku a platnosť súboru cookie doposiaľ nevypršala, dokážeme rozpoznať, že ste na inzerát klikli a boli ste tak presmerovaní na našu stránku. Túto informáciu dostane aj spoločnosť Google ako poskytovateľ služieb.

2. Právny základ na spracúvanie osobných údajov
Právnym základom na spracovanie osobných údajov používateľov je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

3. Účel spracúvania osobných údajov
Informácie, ktoré dostaneme pomocou súboru Conversion-Cookie, slúžia na zostavenie štatistík konverzie. Z nich sa dozvieme celkový počet používateľov, ktorí klikli na niektorý z našich inzerátov zapojených pomocou Googlu a boli presmerovaní na niektorú stránku označenú značkou Conversion Tracking Tag. Nedostávame však žiadne informácie, podľa ktorých je možná osobná identifikácia používateľa.

4. Obdobie uchovávania
Súbory cookie síce strácajú svoju platnosť po 3 dňoch, nevymazávajú sa však, kým ich nevymažete sami.
Ďalšie informácie a Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Google nájdete na adrese https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=cs.

5. Právo namietať a vymazanie
Ak sa na sledovaní už nechcete zúčastniť, môžete pri prvom otvorení našej stránky odmietnuť poskytnutie súhlasu na používanie súborov cookie alebo môžete ukladanie súborov cookie zakázať v nastavení vášho prehliadača.
Okrem toho môžete vašu personalizovanú reklamu v spoločnosti Google deaktivovať v nastavení. Príslušný návod nájdete na adrese https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=cs.

XIV. Facebook Pixel

1. Opis in obseg obdelave podatkov
Facebook Pixel uporabljamo oglase za ciljno skupino na Facebooku (zlasti za oglase za delovna mesta) in merimo konverzijo. To upravlja podjetje Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (»Facebook«). Orodje omogoča sledenje vedenju uporabnikov po kliku na Facebook oglas in njihovo usmeritev na spletno stran oglaševalskega ali oglaševanega podjetja. Merjenje konverzij omogoča merjenje, vrednotenje in optimizacijo učinkovitosti Facebook oglasov za statistične namene in namene tržnih raziskav.
Zbrane osebne podatke Facebook Pixel posreduje Facebooku, Facebook pa jih obdela za namene merjenja konverzij. Poročila o merjenju konverzij lahko prejmemo od Facebooka v anonimni obliki. Ni mogoče izključiti, da Facebook ustvari povezavo med posredovanimi osebnimi podatki z drugimi osebnimi podatki, na primer iz obstoječega računa Facebook, ali da Facebook uporablja ustrezne podatke za svoje nadaljnje namene.
Poleg tega ni izključeno, da se bodo podatki posredovali v ne vrane tretje države, kot so ZDA.
Z integracijo orodja Facebook Pixel imamo možnost, da na Facebooku objavimo oglase, usmerjene v ciljne skupine.
Facebook Pixel se uporablja tudi za prikazovanje Facebook oglasov ljudem, s katerimi smo že bili v stiku (tako imenovano ponovno ciljanje).
Če kliknete na oglas, vklopljen prek družbe Facebook, se na vaš računalnik naloži piškotek za spremljanje konverzij.
Če prikličete določene strani na naših spletnih straneh in piškotek še ni potekel, lahko prepoznamo, da ste kliknili na oglas in bili s tem preusmerjeni na našo stran. Te podatke pridobi tudi družba Facebook kot ponudnik storitev.

2. Pravna podlaga za obdelavo podatkov
Obdelava poteka le v primeru privolitve. Takšno izjavo odobrite v naši pasici s piškotki, ki vam je med drugim prikazana ob prvem obisku spletnega mesta.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov uporabnikov je člen 6 (1) (a) GDPR (soglasje).
Prenosi osebnih podatkov v ne vrane tretje države temeljijo na privolitvi v skladu s členom 49 (1) (a) GDPR (soglasje) in na podlagi standardnih pogodbenih klavzul EU.

