Polityka prywatności zgodnie z RODO

I. Nazwisko i adres podmiotu przetwarzającego

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i innych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych w państwach członkowskich, a także pozostałych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych spoczywa na FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG oraz jego filiach z siedzibą na terenie UE, w których FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG ma bezpośrednio lub pośrednio większościowe udziały (Grupa przedsiębiorstw FRÄNKISCHE).

FRÄNKISCHE Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Straße 1
97486 Königsberg / Niemcy
Telefon: +49 95 25 88-0
Faks: +49 95 25 88-150
E-mail: info@frafenkische.de
Strona internetowa: www.fraenkische.com


II. Nazwisko i adres Inspektora Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych administratorów jest:

Henrik von Kunhardt
Riscreen GmbH
Hauptplatz 37
85276 Pfaffenhofen an der Ilm, Niemcy
Tel.: +49 8441 47706-10
Fax: +49 8441 47706-20
E-Mail: dsb_fraenkische@riscreen.de

III. Informacje ogólne dot. przetwarzania danych

Wraz z poniższymi informacjami chcielibyśmy przekazać Państwu, jako odwiedzającym naszą stronę internetową, jako klientom lub stronom zainteresowanym naszymi usługami, jako dostawcom lub innym podmiotom danych krótki zarys przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz Państwa prawa wynikające z prawa ochrony danych. To, które dane są przetwarzane szczegółowo i w jaki sposób są wykorzystywane, zależy w dużej mierze od pożądanych lub uzgodnionych usług. W związku z tym nie wszystkie części tych informacji dotyczą Państwa.

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych klientów, użytkowników strony internetowej lub innych podmiotów danych tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w danym kontekście przetwarzania.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jeżeli otrzymamy zgodę podmiotu danych na przetwarzanie danych, podstawą prawną jest art. 6, ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO).
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, które są konieczne w celu wykonania niniejszej umowy, której stroną jest podmiot danych, jest art. 6, ust. 1 lit. b RODO. Obowiązuje to również procesy przetwarzania, które są niezbędne w celu wykonania czynności przedumownych.
Jeżeli przetwarzanie danych jest wymagane w celu wykonania zobowiązania prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jeżeli przetwarzanie danych jest wymagane w związku z istotnymi interesami podmiotu danych lub innej osoby fizycznej, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO.
Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne w celu ochrony uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub innej osoby trzeciej, a interesy, prawa podstawowe i wolności podstawowe osoby, której dane dotyczą, są nadrzędne względem podanego wyżej interesu, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Usuwanie danych i czas przechowywania

Dane osobowe podmiotu danych zostaną usunięte lub zablokowane, jeżeli zostanie spełniony cel przechowywania Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli przewiduje to ustawodawca europejski lub krajowy zgodnie z rozporządzeniami Unii, ustawami lub innymi przepisami, którym podlega administrator. Ograniczenie przetwarzania danych lub usuwanie danych następuje również wtedy, gdy minie termin przechowywania określony w normach, chyba że zachodzi dalsza konieczność przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

IV. Przetwarzanie danych osobowych partnerów biznesowych

 1. Opis i zakres przetwarzania danych

W ramach współpracy z partnerami biznesowymi przetwarzamy dane osobowe od osób kontaktowych u klientów, dostawców, zainteresowanych stron, partnerów dystrybucyjnych i kooperacyjnych (zwanych dalej „partnerami biznesowymi”). W szczególności przetwarzane są następujące dane osobowe:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres firmy, numer telefonu firmy, numer telefonu komórkowego firmy, numer faksu firmy i adres e-mail firmy,
 • informacje o płatności, takie jak informacje potrzebne do przetworzenia płatności lub zapobiegania oszustwom, w tym informacje o karcie kredytowej i numerze weryfikacyjnym karty;
 • inne informacje wymagane do przetworzenia w ramach projektu lub wykonania stosunku umownego z naszą firmą i dobrowolnie podawane przez partnerów biznesowych, np. w ramach wykonywanych zamówień, zapytań ofertowych lub szczegółów projektu,
 • dane osobowe zebrane z publicznie dostępnych źródeł, informacyjnych baz danych lub biur informacji kredytowej, oraz
 • jeżeli jest to wymagane prawnie w ramach kontroli zgodności: data urodzenia, dowód osobisty i numery dowodu, informacje o odpowiednich postępowaniach sądowych lub innych sporach prawnych z udziałem partnerów biznesowych.