3. Namen obdelave podatkov
Namen obdelave podatkov je merjenje, vrednotenje in optimizacijo učinkovitosti Facebook oglasov za statistične namene in namene tržnih raziskav.
Drugi namen je prikazovanje oglasov na Facebooku ljudem, s katerimi smo že bili v stiku (tako imenovano ponovno ciljanje).

4. Trajanje hrambe
Kako dolgo so piškotki shranjeni, si lahko ogledate v pregledu piškotkov, ki se uporabljajo na tej spletni strani.
Splošne informacije o obdelavi podatkov s strani Facebooka najdete v Facebookovi smernici o podatkih na povezavi https://www.facebook.com/policy.php. Posebne informacije in podrobnosti o Facebook Pixel in delovanju orodja najdete v razdelku za pomoč na Facebooku na povezavi https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

5. Možnost preklica in odstranitve
Če pri sledenju ne želite sodelovati, lahko zavrnete soglasje, ko prvič obiščete naše spletno mesto, ali pa svoje soglasje umaknete pozneje.

XV. Oznaka LinkedIn Insight

1. Opis in obseg obdelave podatkov
Oznako LinkedIn Insight podjetja LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irska (»LinkedIn«) uporabljamo za vklop oglasov za ciljno skupino na LinkedInu (zlasti za oglase za delovna mesta) in za merjenje konverzije.
Oznaka LinkedIn Insight omogoča zbiranje podatkov o obiskih spletnega mesta, vključno z URL-jem, URL-jem napotitelja, naslovom IP, lastnostmi naprave in brskalnika (User Agent) ter časovnimi žigi. Naslovi IP so skrajšani ali (če se uporabljajo za doseganje članov na različnih napravah) zgoščeni. Orodje omogoča sledenje vedenju uporabnikov po kliku na LinkedIn oglas in njihovo usmeritev na spletno stran oglaševalskega ali oglaševanega podjetja. Merjenje konverzij omogoča merjenje, vrednotenje in optimizacijo učinkovitosti LinkedIn oglasov za statistične namene in namene tržnih raziskav.
Zbrane osebne podatke oznaka LinkedIn Insight posreduje LinkedInu, LinkedIn pa jih obdela za namene merjenja konverzij. Poročila o merjenju konverzij lahko prejmemo od LinkedIna v anonimni obliki. Ni mogoče izključiti, da LinkedIn ustvari povezavo med posredovanimi osebnimi podatki z drugimi osebnimi podatki, na primer iz obstoječega računa LinkedIn. LinkedIn uporablja tudi podatke, ki vas ne identificirajo, za izboljšanje ustreznosti oglasov in doseganje članov na različnih napravah. Ni izključeno, da lahko LinkedIn uporabi ustrezne podatke za svoje dodatne namene.
Z integracijo oznake LinkedIn Insight lahko na LinkedInu objavimo oglase, usmerjene v ciljno skupino, in v realnem času prejemamo informacije o poklicnih ciljih in želeni vsebini obiskovalcev spletnega mesta.
Ni izključeno, da bodo podatki posredovani v ne varne tretje države, na primer v ZDA.
Oznaka LinkedIn Insight se uporablja tudi za prikazovanje LinkedIn oglasov ljudem, s katerimi smo že bili v stiku (tako imenovano ponovno ciljanje).
Če kliknete na oglas, vklopljen prek LinkedIna, se na vaš računalnik naloži piškotek za spremljanje konverzij.
Če prikličete določene strani na naših spletnih straneh in piškotek še ni potekel, lahko prepoznamo, da ste kliknili na oglas in bili s tem preusmerjeni na našo stran. Te podatke pridobi tudi družba LinkedIn kot ponudnik storitev.

2. Pravna podlaga za obdelavo podatkov
Obdelava poteka le v primeru privolitve. Takšno izjavo odobrite v naši pasici s piškotki, ki vam je med drugim prikazana ob prvem obisku spletnega mesta.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov uporabnikov je člen 6 (1) (a) GDPR (soglasje).
Prenosi osebnih podatkov v ne vrane tretje države temeljijo na privolitvi v skladu s členom 49 (1) (a) GDPR (soglasje) in na podlagi standardnih pogodbenih klavzul EU.