Firma FRÄNKISCHE przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • komunikacja z partnerami biznesowymi na temat produktów, usług i projektów, np. do przetwarzania zapytań ofertowych partnerów biznesowych lub do dostarczania informacji technicznych na temat produktów,
 • planowanie, realizacja i zarządzanie umownymi relacjami biznesowymi między firmą FRÄNKISCHE a partnerem biznesowym, np. do obsługi zamawiania produktów i usług, do pobierania płatności, do celów księgowych i rozliczeniowych oraz do realizacji dostaw, konserwacji lub napraw,
 • przeprowadzanie ankiet wśród klientów, kampanii marketingowych, analiz rynkowych, konkursów z nagrodami, konkursów itp. akcji i wydarzeń,
 • przeprowadzanie badania satysfakcji klientów i marketingu bezpośredniego,
 • utrzymanie i ochrona bezpieczeństwa naszych produktów i usług oraz naszych stron internetowych, zapobieganie i wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa, oszukańczych działań lub innych działań przestępczych lub umyślnych,
 • przestrzeganie (i) wymogów prawnych (np. obowiązków przechowywania wynikających z prawa podatkowego i handlowego, patrz również pkt IV nr 3), (ii) istniejących obowiązków przeprowadzenia kontroli zgodności (aby zapobiegać przestępstwom gospodarczym i praniu pieniędzy), a także (iii) wytycznych naszej firmy oraz norm przemysłowych oraz
 • rozstrzyganie sporów prawnych, egzekwowanie istniejących umów oraz dochodzenie, wykonywanie i obrona roszczeń prawnych.
 1. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia wyżej wymienionych celów. Jeżeli wyraźnie nie określono inaczej przy gromadzeniu danych osobowych, podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 • wykonanie i realizacja umowy z Państwem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • spełnienie obowiązków prawnych, którym podlega firma FRÄNKISCHE zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, lub
 • zachowanie uzasadnionych interesów firmy FRÄNKISCHE zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes firmy FRÄNKISCHE polega na nawiązaniu, przeprowadzeniu i realizacji relacji biznesowej.

Jeżeli w indywidualnym przypadku wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, zgoda ta jest podstawą prawną przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO.

 1. Czas przechowywania

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe, o ile jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych.

Jeśli dane nie są już wymagane do wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych, są one regularnie usuwane, chyba że ich ograniczone terminowo przetwarzanie jest konieczne do następujących celów:

-spełnienie prawnych obowiązków przechowywania (na przykład obowiązków przechowywania wynikających z prawa podatkowego i handlowego zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym (HGB) i niemieckim kodeksem podatkowym (AO)). Prawne okresy przechowywania lub dokumentacji wynoszą z reguły od dwóch do dziesięciu lat.

-Przechowywanie środków dowodowych w kontekście prawnych przepisów przedawnienia. Zgodnie z §§195 i nast. Federalnego Kodeksu cywilnego (BGB) okresy przedawnienia mogą wynosić do 30 lat, przy czym zwykły okres przedawnienia wynosi 3 lata.

V. Użycie plików cookie

Nasza oferta internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki Cookie to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na Twoim komputerze podczas wizyt na naszych stronach. Wykorzystujemy pliki cookie w celu zapewnienia możliwości korzystania z naszej oferty internetowej, w celach związanych z marketingiem, do indywidualnej optymalizacji strony oraz zagwarantowania bezpieczeństwa technologii informacyjnych. W treści plików cookie znajduje się – w zależności od ich funkcji – zapis danych dotyczących ustawień językowych, wprowadzonych haseł wyszukiwania lub częstotliwości wywoływania stron.

Podczas wywołania naszej strony wyświetla się tak zwany „banner cookie”, w obrębie którego znajduje się przycisk wyrażania zgody na użycie plików cookie na stronie oraz wybór plików cookie, użytych na stronie. Twój wybór zostanie również zapisany na okoliczność przyszłych wizyt.

Jeżeli w przyszłości nie wyrazisz zgody na wykorzystywanie plików cookie przez stronę, możesz w każdej chwili zmienić sposób korzystania z plików cookie, dostosowując ustawienia przeglądarki internetowej, dotyczące zarządzania plikami cookie. W szczególności możliwe jest doprowadzenie do skasowania użytych plików cookie lub zapobieganie tworzenia nowych plików cookie. Proszę pamiętać, że ustawienia różnią się w zależności od używanej przeglądarki i nie można ich tutaj wyjaśnić w ogólny sposób.

Zależnie od ich funkcji i celu ich zastosowania wykorzystanych plików cookies konieczne jest udzielenie zgody przez użytkownika

Nie wymagają zgody pliki cookie, niezbędne do skorzystania z naszej oferty oraz prezentacji treści strony w sposób zamierzony lub do zagwarantowania bezpieczeństwa technologii informacyjnych. Zapis plików cookie oraz czynności związane z ich przetwarzaniem są dozwolone na mocy art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zapis plików cookie do innych celów, takich jak marketing lub analizy statystyczne Twoich czynności na stronie wymagają Twojej zgody. Podstawą prawną wykorzystywania przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Korzystanie z naszej oferty mediów społecznościowych i usług map Google może skutkować przesyłaniem danych oraz przetwarzaniem danych użytkowych poszczególnych usług w USA. Podstawą wszelkich działań związanych z przetwarzaniem danych jest udzielona przez Państwa zgoda, wyrażona poprzez akceptację banera cookie. Państwa zgodna uzasadnia takie przetwarzanie danych w drodze wyjątku i na zasadzie jednostkowych przypadków zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Należy pamiętać, że w USA nie ma porównywalnego poziomu ochrony danych jak w UE i EOG. W szczególności możliwe jest, że na podstawie przepisów prawnych organy państwowe mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych bez informowania o tym nas lub Państwa. W USA nie ma porównywalnych możliwości egzekwowania prawa, więc nie wydaje się mieć szans na wygraną.

Wszelkie transmisje danych odbywają się wyłącznie automatycznie w związku z korzystaniem z naszej oferty mediów społecznościowych i usług map Google oraz za pomocą plików cookie. Pozostałe informacje znajdują się w zakładce „Polityka prywatności” w rozdziale „XI. Stosowanie wtyczek mediów społecznościowych”.

Mogą Państwo całkowicie odrzucić użycie plików cookie i innych technologii lub dokonać indywidualnych ustawień. Zgodę można również cofnąć w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych. W tym celu prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem dsb_fraenkische@riscreen.de

Przegląd plików cookie, utworzonych dla tej strony

Essential

Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.

Language

NameLanguage
ProviderPolylang
PurposeNecessary for the language changer. Saves the active language.
Cookie Namepll_language

Statistics

Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.

etracker

Nameetracker
Provideretracker
Purposeetracker is a web analysis service that anonymously records statistical evaluations of the use of the homepage, such as click paths and page visits. etracker is 100% data protection compliant in accordance with the EU Data Protection Basic Regulation and the German Federal Data Protection Act.
Privacy policyhttps://www.etracker.com/en/data-privacy/
Cookie Name_et_coid, et_oi_v2, et_oip, et_allow_cookies, isSdEnabled, BT_ctst, BT_sdc, BT_pdc, BT_ecl, et_scroll_depth, targetingAPISession, cntcookie, GS3_v
Cookie Duration2 Years

External Media

Content from video platforms and social media platforms is blocked by default. If External Media cookies are accepted, access to those contents no longer requires manual consent.

Google Maps

NameGoogle Maps
ProviderGoogle
PurposeUsed to unblock Google Maps content.
Privacy policyhttps://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
Host(s).google.com
Cookie NameNID
Cookie Duration6 Month

Instagram

NameInstagram
ProviderFacebook
PurposeUsed to unblock Instagram content.
Privacy policyhttps://www.instagram.com/legal/privacy/
Host(s).instagram.com
Cookie Namepigeon_state
Cookie DurationSession

Vimeo

NameVimeo
ProviderVimeo
PurposeUsed to unblock Vimeo content.
Privacy policyhttps://vimeo.com/privacy
Host(s)player.vimeo.com
Cookie Namevuid
Cookie Duration2 Years

YouTube

NameYouTube
ProviderYouTube
PurposeUsed to unblock YouTube content.
Privacy policyhttps://policies.google.com/privacy
Host(s)google.com
Cookie NameNID
Cookie Duration6 Month
Ustawienia plików cookie

VI .Udostępnianie strony internetowej i tworzenie raportów

 1. Opis i zakres przetwarzania danych

Podczas każdej wizyty na naszej internetowej nasz system automatycznie pobiera dane i informacje z systemu komputerowego wywołującego komputera.
W szczególności przetwarzane są następujące dane:

(1) Informacje o rodzaju przeglądarki i używanej wersji
(2) System operacyjny użytkownika
(3) Dostawca usług internetowych użytkownika
(4) Adres IP użytkownika
(5) Data i godzina dostępu
(6) Strony internetowe, z których system użytkownika wchodzi na naszą stronę internetową
(7) Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskał dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej

Dane zapisywane są również w raportach naszego systemu. Przechowywanie danych nie odbywa się z innymi danymi osobowymi użytkownika.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i raportów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Cel przetwarzania danych

Wymienione dane są przechowywane w celu umożliwienia wyświetlania strony internetowej w Twojej przeglądarce, zapewnienia funkcjonalności strony internetowej i optymalizacji strony internetowej. W związku z tym nie analizujemy danych w celach marketingowych.

W wymienionych powyżej celach zachodzi nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już wymagane do osiągnięcia celu gromadzenia danych. W przypadku rejestrowania danych w celu przygotowania strony internetowej, dane są przechowywane do zakończenia sesji.

W przypadku przechowywania danych w raportach, dane są przechowywane przez 14 dni. Możliwe jest przechowywanie dodatkowe. W tym celu adresy IP użytkowników są anonimizowane, by nie było możliwości przyporządkowania danych do wywoływanych klientów.

 1. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Rejestrowanie danych w celu przygotowania strony internetowej i przechowywania danych w raportach wymagane jest koniecznie do prowadzenia strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości odstąpienia.