3. Namen obdelave podatkov
Namen obdelave podatkov je merjenje, vrednotenje in optimizacijo učinkovitosti Facebook oglasov za statistične namene in namene tržnih raziskav.
Drugi namen je prikazovanje oglasov na Facebooku ljudem, s katerimi smo že bili v stiku (tako imenovano ponovno ciljanje).

4. Trajanje hrambe
Kako dolgo so piškotki shranjeni, si lahko ogledate v pregledu piškotkov, ki se uporabljajo na tej spletni strani.
Neposredno oznako članov bo LinkedIn odstranil v sedmih dneh zaradi psevdonimizacije podatkov. Te preostale psevdonimizirane podatke bo nato LinkedIn izbrisal v 90 dneh.
Splošne informacije o obdelavi podatkov s strani LinkedIna najdete v smernici o varstvu podatkov LinkedIna na povezavi https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy.

5. Možnost preklica in odstranitve
Če pri sledenju ne želite sodelovati, lahko zavrnete soglasje, ko prvič obiščete naše spletno mesto, ali pa svoje soglasje umaknete pozneje.

XVI. Google Maps

1. Opis a rozsah spracovania osobných údajov
Na zobrazenie geografických informácií, napr. na zobrazenie interaktívnej mapy na opis trasy, na našej webovej stránke používame funkciu Google Maps. Pri používaní funkcie Google Maps sa pre spoločnosť Google zhromažďujú a spracúvajú aj údaje o používaní funkcií Maps používateľmi webových stránok.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v spoločnosti Google si môžete prečítať v Informáciách o ochrane osobných údajov Google.

2. Právny základ na spracúvanie osobných údajov
Právnym základom na dočasné ukladanie osobných údajov a protokolových súborov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Právnym základom na prenos osobných údajov do spoločnosti Google, ako poskytovateľovi služby Google Maps, je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

3. Účel spracovania osobných údajov
Používaním mapových služieb Google môže používateľ na našich webových stránkach jednoduchšie nájsť sídlo našej spoločnosti, ak nás chce navštíviť.

4. Obdobie uchovávania
Údaje sa vymazávajú, len čo ich spracúvanie už nie je potrebné vzhľadom na dosiahnutie účelu. Pri evidencii údajov na sprístupnenie webovej stránky sa vymazanie vykonáva až po ukončení príslušnej relácie.
Pri ukladaní údajov do protokolových súborov sa vymazanie vykonáva po 14 dňoch. Je možné aj uchovávanie prekračujúce toto obdobie. V takomto prípade sú IP adresy používateľa anonymizované alebo pseudonymizované, takže už nie je možné priradenie používateľa, ktorý otváranie vykonáva.

5. Právo namietať a vymazanie
Ak si neželáte, aby spoločnosť Google zhromažďovala, spracovávala alebo používala vaše osobné údaje získané pri zobrazení mapy cez našu internetovú prezentáciu, môžete pri prvom vyvolaní našej webovej stránky odmietnuť poskytnutie súhlasu na prenos údajov do spoločnosti Google. Okrem toho môžete v nastavení vášho prehliadača deaktivovať JavaScript. V týchto prípadoch však už nebudete môcť používať zobrazenie mapy. Po deaktivácii JavaScriptu už nebudú fungovať ani iné funkcie nachádzajúce sa na internetovej stránke, napr. navigačné menu. Ak teda chcete naplno využívať obsahy a funkcie našej webovej stránky, odporúčame vám, aby ste JavaScript nedeaktivovali.
Ako opisuje oddiel V., pri používaní funkcie Google MAPS sa uloží aj súbor cookie. Preto platia analogicky predpisy uvedené v oddiele V.