VII. Odniesienia do sieci społecznościowych (LinkedIn, Xing, YouTube, Facebook, Instagram)

Używamy linków na naszej stronie do sieci społecznościowych LikendIn, Xing, YouTube, Facebook i Instagram, aby zwrócić uwagę na usługi i produkty firmy FRÄNKISCHE oraz kontaktować się z Państwem jako gościem i użytkownikiem tych stron mediów społecznościowych, a także naszej strony internetowej. Nie mamy wpływu na przetwarzanie Twoich danych osobowych podczas odwiedzania stron mediów społecznościowych. Dostawca sieci społecznościowej ma kontrolę nad przetwarzaniem danych w kontekście korzystania z odpowiedniej usługi. Obejmuje to na przykład przechowywanie i stosowanie plików cookie na urządzeniach końcowych użytkowników, a także analizę Twojego zachowania w sieci społecznościowej.

Odniesienia można rozpoznać po logo odpowiedniej sieci społecznościowej. Kliknięcie na logo powoduje nawiązanie bezpośredniego połączenia między przeglądarką a serwerem odpowiedniej usługi, i przekierowanie na stronę internetową usługodawcy.

Podstawą prawną wykorzystywania odniesień do zewnętrznych dostawców jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych na stronach mediów społecznościowych, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności odpowiedniej sieci społecznościowej:

VIII. Newsletter

 1. Opis i zakres przetwarzania danych

a) Na naszej stronie jest możliwość subskrypcji bezpłatnego newslettera. Podczas rejestracji w celu subskrypcji newslettera przesyłane są do nas wszystkie dane z maski wprowadzania, takie jak np. adres e-mail, dane kontaktowe i kraj.

Ponadto podczas rejestracji gromadzone są również adres IP i dane w momencie rejestracji.

b) Jeśli Państwo lub Państwa pracodawca, u którego pełnią Państwo funkcję osoby kontaktowej dla naszej firmy, kupują od nas (np. za pośrednictwem naszej strony internetowej) towary lub usługi i zapisują swój adres e-mail, może być on przez nas następnie wykorzystany do wysyłania newslettera. W takim przypadku za pomocą newslettera zostanie przesłana wyłącznie bezpośrednia reklama podobnych towarów lub usług, które już Państwo u nas zamawiali lub z których Państwo korzystali.

W związku z przetwarzaniem danych w celu przesłania newslettera dane nie są przekazywane osobom trzecim. Poza przesyłaniem newslettera, dane są również użytkowane w celu utworzenia profili użytkowników.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych po rejestracji do newslettera przez użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO w przypadku przedłożenia zgody użytkownika.

Podstawą prawną przesyłania newslettera w związku z zakupem towarów lub usług jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Cel przetwarzania danych

Gromadzenie adresu e-mail użytkownika ma na celu dostarczenie newslettera.

Gromadzenie danych osobowych w ramach procesu rejestracji służy ochronie przed nadużyciem usług lub wykorzystywanego adresu e-mail.

 1. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już wymagane do osiągnięcia celu gromadzenia danych. Adres e-mail użytkownika przechowywany jest tak długo, aż abonament newslettera jest aktywny.

Inne dane osobowe pobierane w związku z procesem rejestracji usuwane są po upływie siedmiu dni.

 1. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z abonamentu newslettera. W tym celu w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni odnośnik.

Umożliwia on również wycofanie zgody na przechowywanie danych pobranych podczas procesu rejestracji.

IX. Utworzenie i korzystanie z konta klienta

 1. Zakres i cel przetwarzania danych

Korzystanie z niektórych usług za pośrednictwem naszej strony internetowej wymaga rejestracji użytkownika. Podczas tworzenia konta klienta i korzystania z niego przetwarzane są dane osobowe, takie jak Państwa nazwisko, dane kontaktowe, dane konta użytkownika oraz dane dotyczące usług, z których korzystają Państwo w ramach używania konta klienta.

Część tych informacji pobierana jest automatycznie w ramach naszego programu do zarządzania klientami i zapisywana w nim w celu wykonania zlecenia dla zamówionego towaru. Ponadto dane zgromadzone podczas rejestracji służą nam w celach kontaktowych, do zapytań reklamowych, zawierania stosunków umownych oraz przetwarzania zapytań.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeżeli rejestracja jest wymagana w celu wykonania umowy, której stroną jest użytkownik lub w celu czynności przedumownych, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Jeżeli użytkownik jest pracownikiem partnera biznesowego firmy FRÄNKISCHE, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podstawą prawną zautomatyzowanego pobierania i zapisu danych w naszym programie do zarządzania klientami jest art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO.
Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i raportów podczas używania konta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 1. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już wymagane do osiągnięcia celu gromadzenia danych. W przypadku rejestrowania danych w celu przygotowania strony internetowej, dane są przechowywane do zakończenia sesji.

Dane pobierane w celu wykonania umowy lub wykonania czynności przedumownych zostają usunięte, jeżeli dane nie są już wymagane do wykonywania umowy. Również po zawarciu umowy może być konieczne przechowywanie danych osobowych strony umowy, by wykonać obowiązki umowne i prawne.

Jeżeli chcą Państwo usunąć konto należy napisać na nasz adres info@fraenkische.de. Informujemy, że wraz z usunięciem konta klienta nie wiąże się usunięcie danych osobowych, które podlegają prawnym okresom przechowywania. Dane te znajdują się w naszym programie zarządzania klientami.

X. Formularz kontaktowy i kontakt przez e-mail

 1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, z którego można skorzystać w celu kontaktu drogą elektroniczną. Jeżeli użytkownik będzie chciał skorzystać z tej możliwości, przekazuje nam dane wprowadzane w maskach wprowadzania i zapisuje je. Dane obejmują:

(1) Nazwisko (pole obowiązkowe)
(2) Kontakt, np. adres e-mail, adres pocztowy lub numer telefonu
(w zależności od pożądanego kontaktu; pole obowiązkowe)
(3) Państwa wiadomość

(4) Adres IP użytkownika
(5) Data i godzina rejestracji

W związku z tym dane nie są przekazywane osobom trzecim poza grupą przedsiębiorstw FRÄNKISCHE. Dane są użytkowane wyłącznie w celu przetwarzania korespondencji.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO w przypadku przedłożenia zgody użytkownika.
Podstawą prawną przetwarzania danych, które zostały przekazane w związku z przesyłaniem wiadomości e-mail jest art. 6 ust 1 lit f RODO. Jeżeli kontakt drogą mailową ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 1. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania ma na celu przetworzenie zapytania kontaktowego. W przypadku kontaktu drogą mailową dane przetwarzane są w związku z wymaganym, uzasadnionym interesem.
Inne dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania mają na celu ochronę przed nadużyciem formularza kontaktowego i zapewniają bezpieczeństwo naszych systemów IT.

4.) Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już wymagane do osiągnięcia celu gromadzenia danych. Dla danych osobowych z maski wprowadzania formularza kontaktowego oraz tych, które przesyłane są drogą mailową, dane przechowywane są do momentu zakończenia korespondencji z użytkownikiem oraz ostatecznego wyjaśnienia danego stanu rzeczy.

5.) Możliwość sprzeciwu i odwołania

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość odstąpienia od zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik kontaktuje się z nami poprzez e-mail, to może on w każdej chwili wycofać przechowywanie swoich danych osobowych. W takim przypadku korespondencja nie będzie kontynuowana. W tym celu należy wysłać drogą mailową prośbę o usunięcie na adres info@fraenkische.de

Wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane w związku z nawiązaniem kontaktu, zostaną usunięte.

XI. Stosowanie wtyczek mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej korzystamy z tak zwanych wtyczek społecznościowych firm prowadzących sieci społecznościowe. Wtyczki reprezentują niezależne rozszerzenia dostawców sieci społecznościowych. Korzystamy z wtyczek, aby odwiedzający naszą stronę mogli udostępniać treści z naszej oferty online w każdej sieci i rozszerzać zasięg naszej oferty online.

Jeśli nie chcą Państwo, aby dostawcy sieci społecznościowych otrzymywali dane za pośrednictwem tej oferty online i zapisywali je lub ponownie wykorzystywali, nie należy używać odpowiednich wtyczek. Dzięki tak zwanej zasadzie 2 kliknięć chronimy Państwa przed faktem, że odwiedziny na naszej stronie internetowej zostaną standardowo zarejestrowane i ocenione przez dostawców sieci społecznościowych. Przekazywanie danych osobowych do operatora sieci społecznościowej odbywa się tylko podczas korzystania z wtyczki społecznościowej.

Poniżej znajdą Państwo informacje o poszczególnych wtyczkach używanych na naszej stronie.

 1. LinkedIn

a)Zakres przetwarzania danych osobowych
Na naszych stronach są zintegrowane elementy usługi „LinkedIn”. Funkcje te oferuje LinkedIn Ireland Limited, 77 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlandia. Poprzez korzystanie z przycisku „Udostępnij” odwiedzona przez Państwa strona zostanie powiązana z Państwa kontem LinkedIn i przekazywana innym użytkownikom. Przy tym dane są przenoszone na LinkedIn.

Informacje o dalszym przetwarzaniu i użytkowaniu danych przez LinkedIn, jak i związane z tym Państwa prawa i możliwości ustawienia ochrony Państwa strefy prywatnej dostępne są w Polityce prywatności LinkedIn na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other

b)Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przekazywania danych osobowych do LinkedIn jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych w LinedIn znajdą Państwo w Polityce prywatności LinkedIn na stronie
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

 1. Xing

a)Zakres przetwarzania danych osobowych
Na naszych stronach są zintegrowane elementy usługi „XING”, której Administratorem jest firma XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg. Poprzez korzystanie z przycisku XING odwiedzone przez Państwa strony zostaną powiązane z Państwa kontem LinkedIn i podane do wiadomości innych użytkowników. Przy tym dane są przenoszone na XING.