XVII. Práva dotknutých osôb

Ak sa spracúvajú vaše osobné údaje, ste dotknutou osobou v zmysle GDPR a voči prevádzkovateľovi máte nasledujúce práva:

1. Právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, odvolanie súhlasu, prenosnosť údajov
Každá dotknutá osoba má právo na informácie podľa čl. 15 GDPR, právo na opravu podľa čl. 16 GDPR, právo na vymazanie podľa čl. 17 GDPR, právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR a aj právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
Pri práve na informácie a práve na vymazanie platia obmedzenia podľa paragrafov 34 a 35 Spolkového zákona o ochrane údajov. Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77 GDPR v súvislosti s §19 Spolkového zákona o ochrane údajov). Nám poskytnutý súhlas na spracúvanie osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. To platí aj pre odvolanie súhlasu poskytnutého pred platnosťou GDPR, teda pred 25. májom 2018. Nezabúdajte, že odvolanie platí do budúcnosti. Netýka sa spracovania údajov pred odvolaním. Okrem toho máte podľa čl. 22 GDPR právo, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní. Na začatie, realizáciu a ukončenie obchodného vzťahu nepotrebujeme principiálne žiadne rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní. Ak v jednotlivých prípadoch použijeme takéto postupy (napr. na zlepšenie našich produktov a služieb), budeme vás o tejto skutočnosti a o vašich súvisiacich právach informovať samostatne, ak bude táto povinnosť ustanovená zákonom.

2. Pravica do ugovora

Zaradi razlogov, ki izhajajo iz vašega posebnega položaja, imate v vsakem trenutku pravico do ugovora z veljavo za prihodnost proti obdelavi osebnih podatkov, ki so povezani z vami, ki izhaja iz 1. odstavka 6. člena točka e (obdelava podatkov v javnem interesu) in 1. odstavka 6. člena točka f (obdelava podatkov na podlagi ravnovesja interesov); to velja tudi za profiliranje na podlagi te določbe v smislu 4. člena točka 4 Splošne uredbe o varstvu podatkov. V kolikor vložite ugovor, ne bomo več obdelovali vaših osebnih podatkov, razen če bomo lahko dokazali nujne upravičene razloge za obdelavo, ki bi presegli vaše interese, pravice in svoboščine. Zlasti je to potrebno, če je obdelava potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

3. Povinnosť poskytovať údaje
V rámci nášho obchodného vzťahu musíte poskytnúť také osobné zmluvné údaje, ktoré sú potrebné na začatie, realizáciu a ukončenie obchodného vzťahu a na splnenie s tým spojených zmluvných povinností alebo na ktorých zhromažďovanie máme zákonnú povinnosť. Bez týchto údajov nebudeme spravidla schopní uzavrieť, uskutočniť a ukončiť zmluvu s vami.

To platí aj pre návštevu našej online ponuky a zber údajov o používaní. Bez zberu údajov o používaní nie sme my ani naši poskytovatelia služieb schopní poskytnúť vám našu online ponuku.

4. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Bez obmedzenia akýchkoľvek iných prostriedkov správnej alebo súdnej ochrany máte právo podať sťažnosť niektorému dozornému orgánu, predovšetkým v členskom štáte svojho bežného bydliska, miesta výkonu zamestnania alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu, ak si myslíte, že spracúvaním vašich osobných údajov dochádza k porušovaniu GDPR.
Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podá, sťažovateľa informuje o pokroku v riešení sťažnosti a o jej výsledku, ako aj možnosti súdnej ochrany podľa čl. 78 GDPR.

Ďalšie informácie a vysvetlenia vo vzťahu k vyššie uvedeným právam nájdete na webe Európskej komisie „Práva pre občanov“.

XVI.Foto Krediti

©peshkova – stock.adobe.com
©blackzheep – stock.adobe.com
©Wellnhofer Designs – stock.adobe.com
©Robert Kneschke – stock.adobe.com
©3darcastudio – stock.adobe.com
©archideaphoto –  stock.adobe.com
©Christian Hillebrand – stock.adobe.com
©ptyphoto – stock.adobe.com
©peshkov – stock.adobe.com
©momius – stock.adobe.com
©stock.adobe.com
©Gpoint Studio – fotolia.de
©REDPIXEL – stock.adobe.com
©vejaa – stock.adobe.com
©lev dolgachov – stock.adobe.com
©pololia – stock.adobe.com