Informacje o dalszym przetwarzaniu i użytkowaniu danych przez Xing, jak i związane z tym Państwa prawa i możliwości ustawienia ochrony Państwa strefy prywatnej dostępne są w Polityce prywatności Xing na stronie https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przekazywania danych osobowych do XING jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych w XING znajdą Państwo w Polityce prywatności XING na stronie https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 1. Youtube

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników, które są anonimizowane w możliwie jak najszybszym czasie, umożliwia analizę zachowania użytkownika podczas przeglądania strony. Poprzez analizę zebranych danych mamy możliwość zebrania informacji o użytkowaniu poszczególnych komponentów na naszej stronie internetowej. Pomaga nam to w ulepszaniu naszej strony i jej obsługi przez użytkownika.

a)Zakres przetwarzania danych osobowych
Na naszych stronach są zintegrowane komponenty usługi „YouTube”, która świadczona jest przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC to spółka córka Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Dzięki tak zwanej zasadzie 2 kliknięć chronimy Państwa przed faktem, że Państwa odwiedziny na naszej stronie internetowej zostaną standardowo zarejestrowane i ocenione przez YouTube. Jeśli podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej wyrazili Państwo zgodę na integrację i korzystanie z usług YouTube, dane osobowe zostaną przesłane do YouTube. Informacje o dalszym przetwarzaniu i użytkowaniu danych przez YouTube/Gogole, jak i związane z tym Państwa prawa i możliwości ustawienia ochrony Państwa strefy prywatnej dostępne są w Polityce prywatności Google na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przekazywania danych osobowych do YouTube jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Więcej informacji znajdą Państwo w polityce prywatności YouTube/Google na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

c)Cel przetwarzania danych

Cel przetwarzania Państwa danych oraz ich użytkowanie przez YouTube znajduje się w polityce prywatności YouTube/Google na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

d)Czas przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia danych
Czas przechowywania oraz możliwości sprzeciwu i usunięcia danych przez YouTube znajduje się w polityce prywatności YouTube/Google na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

4. Facebook
a. Zakres przetwarzania danych osobowych
Niniejsza oferta online łączy się również z usługami firmy „Facebook Ireland Ltd” (zwanej dalej „Facebook”).

Podczas wizyty na naszej stronie na Facebooku Facebook zapisuje w szczególności Państwa adres IP oraz, jeśli dotyczy, inne informacje, które są dostępne na Państwa komputerze w postaci plików cookie. Informacje te są wykorzystywane w celu dostarczenia nam informacji statystycznych na temat korzystania z tej strony jako posiadaczowi fanpage’a na Facebooku.

Dane zebrane w tym kontekście są przetwarzane przez Facebook i mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej. Zwracamy uwagę, że Facebook jest odpowiedzialny za odpowiednie procedury przesyłu i późniejszego przetwarzania danych zgodnie z prawem o ochronie danych. To, jakie konkretne dane otrzymuje Facebook i jak te dane są wykorzystywane, jest ogólnie opisane w polityce prywatności Facebooka. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: http://de-de.facebook.com/about/privacy

b. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przekazywania danych osobowych do Facebooka jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile korzystają Państwo z usług zgodnie z ich przeznaczeniem. Ponadto zastosowanie ma art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5. Instagram
a. Zakres przetwarzania danych osobowych
Nasze strony zawierają elementy usługi „Instagram”, która jest platformą techniczną i usługą Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Zasadniczo podczas dostępu do strony Instagram adres IP przypisany do urządzenia końcowego jest przekazywany do Facebook/Instagram. Facebook/Instagram informuje, że ten adres IP będzie przetwarzany tylko anonimowo i usuwany po 90 dniach. Wszelkie dodatkowe informacje na temat urządzeń końcowych użytkowników są przechowywane wyłącznie w kontekście korzystania z odpowiednich funkcji, takich jak powiadomienie o logowaniu.

Informacje na temat dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez firmę Instagram, a także na temat praw i opcji ustawień mających na celu ochronę Państwa prywatności, znajdują się w Polityce Prywatności firmy Instagram, dostępnej na stronie https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

b. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przekazywania danych osobowych do Facebooka jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile korzystają Państwo z usług zgodnie z ich przeznaczeniem. Ponadto zastosowanie ma art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

XII. Analiza internetowa przez etracker

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie internetowej korzystamy z oprogramowania Web-Controlling-Suite platformy etracker (www.etracker.com), niemieckiego dostawcy oprogramowania do analizy internetowej w celu analizy aktywności użytkownika. Oprogramowanie korzysta z pliku cookies na komputerze użytkownika (informacje o plikach cookies patrz wyżej). W przypadku otwierania poszczególnych stron na naszej stronie zapisywane są następujące dane:

(1) Trzy bajty adresu IP otwieranego systemu użytkownika (xxx.xxx.xxx???)
(2) Wywołana strona internetowa
(3) Strona internetowa, z której użytkownik dostał się do wywołanej strony (Referrer)
(4) Podstrony, które zostały uruchomione z wywołanej strony internetowej
(5) Długość pobytu na stronie internetowej
(6) Częstotliwość wywoływania strony internetowej

Oprogramowanie analityczne korzysta przy tym wyłącznie z serwerów etracker. Dane osobowe użytkownika nie są przechowywane, ponieważ adres IP jest anonimizowany. Oprogramowanie jest przy tym tak ustawione, by nie były zapisywane pełne adresy IP, lecz 1 bajt adresu IP jest maskowany (np. xxx.xxx.xxx.???). W ten sposób nie ma możliwości przyporządkowania skróconego adresu IP do wywołującego komputera.
Dane nie są przekazywane osobom trzecim. W celach statystycznych eksportujemy w razie konieczności raporty na podstawie anonimizowanych danych zebranych w etracker.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników, które są anonimizowane w możliwie jak najszybszym czasie, umożliwia analizę zachowania użytkownika podczas przeglądania strony. Poprzez analizę zebranych danych mamy możliwość zebrania informacji o użytkowaniu poszczególnych komponentów na naszej stronie internetowej. Pomaga nam to w ulepszaniu naszej strony internetowej i jej obsługi przez użytkownika.

 1. Czas przechowywania

Ponieważ dane są anonimizowane, to nie są one usuwane, lecz są one trwale udostępniane w celach analitycznych. Nie ma możliwości powiązania ich z danym użytkownikiem. etracker zobowiązał się do tego, by pobrane dane nie były powiązane z innymi zasobami danych np. w celu identyfikacji osoby (por. https://www.etracker.com/datenschutz/).

Więcej informacji o ustawieniach prywatności oprogramowania etracker znajduje się na poniższej stronie: https://www.etracker.com/datenschutz/

XIII.  Google Adwords

 1. Opis i zakres przetwarzania danych

W naszych kampaniach marketingowych korzystamy z Google Adwords Conversion-Tracking. Chodzi tu o usługę analizy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Jeżeli klikną Państwo na włączony przez Google wskaźnik, na Państwa komputerze zostanie zapisany plik cookies w celu śledzenia konwersji. Plik ten traci ważność po upływie 30 dni, nie zawiera żadnych danych osobowych oraz nie służy w celach identyfikacyjnych.
Jeżeli otwierają Państwo nasze strony internetowe, a plik cookie nie zostanie pobrany, możemy rozpoznać, że kliknęli Państwo na wskaźnik, przez co zostali Państwo przekierowani na naszą stronę internetową. Informacje te otrzymuje również Google jako usługodawca.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Cel przetwarzania danych

Informacje, które otrzymujemy przy pomocy konwersyjnego pliku cookie służą tworzeniu statystyk konwersji. Tym sposobem uzyskujemy informacje o wszystkich użytkownikach, którzy kliknęli na naszą stronę za pośrednictwem wskaźnika Google i zostali przekierowani za pośrednictwem strony z tagiem konwersji śledzenia. Jednak nie otrzymujemy informacji, dzięki którym możemy osobiście zidentyfikować użytkownika.

 1. Czas przechowywania

Pliki cookies tracą ważność po upływie 30 dni, jednak nie są usuwane, do momentu ich manualnego usunięcia. Więcej informacji oraz politykę prywatności Google można znaleźć na stronie https://www.google.de/policies/privacy/.

 1. Możliwość odwołania i usunięcia

Jeżeli nie chcą Państwo brać udziału w śledzeniu, mogą Państwo odmówić wyrażenia zgody podczas pierwszych odwiedzin na naszej stronie internetowej lub zapobiec tworzeniu plików cookie przez ustawienie przeglądarki.
Ponadto mogą Państwo dezaktywować spersonalizowane reklamy w Ustawieniach Google. Instrukcja znajduje się pod adresem https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.

XIV. Google Maps

 1. Opis i zakres przetwarzania danych

W celu prezentowania informacji geograficznych, np. w celu przedstawienia interaktywnej mapy z opisem dojazdu, korzystamy na naszej stronie internetowej z Google Maps. Podczas korzystania z Google Maps, Google pobiera i przetwarza dane osobowe o korzystaniu ze strony internetowej i funkcji map, udostępniane przez użytkownika strony internetowej.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Google można znaleźć w informacjach o ochronie danych Google .

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i raportów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawą prawną przekazywania danych osobowych do Google jako dostawcy usługi Google Maps jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Cel przetwarzania danych

Poprzez korzystanie z usług map Google na naszej stronie internetowej mogą Państwo jako użytkownik łatwiej znaleźć naszą siedzibę.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już wymagane do osiągnięcia celu gromadzenia danych. W przypadku rejestrowania danych w celu przygotowania strony internetowej, dane są przechowywane do zakończenia sesji.
W przypadku przechowywania danych w raportach, dane są przechowywane przez 14 dni. Możliwe jest przechowywanie dodatkowe. W tym celu adresy IP użytkowników są pseudonimizowane i anonimizowane, by nie było możliwości przyporządkowania danych do wywoływanych klientów.

 1. Możliwość cofnięcia i usunięcia

Jeśli nie chcą Państwo, aby Google gromadził, przetwarzał lub wykorzystywał dane w naszej witrynie podczas wyświetlania mapy, mogą Państwo odmówić udzielenia nam zgody na przesyłanie danych do Google podczas pierwszej wizyty na naszej stronie. Ponadto mogą Państwo dezaktywować JavaScript w ustawieniach przeglądarki. W takich przypadkach nie będą mogli Państwo korzystać z map. Poprzez dezaktywację JavaScript nie będą działać również inne, oferowane na stronie internetowej funkcje, jak np. menu nawigacji. W związku z tym nie zalecamy dezaktywacji JavaScript, jeżeli chcą Państwo w pełni korzystać z treści i funkcji naszej strony. Jak opisano pod cyfrą V, w przypadku korzystania z Google Maps używany jest również plik cookies. W związku z tym odpowiednio obowiązują związane z tym informacje.

XV. Prawa podmiotu danych

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane, są Państwo podmiotem danych w rozumieniu RODO i mają Państwo następujące prawa względem administratora:

 1. Prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia zgody, przenoszenia danych

Każdy podmiot danych ma prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO, prawo do korekty zgodnie z art. 16 RODO, prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, a także prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.

W odniesieniu do prawa do informacji i prawa do usunięcia mają zastosowanie ograniczenia określone w §§ 34 i 35 federalnej ustawy o ochronie danych. Ponadto przysługuje prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorującego ochronę danych (art. 77 RODO w połączeniu z § 19 federalnej ustawy o ochronie danych).

W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to również cofnięcia deklaracji zgody, które zostały nam przekazane przed datą wejścia w życie RODO, tj. przed 25 maja 2018 r. Prosimy pamiętać, iż cofnięcie działa tylko ze skutkiem na przyszłość. Nie ma to wpływu na przetwarzanie, które nastąpiło przed cofnięciem zgody.

Ponadto zgodnie z art. 22 RODO mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać w pełni zautomatyzowanej decyzji. Zasadniczo nie używamy w pełni zautomatyzowanego podejmowania decyzji w celu nawiązania, wdrożenia i zakończenia relacji biznesowych. Jeżeli mielibyśmy korzystać z tych procedur w indywidualnych przypadkach (na przykład w celu ulepszenia naszych produktów i usług), poinformujemy Państwa o tym oraz o Państwa prawach w tym zakresie osobno, jeśli jest to wymagane przez prawo.

2. Prawo sprzeciwu

Mają Państwo również prawo w dowolnym momencie, z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) i art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych na podstawie równowagi interesów); dotyczy to również profilowania opartego na tym przepisie w rozumieniu art. 4 nr 4 RODO. Jeżeli złożą Państwo sprzeciw, nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przewyższają Państwa interesy, prawa i wolności. W szczególności jest to konieczne, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

3. Obowiązek dostarczenia danych

W ramach naszej relacji biznesowej muszą Państwo podać te dane osobowe w umowie, które są wymagane do nawiązania, przeprowadzenia i zakończenia relacji biznesowej oraz do wypełnienia zobowiązań prawnych, lub do których gromadzenia jesteśmy zobowiązani prawnie. Bez tych danych zasadniczo nie będziemy w stanie zawrzeć, wykonać ani zakończyć umowy z Państwem.

To samo dotyczy odwiedzin naszej oferty online i gromadzenia danych o użytkowaniu. Bez gromadzenia danych o użytkowaniu my i nasi usługodawcy nie będziemy w stanie oddać Państwu do dyspozycji naszej oferty online.

4. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Nienaruszając innego, administracyjnego lub sądowego środka zaskarżania mają Państwo prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym, przede wszystkim w kraju członkowskim Państwa siedziby, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeżeli są Państwa zdania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
Organ nadzorczy, w którym składana jest skarga, informuje osobę składającą skargę o stanie i wynikach skargi wraz z możliwością sądowych środków zaskarżenia zgodnie z art. 78 RODO.

Dalsze informacje i wyjaśnienia dotyczące wyżej wymienionych praw można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej „Prawa obywateli”.

XVI. Zdjęcie kredytów

44160936 – peshkova – stock.adobe.com
129851312 blackzheep – stock.adobe.com
198237145  – Wellnhofer Designs – stock.adobe.com
79216603 –  Robert Kneschke – stock.adobe.com
84692909 – 3darcastudio – stock.adobe.com
84253876 – 3darcastudio – stock.adobe.com
77211807 – archideaphoto –  stock.adobe.com
60502513 – Christian Hillebrand – stock.adobe.com
106116273  – ptyphoto – stock.adobe.com
123264669  – peshkov – stock.adobe.com
91863229  – momius – stock.adobe.com